Brochów, 14.11.2013r.

 Wójt Gminy Brochów

 

 

 

      O B W I E S Z C Z E N I E

o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

Na podstawie  z art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2012r.  poz.647 z późn. zm.),  art.  54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XI/75/2011 Rady Gminy Brochów  z dnia 28 grudnia 2011r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  terenów w miejscowościach Lasocin, Olszowiec, Wólka Smolana  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach  od 28.11.2013r.  do  19.12.2013r.   w siedzibie  Urzędu Gminy Brochów,  05-088 Brochów 125,      w godz. od  800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 17.12.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Brochów,  o godz.  1000

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu i prognozie, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brochów  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.01.2014r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy.

 

 

                                                                                                             Andrzej Fijołek

                                                                                                       Wójt Gminy Brochów

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Robert Marcinkowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-11-15 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-15 09:25:04
  • Liczba odsłon: 819
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2629351]

przewiń do góry