Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

gops_2013_06_28.pdf

 

---------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

2013_ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

         

    

 

                                                                                                                   Brochów, dnia    23 maja 2013 r.  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Brochowie

 

 

DO WYKONAWCÓW

 

Nr sprawy: GOPS.0704.P.13.ZP.U – PN. 1.2013.

                     Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia pod nazwą:

Usługi szkoleniowe polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów i szkoleń w 2013 r.   dla Uczestników Projektu systemowego pt. „Re/integracja osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, Działanie 7.1 (Poddziałanie 7.1.1).

Wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ nr 1

Działając w trybie przepisu art.38 ust.2 w związku z przepisem art. 38 ust. 1 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwaną dalej „ustawą PZP”, Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie   z siedzibą w Brochowie pod adresem: Brochów 125, 05-088 Brochów, informuje, że   w dniu 23 maja 2013 r. wpłynęło 1 pytanie Wykonawcy o następującej treści:  

„Czy jeśli zorganizowaliśmy szkolenie na kierowcę wózków jezdniowych dla 10 osób ale o wartości mniejszej niż 6.500,00 zł możemy przystępować do przetargu? Czy nie spełnienie do końca tego warunku będzie się wiązało z wykluczeniem?”

W odpowiedzi na powyższe pytanie   Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Zamawiający w SIWZ   w rozdziale 5,   w punkcie 5.1, podpunkt 5.1.2. dotyczącym warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia   w odniesieniu do   zadania 4, które jest czwartą częścią zamówienia   o nazwie Z organizowanie i przeprowadzenie k ursu Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (w tym bezpieczna wymiana butli)”   określił, że: „O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), dla nie mniej niż 1   grupy liczącej nie mniej niż 7 osób w sposób należyty zorganizował i przeprowadził , w przypadku złożenia oferty na realizację (…) zadania 4 o nazwie Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (w tym bezpieczna wymiana butli) - nie mniej niż 1 kurs Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym lub nie mniej niż 1 inny kurs o podobnym zakresie tematycznym, o wartości nie mniejszej niż 6 500,00 złotych brutto.

Wykazanie, że Wykonawca zorganizował szkolenie na kierowcę wózków jezdniowych dla 10 osób   ale o wartości mniejszej   niż 6 500,00 złotych nie potwierdzi spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału   wymaganych przez Zamawiającego, w związku z powyższym Wykonawca nie wykaże wymaganego   doświadczenia.

Według informacji zamieszczonej w rozdziale 3 SIWZ w punkcie   3.2.1. (str. 5) „Zakres działań składających się na zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkoleń/ kursów został szczegółowo zdefiniowany   w SIWZ, w   rozdziale „Znaczenie terminów użytych w SIWZ (…)”, na stronie 23.

 

Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zamówienia powinni spełniać wszystkie warunki określone w rozdziale 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odniesieniu do poszczególnych zadań – części zamówienia, na które Wykonawcy składają oferty, w tym również warunki dotyczące wartości zrealizowanych szkoleń/ kursów.

Zgodnie z art. 24   ust. 2, pkt. 4   ustawy PZP „z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców (…), którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”, a zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (…).

                                                                                                                                     Wójt Gminy Brochów

                                                                                                                                          Andrzej Fijołek

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Brochów dnia 20-05-2013r.

 

 

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_80837_-_2013_z_dnia_17.05.pdf

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brochów: Usługi szkoleniowe polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów i szkoleń w 2013 r. dla Uczestników Projektu systemowego Re/integracja osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1
Numer ogłoszenia: 80837 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , Brochów 125, 05-088 Brochów, woj. mazowieckie, tel. 22 725 71 82, faks 22 725 71 82.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brochow.bip.org.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.brochow.bip.org.pl (zakł.: Menu podmiotowe ->Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -> przetargi)

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów i szkoleń w 2013 r. dla Uczestników Projektu systemowego Re/integracja osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie na rok 2013 któremu Zamawiający nadał nazwę Usługi szkoleniowe polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów i szkoleń w 2013 r. dla Uczestników Projektu systemowego pt Re/integracja osób wykluczonych/ zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 będące przedmiotem postępowania opisanego w tym dokumencie, jest drugą częścią zamówienia zaplanowanego na lata 2012 - 2014 pod nazwą: Usługi szkoleniowe polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów i szkoleń w latach 2012 - 2014 dla 27 Uczestników Projektu systemowego pt Re/integracja osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.Przedmiot tego zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń: Aktywna Integracja Społeczna i Aktywna Integracja Zawodowa oraz 2 kursów: Magazynier z obsługą komputera i Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w tym bezpieczna wymiana butli. Zamawiający podzielił drugą część zamówienia, to jest zamówienie na rok 2013 na 4 odrębne zadania - części. Zorganizowanie i przeprowadzenie każdego z wyżej wymienionych kursów i szkoleń stanowi odrębne zadanie - odrębną część zamówienia dla Wykonawcy. Nazwy poszczególnych zadań - części zamówienia są następujące: Zadanie 1część 1 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Aktywna Integracja Społeczna.Zadanie 2 część 2 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Aktywna Integracja Zawodowa.Zadanie 3 część 3 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Magazynier z obsługą komputera. Zadanie 4 część 4 Zorganizowanie przeprowadzenie kursu Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w tym bezpieczna wymiana butli. W każdym szkoleniu i w każdym kursie będzie uczestniczyć ta sama 9 osobowa grupa Uczestników Projektu oraz inni Uczestnicy Projektu. Planowana liczba Uczestników Projektu będzie wynosiła: w szkoleniu Aktywna Integracja Społeczna 15 osób, w szkoleniu Aktywna Integracja Zawodowa 11 osób, w kursie Magazynier z obsługą komputera 10 osób, w kursie Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym 10 osób. Ilości osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach kursach wskazane w tym dokumencie oraz w SIWZ i w załącznikach do SIWZ są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację usług dla ww liczby osób. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, że - w przypadku, gdy w poszczególnych szkoleniach kursach weźmie udział mniej niż 80 % osób - minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wyniesie 80% ceny podanej w formularzu ofertowym.Wymagany przez Zamawiającego czas trwania w/w szkoleń/kursów przedstawia się następująco:Wymagany czas trwania szkolenia Aktywna Integracja Społeczna wynosi ogółem 44 godziny, w tym 29 godzin grupowych dla całej grupy i 15 godzin indywidualnych prowadzonych oddzielnie z każdym Uczestnikiem Projektu to jest razem dla każdego Uczestnika Projektu po 30 godzin czyli 29 godzin grupowych i 1 godzina indywidualna.Wymagany czas trwania szkolenia Aktywna Integracja Zawodowa wynosi ogółem 40 godzin, w tym 29 godzin grupowych dla całej grupy i 11 godzin indywidualnych prowadzonych oddzielnie z każdym Uczestnikiem Projektu to jest razem dla każdego Uczestnika Projektu po 30 godzin czyli 29 godzin grupowych i 1 godzina indywidualna.Wymagany czas trwania kursu Magazynier z obsługą komputera wynosi: po 100 godzin dla każdego Uczestnika Projektu a ogólny czas trwania musi być zgodny z odnośnymi przepisami. Wymagany czas trwania kursu Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wynosi po 67 godzin dla każdego Uczestnika Projektu a ogólny czas trwania musi być zgodny z odnośnymi przepisami Jedna godzina szkolenia oznacza 1 godzinę dydaktyczną trwającą 45 minut. Zamawiający w tym postępowaniu udzieli zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie ww usług szkoleniowych jako usług głównych oraz na usługę Kącik kawowy jako usługę uzupełniającą do usług szkoleniowych, pod warunkiem że w czasie otwarcia ofert okaże się że Zamawiający dysponuje dostateczną ilością środków pozwalających zakupić usługę kącik kawowy wraz z usługą szkoleniową. Gdy okaże się że Zamawiający nie dysponuje dostateczną ilością środków pozwalających zakupić usługę Kącik kawowy razem z usługą szkoleniową, wówczas Zamawiający zrezygnuje z zakupu usługi Kącik kawowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.57.00.00-0, 85.31.23.20-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy wg zał. Nr 2 do SIWZ i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia- nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnichtrzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), dla nie mniej niż 1 grupy liczącej nie mniej niż 7 osób w sposób należyty zorganizował i przeprowadził, w przypadku złożenia oferty na realizację zadania 1 o nazwie Aktywna Integracja Społeczna, nie mniej niż 1 szkolenie Aktywna Integracja Społeczna lub nie mniej niż 1 inne szkolenie o podobnym zakresie tematycznym o wartości nie mniejszej niż 2350,00 złotych brutto.zadania 2 o nazwie Aktywna Integracja Zawodowa - nie mniej niż 1 szkolenie Aktywna Integracja Zawodowa lub nie mniej niż 1 inne szkolenie o podobnym zakresie tematycznym, o wartości nie mniejszej niż 2350,00 złotych brutto. zadania 3 o nazwie Magazynier z obsługą komputera - nie mniej niż 1 kurs Magazynier z obsługą komputera lub nie mniej niż 1 inny kurs o podobnym zakresie tematycznym, o wartości nie mniejszej niż 5 500,00 złotych brutto.zadania 4 o nazwie Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w tym bezpieczna wymiana butli, nie mniej niż 1 kurs Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym lub nie mniej niż 1 inny kurs o podobnym zakresie tematycznym, o wartości nie mniejszej niż 6 500,00 złotych brutto.Spełnianie warunku w odniesieniu do części 1, 2, 3, 4 zamówienia zostanie ocenione na podstawie złożonego z ofertą wypełnionego załącznika nr 6 do SIWZ, na zasadzie spełnia-nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponował w czasie wykonywania zamówienia:w przypadku realizacji 1, 2, 3 i 4 części zamówienia, to jest wszystkich szkoleń i kursów: tablicą stojącą flip-chart lub inną, przyborami do pisania na tablicy, projektorem i lub rzutnikiem, ekranem, filmami edukacyjnymi dotyczącymi tematyki tych szkoleń/kursów. w przypadku realizacji usługi Kącik kawowy, czajnikiem elektrycznym oraz dodatkowo w przypadku realizacji części 3 zamówienia, to jest kursu Magazynier z obsługą komputera 10 komputerami przenośnymi notebookami oraz 10 kasami fiskalnymi do ćwiczeń praktycznych, listwami i przedłużaczami do podłączenia komputerów i kas fiskalnych.w przypadku realizacji części 4 zamówienia, to jest kursu Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym a) odpowiednią bazą dydaktyczną do zajęć praktycznych spełniającą warunki bhp i p/poż, to jest placem manewrowym oraz co najmniej jednym wózkiem jezdniowym.b) odpowiednim środkiem transportu do przewozu osób w celu dowozu Uczestników Projektu spod budynku Urzędu Gminy Brochów do bazy dydaktycznej i przywozu z bazy dydaktycznej pod budynek Urzędu Gminy.Spełnienie warunku w odniesieniu do części 1, 2, 3 i 4 zamówienia zostanie ocenione na podstawie złożonego wypełnionego załącznika nr 8 do SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponował w czasie wykonywania zamówienia osobami, które mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu dla nie mniej niż 1 grupy liczącej nie mniej, niż 7 osób, w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres ich pracy zawodowej jest krótszy, w tym okresie, w przypadku złożenia oferty na realizację zadania 1 - co najmniej 1 osobą mającą wykształcenie wyższe na kierunku psychologia oraz doświadczenie w prowadzeniu nie mniej niż 1 szkolenia Aktywna Integracja Społeczna lub innego szkolenia o podobnym zakresie tematycznym zadania 2 - co najmniej 1 osobą mającą wykształcenie wyższe o specjalności doradca zawodowy oraz doświadczenie w prowadzeniu nie mniej niż 1 szkolenia Aktywna Integracja Zawodowa lub innego szkolenia o podobnym zakresie tematycznym. zadania 3 - co najmniej jedną osobą mającą doświadczenie w prowadzeniu nie mniej niż 1 kursu Magazynier z obsługą komputera lub innego kursu o podobnym zakresie tematycznym oraz mającą wykształcenie co najmniej średnie lub wyższe i ukończony odpowiedni kurs pedagogiczny, lub inny kurs dający kwalifikacje do prowadzenia kursu Magazynier z obsługą komputera lub innego kursu o podobnym zakresie tematycznym, lub wykształcenie wyższe kierunkowe obejmujące tematykę ww kursu. zadania 4 - co najmniej 1 osobą mającą wykształcenie co najmniej średnie i ukończone odpowiednie kursy specjalistyczne dające kwalifikacje do prowadzenia kursu Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym lub Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym i posiadającą uprawnienia operatora lub kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz mającą doświadczenie w prowadzeniu nie mniej niż 1 kursu Operator lub kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym lub innego kursu o podobnym zakresie tematycznym Spełnienie warunku w odniesieniu do części 1, 2, 3 i 4 zamówienia zostanie ocenione na podstawie złożonego, wypełnionego załącznika nr 7 i nr 7.1 do SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy wg zał. Nr 2 do SIWZ i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia- nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zamawiający żąda wykazania w wymaganym zakresie usług takich samych lub podobnych, zbliżonych do przedmiotu zamówienia, potwierdzających wykazanie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Zamawiający żąda załączenia opisu programów oferowanych szkoleń i kursów, potwierdzającego, że oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom zamawiającego wg zał. nr 11 do SIWZ

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta sporządzona na druku Oferta Wykonawcy wg załącznika nr 1 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W tym celu załącza Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia Wykonawcy wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia, sprzętu, potencjału technicznego, materiałów zdolności finansowej do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia wg zał. nr 10 do SIWZ.Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych wg zał. nr 9 do SIWZ.Jeżeli Wykonawcę, Wykonawców reprezentuje Pełnomocnik, Pełnomocnictwo określające zakres umocowania, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, Wykonawców.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub Wykonawców, jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy nie posiadają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie np.konsorcja i spółki cywilne, wykonawcy muszą złożyć dokumenty, o których mowa w pkt III.4.1 i III.4.2 tego ogłoszenia o zamówieniu, a o ile to ich dotyczy to również dokumenty wymienione w pkt III.4.3 tego ogłoszenia, z tym, że dokumenty wymienione w punkcie III.4.2 i odpowiednio III.4.3 tego ogłoszenia należy złożyć od każdego Wykonawcy. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 muszą złożyć wszyscy ubiegający się wykonawcy odrębnie lub wspólnie.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)   Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brochow.bip.org.pl (zakł.: Menu podmiotowe ->Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -> przetargi)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie (pokój nr.6) województwo mazowieckie, powiat sochaczewski, 05-088 Brochów Brochów 125.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2013 godzina 11:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie (pokój nr.6) województwo mazowieckie, powiat sochaczewski, 05-088 Brochów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt systemowy pt. Re/integracja osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Aktywna Integracja Społeczna..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Aktywna Integracja Społeczna w jednej edycji dla 15 Uczestników Projektu systemowego pt. Re/integracja osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.07.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Aktywna Integracja Zawodowa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Aktywna Integracja Zawodowa w jednej edycji dla 11 Uczestników Projektu systemowego pt. Re/integracja osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.07.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Magazynier z obsługą komputera.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Magazynier z obsługą komputera w jednej edycji dla 10 Uczestników Projektu systemowego pt. Re/integracja osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.08-.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.08.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w tym bezpieczna wymiana butli.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym ...w jednej edycji dla 10 Uczestników Projektu systemowego pt. Re/integracja osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.08.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

2013.siwz.gops.0704.p.13.zp.u.pn.1.2013.doc

2013.zal.1_.oferta_wykonawcy.doc

2013.zal.2_.oswiadczenie_...art.22_ust_1.doc

2013.zal.3.oswiadczenie_...art.24_ust_1.doc 2013.zal.4.1.szczegolowy_opis_przedm._zam._zad.1.cz.1.doc 2013.zal.4.2.szczegolowy_opis_przedm._zam._zad.2_cz.2.doc 2013.zal.4.3.szczegolowy_opis_przedm._zam._zad.3.cz.3.doc 2013.zal.4.4._szczegolowy_opis_przedm._zam._zad.4.cz.4.doc 2013.zal._5_._istotne_dla_stron_postanowienia_umowy.doc

2013.zal_5.1.umowa_ws_powierzenia_przetw.danych_osobowych.doc

2013._zal_5.1.1_.upowaznienie.dane.doc

2013._zal_5.1.2.do_siwz_odwolanie_upowaznienia.doc

2013.zal_5.1.3._zakres_danych.doc

2013.zal.6_.wykaz_wykonanych_uslug...poprawiony.doc 2013.zal.7_wykaz_osob_odpowiedzialnych_za_wyk.zobowiazan....doc 2013.zal.7.1.do_siwz.oswiadczenie_wykon._dot._uprawnien.doc 2013.zal._8_do_siwz.wykaz_potencjalu_tech.doc

2013.zal._9__osw.__o_wpisie_do_rej.inst.szkol..doc 2013_zal._10_.zobowiazanie_pomiotu_do_udost._wykonawcy....doc 2013.zal._11.opis_programow_ofer._szkolen.doc

2013.zal._12__oswiadczenie_dot._grupy_kapitalowej.doc

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-17 16:01:46
 • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-28 15:26:36
 • Liczba odsłon: 867
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612398]

przewiń do góry