Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Projekt: „Indywidualizacja nauczania klas I-III” w Gminie Brochów

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego                   o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

„Przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Śladowie„ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

1. Zakres zamówienia obejmuje:

 

Część I

 

Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów uzdolnionych: „Gra na instrumencie”.

Wymiar zajęć: ogółem 40 godz.

Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2012 r. do 28.06.2012 r.

 

Część II

 

Przeprowadzenie dodatkowych zajęć logopedycznych.

Wymiar zajęć: ogółem 120 godz.

Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2012 r. do 31.12.2012 r.

 

Część III

 

Przeprowadzenie dodatkowych zajęć sportowych.

Wymiar zajęć: ogółem 120 godz.

Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2012 r. do 31.12.2012 r.

 

Część IV

 

Przeprowadzenie dodatkowych zajęć taneczno-ruchowych.

Wymiar zajęć: ogółem 40 godz.

Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2012 r. do 28.06.2012 r. 

 

2. Zakres zamówienia obejmuje

-    przygotowanie  harmonogramów zajęć 

-    prowadzenie dodatkowych zajęć w oparciu o przygotowane i zaakceptowane przez dyrektora szkoły projektu harmonogramy zajęć (harmonogram zajęć stanowi załącznik nr 2)

-    prowadzenie  dokumentacji zajęć (dzienniki zajęć, listy obecności, sprawozdania). 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki i wymagania :

1. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi w wieku 7-11 lat i odpowiednie

    przygotowanie do prowadzenia określonych zajęć,

2. Ciekawy projekt prezentowanych zajęć zawierający cele i zadania,

3. W danym roku szkolnym zobowiązany jest do przeprowadzenia:

a) minimum 30 h, dotyczy części zajęć II-III,

b) minimum 40 h, dotyczy części zajęć I i IV

3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4. Wykonawca nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe.

Spełnianie w/w warunków należy przedstawić w formie oświadczenia. Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełnią wszystkie warunki w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie „spełnia/ nie spełnia”

 

4.  Kryteria oceny ofert 

Oferty będą poddane ocenie wg następujących kryteriów:

 

-  Przydatność oferowanych zajęć do osiągnięcia celów  projektu ( 20%), tzn.

a)  wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci

z klas I-III,

b)  zapewnienie każdemu uczestnikowi projektu zajęć zgodnych z jego indywidualnymi potrzebami,

c)  prowadzenie zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania

-   Cena za jedną godzinę zajęć (80%)

  

 

 

5.   Sposób przygotowania oferty

 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 1), w języku polskim, w formie pisemnej. Na ofercie należy umieścić napis: „Odpowiedź na Zapytanie ofertowe z dnia .........r., część….. dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Śladowie”

  

5. Miejsce składania ofert:

Ofertę   należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Brochowie

05-088 Brochów – osobiście lub  listownie

 

6.  Termin składania ofert:

 Ofertę należy złożyć do dnia 30.01.2012r. do godziny 12.00

 

Wszystkie osoby, które złożyły ofertę, zostaną poinformowane o jej wynikach drogą pisemną.

 

Wszelkich informacji w sprawie przedmiotowego zamówienia udziela:  

Martyna Sawicka  –  dyrektor szkoły

Tel./fax. 22 725 71 44,

Adres e-mail: spsladow@op.pl

 

 

Śladów, dnia 23.01.2012r.                                                                                               

 

Wójt Gminy Brochów 

ogloszenie_o_zamowieniu_sladow_23_01_2012.docx 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-23 10:41:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-23 10:41:22
  • Liczba odsłon: 799
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630803]

przewiń do góry