WÓJT GMINY BROCHÓW

            Brochów 125

      05-088 BROCHÓW

Brochów, dnia 20.06.2018 r.

 

OŚ.6220.9.2017

 

 

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 20.06.2018 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wydaniu decyzji

 

            Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.,), Wójt Gminy Brochów informuje, że po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko została wydana decyzja Nr 311 z dnia 20.06.2018 r., znak OŚ.6220.9.2017, ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”.

 

   Postępowanie było prowadzone na wniosek Eko Energia – Fotowoltaika Sp. o.o., ul. Bolesława Prusa 43/61, 05-800 Pruszków, złożony w dniu 31.05.2017 roku przez pełnomocnika inwestora.

 

   Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr ewid. 377 i 378, obręb Śladów, gmina Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie.

 

   Ponadto informuję, że dane o wyżej wymienionej decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.

 

   Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy , w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów  125,  05 – 088  Brochów, pokój 27, w poniedziałek 8 00 – 16 00, wtorek 9 00 – 17 00, środa 8 00 – 16 00, czwartek 8 00 – 16 00, piątek 8 00 – 16 00, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 224.

 

   Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w wyżej wymienionej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotowej decyzji.

  

   Według art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

                                                                                                         z up. WÓJTA

                                                                                                mgr Wioletta Dobrowolska

                                                                                                         Sekretarz Gminy

 

 

Wywieszono dnia:  20.06.2018 r.

 

 

 

Zdjęto dnia:

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Pełnomocnik wnioskodawcy.

2.       Sołtys sołectwa Śladów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3.       A/a

 

 

 

Wywieszono na:

  1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

 

 

 

Umieszczono na:

1.   Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-20 16:10:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-20 16:10:49
  • Liczba odsłon: 761
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2613114]

przewiń do góry