Klauzula Informacyjna

 

według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów.

 

 1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej za pomocą adresu ochrona.danych@brochow.pl

 

 1. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 

-          wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej;

-          realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodku Pomocy Społecznej;

-          w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 

-          organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

-          inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 

-          prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

-          prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

-          prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

·  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

·  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

·  osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

·  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

·  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

·  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

·  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

·  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

·  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

·  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 

-          prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

·  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

·  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

·  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 

-          zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

-          przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływ.

 

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

 1. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-06 12:44:08
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-06 12:44:08
 • Liczba odsłon: 744
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2613078]

przewiń do góry