WÓJT GMINY

   Brochów     

Brochów, 16.04.2012  r.

OŚ.6220.1.2012

 

 

 

P O S T A N O W I E N I E

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Na podstawie art. 123 zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. zwanej dalej „ustawą ooś’’), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez ABDA Arkadiusz Łukawski, Hilarów 11, 05 – 088 Brochów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,BUDOWIE  DWÓCH  ELEKTROWNI  WIATROWYCH VESTAS V47 O MOCY 660 KW KAŻDA, WRAZ Z URZĄDZENIAMI DO PRZESYŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA DZIAŁCE NR 235/4 W MIEJSCOWOŚCI BROCHÓW, GMINA BROCHÓW, POWIAT SOCHACZEWSKI’’.

 

które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).    Zgodnie z nim do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5:

1)      lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm),

o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m.

 

p o s t a n a w i a m

 

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę firmę ABDA Arkadiusz Łukawski, Hilarów 11, 05 – 088 Brochów raportu o oddziaływaniu wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko.

 

UZASADNIENIE

 

Do Wójta Gminy Brochów w dniu 21 lutego 2011 roku wpłynął wniosek firmy ABDA Arkadiusz Łukawski, Hilarów 11, 05 – 088 Brochów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,BUDOWIE  DWÓCH  ELEKTROWNI  WIATROWYCH VESTAS V47 O MOCY 660 KW KAŻDA, WRAZ Z URZĄDZENIAMI DO PRZESYŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA DZIAŁCE NR 235/4 W MIEJSCOWOŚCI BROCHÓW, GMINA BROCHÓW, POWIAT SOCHACZEWSKI’’. Wniosek został uzupełniony dnia 29.02.2012 roku.

Organ prowadząc postępowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w pierwszej kolejności ustalił, że planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).    Zgodnie z tym przepisem do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5:

a) lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm),

b) o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m.

  W dniu 06.03.2012 roku Wójt Gminy Brochów sporządził Zawiadomienie i Obwieszczenie informujące strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz  Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości dopuszczenia do wyżej wymienionego postępowania w charakterze strony.

 Zgodnie z art. 63 ust 1 i art. 64 ust. 1 ustawy ooś postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaje po zasięgnięciu opinii: regionalnego dyrektora ochrony środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W związku z tym Wójt Gminy Brochów dnia 06.03.2012 roku zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Postanowieniem znak: WOOŚ-II-4240.327.2012.JC.1 z dnia 26 marca 2012 roku (data wpływu 30 marca 2012 roku) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych VESTAS V47, o mocy 660 kW każda, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, na działce o nr ew. 235/4 w miejscowości Brochów, gmina Brochów, powiat sochaczewski, konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwanego dalej ,,raportem ooś”) powinien być zgodny z art. 66 ustawy ooś, organ wymienił również elementy jakie należy poddać szczegółowej analizie. Zostały one w całości uwzględnione w niniejszym Postanowieniu.

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w piśmie znak ZNS.712.1.5.2012.MO dnia 29.03.2012 r. (data wpływu 04.04.2012 r.) stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z póź, zm.).    Zdaniem PPIS w szczególności w raporcie o oddziaływaniu na środowisko należy przedstawić:

1. analizę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na zdrowie i życie ludzi uwzględniając również budowę urządzeń do przesyłu energii elektrycznej;

2. analizę sposobu rzeczywistego przeznaczenia terenów sąsiadujących z planowaną inwestycją ze szczególnym zaznaczeniem zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej;

3. analizę imisji hałasu w środowisku w odniesieniu do terenów sąsiadujących z planowaną inwestycją. Wykresy izofon dla pory dziennej i nocnej należy nanieść na mapy z zaznaczonymi obszarami chronionymi akustycznie;

4. charakterystykę urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej wraz z zaznaczeniem ich lokalizacji;

5. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia.

   Stwierdził również, że wszystkie zagadnienia graficzne należy przedstawić w skali odpowiadającej przedmiotowej inwestycji oraz sąsiednich terenów ze szczególnym zaznaczeniem terenów chronionych w tym terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.

   Pismo Wójta Gminy Brochów o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia wpłynęło do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie dnia 08.03.2012 roku a opinia została wydana przez ten organ w dniu 29.03.2012 roku. Zgodnie z zapisami art. 78 ust. 4 ustawy ooś, niewydanie przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii, o których mowa w art. 64  ust. 1 pkt 2, art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 90 ust. 2 pkt 2, odpowiednio w terminie, o którym mowa w art. 64 ust. 4, art. 70 ust. 3, art. 77 ust. 6 i art. 90 ust. 6, traktuje się jako brak zastrzeżeń.

    W świetle powyższego przedmiotowa opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nie może być uwzględniona, gdyż została wydana po upływie ustawowego terminu.

   Dnia 12 marca 2012 roku wpłynęło pismo podpisane przez osiemdziesięciu dziewięciu mieszkańców Gminy Brochów, skierowane do Wójta Gminy Brochów i Rady Gminy Brochów wyrażające stanowczy sprzeciw przeciwko realizacji planowanej budowy elektrowni wiatrowych.

   Dnia 12 marca 2012 roku pismo zawierające sprzeciw w stosunku do planowanej budowy dwóch elektrowni wiatrowych VESTA V47 na działce nr 235/4 i wnoszące o oddalenie wniosku firmy ABDA Arkadiusz Łukawski złożyła jedna ze stron postępowania.

 Dokument podpisany przez strony postępowania, wyrażający sprzeciw wobec budowy wyżej wymienionego przedsięwzięcia, wpłynął również do organu dnia 14 marca 2012 roku.

   Działka na której ma być realizowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego. W związku z tym organ prowadzący postępowanie wystąpił dnia 21.03.2012 roku do dyrektora  wyżej wymienionej instytucji o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

   W piśmie z dnia 03.04.2012 roku (data wpływu 11.04.2012 r.) Kampinoski Park Narodowy wyraził negatywne stanowisko co do projektowanego przedsięwziecia. Uwagi zawarte w przedmiotowym dokumencie uwzględniono w niniejszym postanowieniu.

   Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dokumentacji, w tym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, pamiętając, że wyżej wymienione przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  oraz biorąc pod uwagę wyżej wymienione opinie, uwagi i wnioski oraz uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 „ustawy ooś’’ Wójt Gminy Brochów jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

   Biorąc powyższe pod uwagę wydaje się niniejsze POSTANOWIENIE o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę firmę ABDA Arkadiusz Łukawski, Hilarów 11, 05 – 088 Brochów raportu o oddziaływaniu wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko.

 Przedmiotowe POSTANOWIENIE wydaje się stosując art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). W artykule 123 § 1 wyżej wymienionej ustawy czytamy, iż w toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienie, zgodnie z § 2 postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Natomiast art. 97 § 1 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy mówi, iż organ administracji publicznej zawiesza postępowanie gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

  Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 (,,Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania: (…)’’), organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Według art. 63 ust. 6 przedmiotowej ustawy na postanowienie, o którym mowa w ust. 5, nie przysługuje zażalenie.

   Po przeprowadzonej analizie zgromadzonych materiałów oraz biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

   Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

   

                                                                                                  Wójt Gminy Brochów

                                                                                  mgr inż. Andrzej Fijołek

 

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca.

2.      Strony postępowania według wykazu stron.

3.      A/a.

 

Do wiadomości:

1.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

            ul. Sienkiewicza 3, 00 – 015 Warszawa.

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

            96 – 500 Sochaczew, ul. Traugutta 18.

 

Wywieszono na:

1)      Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2)      Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

 


-------------------------------------------------------------------------------------


WÓJT GMINY

   Brochów 

Brochów, 16.04.2012  r.

OŚ.6220.1.2012

 

 

 

P O S T A N O W I E N I E

stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

 

            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1, 65, 66 i 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. zwanej dalej „ustawą ooś’’), a także z § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), po przeanalizowaniu dokumentacji w tym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami złożonego przez ABDA Arkadiusz Łukawski, Hilarów 11, 05 – 088 Brochów i po zasięgnięciu opinii:

-      Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-II.4240.327.2012.JC.1 z dnia 26.03.2012 r. (data wpływu: 30.03.2012 r.)

-      Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Sochaczewie znak ZNS.712.1.5.2012.MO z dnia 29.03.2012 r.  (data wpływu: 04.04.2012 r.)

 

p o s t a n a w i a m

 

I. stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:

 

,,BUDOWIE  DWÓCH  ELEKTROWNI  WIATROWYCH VESTAS V47 O MOCY 660 KW KAŻDA, WRAZ Z URZĄDZENIAMI DO PRZESYŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA DZIAŁCE NR 235/4 W MIEJSCOWOŚCI BROCHÓW, GMINA BROCHÓW, POWIAT SOCHACZEWSKI’’.

 

II.  określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Przedmiotowy raport musi być zgodny z art. 66 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) i zawierać:

1)      opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a)    charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,

b)   główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

c)    przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;

2)      opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

3)      opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

4)      opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

5)      opis analizowanych wariantów, w tym:

a)      wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

b)      wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

6)      określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;

7)      uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

a)      ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,

b)      powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c)      dobra materialne,

d)      zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,

e)      wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;

8)      opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a)      istnienia przedsięwzięcia,

b)      wykorzystania zasobów środowiska,

c)      emisji;

9)      opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

10)  dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

a)      określenie założeń do:

-     ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych,

-     programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,

b)      analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;

11)  jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

12)  wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;

13)  przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

14)   przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

15)  analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

16)  przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

17)  wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

18)   streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;

19)  nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

20)  źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

2        Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

 

3        W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 16, powinny uwzględniać określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

4        Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej.

 

5        Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami.

 

6        Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

 

   W przygotowanym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwanego dalej ,,raportem ooś’’) szczegółowej analizie należy poddać następujące elementy:

1. zagadnienia dotyczące ochrony przyrody, w szczególności:

1.1  opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania     planowanego przedsięwzięcia (inwentaryzacja przyrodnicza terenu, opis fauny, flory) w szczególności:

a)      listy gatunków ptaków występujących na obszarze planowanej inwestycji oraz w jej okolicach (w promieniu 2 km od turbin wiatrowych) w skali całego roku, wraz ze wskazaniem statusu (lęgowy, zalatujący z sąsiedztwa, przelotny – żerujący lub odpoczywający na powierzchni, przelotny – nie związany z powierzchnią, zimujący);

b)      charakterystyki występowania ptaków, dla których przedsięwzięcie może być istotną barierą ekologiczną, w tym dokładny przebieg tras przelotów, kierunki i wysokości przemieszczania się, sezonowość występowania, lokalny i regionalny schemat przemieszczania się;

c)      związków pomiędzy występowaniem ptaków, a siedliskami odnoszące się do możliwości odpoczynku i żerowania w okresie koczowisk, a następnie migracji wiosennej, jesiennej, możliwości odpoczynku i żerowania w okresie zimowiska  oraz możliwości występowania w okresie lęgowym – ocena w cyklu rocznym;

d)      listy gatunków nietoperzy występujących w wytypowanych przez chiropterologa miejscach, gdzie jest najwyższe prawdopodobieństwo znalezienia kolonii rozrodczych, na powierzchni planowanej inwestycji oraz w jej okolicach w skali całego roku;

e)      charakterystyki występowania nietoperzy, dla których przedsięwzięcie może być istotną bariera ekologiczną, z uwzględnieniem migracji sezonowej do miejsc rozrodu i do miejsc zimowania oraz migracji na żerowiska – ocena w cyklu rocznym;

1.2  opis przewidywanych skutków dla ptaków, nietoperzy, innych zwierząt chronionych, siedlisk przyrodniczych i roślin, w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

1.3  opis analizowanych wariantów, w tym:

a)      wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz minimum jednego racjonalnego wariantu alternatywnego;

b)      wariantu najkorzystniejszego dla środowiska;

1.4  określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko ww. analizowanych wariantów, w szczególności: śmiertelności w wyniku kolizji, efektu bariery dla przelotów lokalnych i długodystansowych, odstraszania od siłowni (efektywna utrata siedlisk) oraz fragmentacja krajobrazu związana m.in. z budową dróg serwisowych, w tym:

a)      wpływ inwestycji na gatunki ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej, gatunki wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński) oraz gatunki SPEC w kategorii 1 – 3 (BirdLife International 2004), zlokalizowane na obszarze farmy oraz w sąsiedztwie inwestycji;

b)      wpływ inwestycji na szlaki migracyjne zwierząt (głównie ptaki i nietoperze);

c)      wpływ inwestycji na przyszłe wykorzystanie terenu;

d)      wpływ przedsięwzięcia w powiązaniu z innymi, położonymi w sąsiedztwie farmami wiatrowymi (teren przedmiotowej gminy i gmin ościennych) – kumulacja oddziaływań;

1.5  uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w tym na:

a)      cenne oraz chronione rośliny, zwierzęta, siedliska przyrodnicze;

b)      opisu przewidzianych działań mających na celu zapobieganie, minimalizowanie i łagodzenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

1.6  przedstawienie zagadnień w formie graficznej, w tym:

a)      przedstawienie na załączniku mapowym lokalizacji inwestycji w odniesieniu do cennych siedlisk przyrodniczych, a także chronionych zwierząt;

b)      przedstawienie na załączniku mapowym wszystkich istniejących i planowanych farm wiatrowych w przedmiotowej gminie i gminach ościennych;

1.7  przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej;

1.8  przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji;

1.9  podanie źródeł informacji stanowiących podstawę do sporządzenia raportu;

1.10      w odniesieniu do oceny oddziaływania inwestycji na ptaki jak i zagadnień metodycznych dotyczących badań ptaków (monitoring przedrealizacyjny rozpatrywanych wariantów), sugeruje się wykorzystanie następującej metodyki, opartej o ww. wytyczne PSEW (http://www.psew.pl/wytyczne_w_zakresie_oddziaływania_elektrowni_wiatrowych_na_ptaki.htm.):

1)      badania natężenia wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki:

a)      badania mają na celu oszacowanie natężenia przelotów (lokalnych i długodystansowych)  ptaków w przestrzeni powietrznej, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków o wysokiej kolizyjności (ptaki drapieżne i inne duże ptaki), poznanie zmienności tych parametrów w cyklu rocznym;

b)      powierzchnia próbna – punkty obserwacyjne zlokalizowane w obszarze farmy w miejscach o dobrej widoczności (brak lasu, wysokich drzew), punkty obserwacyjne powinny być oddalone od siebie o około 2-3 km;

c)      kontrole każdego punktu w przypadku gdy jest ich więcej niż 3 powinny trwać min. 1 godz. obserwacji (gdy punktów jest 2 lub 3 wówczas po min. 2 godziny obserwacji na każdym punkcie; przy jednym punkcie obserwacyjnym – min. 4 godziny) w godzinach około południowych (IV – VIII) lub godzinach rannych (pozostały okres); podczas kolejnych wizyt terenowych obserwacje należy rozpoczynać naprzemiennie na poszczególnych punktach obserwacyjnych; notowane są wszystkie obserwacje ptaków widzianych w locie (w zasięgu wzroku) z podziałem na kategorie pułapu przelotu (poniżej zasięgu śmigieł, w zasięgu śmigieł i powyżej zasięgu śmigieł; w przypadku obserwacji tego samego ptaka na różnych pułapach rejestrujemy go w każdej stwierdzonej strefie), a w przypadku ukierunkowanego przelotu należy również uwzględnić kierunek; rejestracji podlegają również ptaki nierozpoznane co do gatunku (wówczas ptaki powinny być zaklasyfikowane do szerszej kategorii, np. ,,szponiaste nieoznaczone’’, ,,wróblowate nieoznaczone” itp.); skowronki śpiewające w locie nie podlegają rejestracji;

d)      kontrole każdego punktu – co około 6 – 18 dni, liczba kontroli 20 – 30 (uproszczona ścieżka monitoringu), z nasileniem w okresie przelotów wiosennych (III–V) i jesiennych  (VIII-XI);

e)      wyniki w formie tabeli powinny pokazywać dane z każdej kontroli (liczba osobników na godzinę obserwacji) w rozbiciu na poszczególne gatunki ptaków i strefę pułapu wysokości;

2)      cenzus lęgowych gatunków rzadkich i średniolicznych:

a)      celem jest oszacowanie liczebności i rozmieszczenia lęgowych gatunków rzadkich i nielicznych oraz gatunków o dużych rozmiarach ciała i kolonijnych, na terenie planowanej inwestycji i w jej bezpośrednim sąsiedztwie;

b)      powierzchnia próbna: obszar farmy (rozumiemy jako teren zajęty przez turbiny tj. w promieniu 500 m wokół poszczególnych turbin oraz obszar między sąsiadującymi turbinami) wraz z buforem 1,5 km wokół niej;

c)      kontrole: 3 kontrole dzienne – każda całości obszaru (przełom marca i kwietnia – ze szczególnym uwzględnieniem żurawia, ptaków drapieżnych i kruka, maj oraz przełom czerwca i lipca); dodatkowo wszystkie obserwacje oportunistyczne dokonywane w trakcie prac terenowych, liczenie gniazd bociana białego i ocena jego sukcesu lęgowego (lipiec); w kwietniu dodatkowa nocna kontrola w poszukiwaniu sów (z zastosowaniem stymulacji głosowej); w maju (III dekada) kontrola nocna nakierowana na wykrycie lęgowych chruścieli (derkacza);

d)      liczone i kartowane wszystkie ptaki z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, gatunki wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński), gatunki SPEC w kategorii 1-3 (BirdLife International 2004 – z wyjątkiem najpospolitszych tj.: skowronka, szpaka, dymówki, oknówki, wróbla, mazurka, makolągwy, muchołówki szarej, sikory ubogiej, czubatki, pleszki, świstunki leśnej, białorzytki i krętogłowa) oraz pozostałe o dużych rozmiarach ciała (w tym np. czapla siwa, pozostałe blaszkodziobe, szponiaste i siewkowe oraz kruk), a także wszelkie gatunki kolonijne; w buforze 2 km rejestracji nie podlegają kuropatwa, przepiórka, lerka, świergotek polny, jarzębatka, muchołówka mała, gąsiorek, ortolan, oraz potrzeszcz – gatunki te rejestruje się tylko na obszarze wiatrowni;

e)      wynikiem obserwacji powinna być mapa ukazująca rozmieszczenie stanowisk lęgowych/terytoriów stwierdzonych gatunków ptaków, z uwzględnieniem rozmieszczenia turbin wiatrowych i buforu 1,5 km wokół nich;

3)      badania transeptowe liczebności i składu gatunkowego:

a)      celem tych badan jest uzyskanie podstawowych informacji o składzie gatunkowym awifauny użytkującej powierzchnię farmy i jej otoczenie oraz uzyskanie informacji o sposobie wykorzystania terenu przez ptaki, zagęszczeniach poszczególnych gatunków oraz zmienności obu tych parametrów w cyklu rocznym;

b)      jeden transekt pokrywający w miarę równomiernie obszar planowanej inwestycji;

c)      kontrole transektów w równych odstępach czasu, tj. co około 6-18 dni, w zależności od ścieżki monitoringu, z nasileniem w okresie przelotów wiosennych (III-V) i jesiennych (VIII-XI);

d)      kontrole należy przeprowadzić w godzinach porannych, od wschodu słońca (IV-VIII) lub w godzinach około południowych (pozostały okres);

e)      liczone są wszystkie ptaki widziane i słyszane, zgodnie ze standardową metodyką; osobno notuje się ptaki stacjonarne, a osobno lecące (śpiewające w locie skowronki są traktowane jak ptaki stacjonarne, ptaki które siadły lub poderwały się do lotu również należy traktować jak stacjonarne), w tym również ptaki nierozpoznane co do gatunku (wówczas ptaki powinny być zaklasyfikowane do szerszej kategorii, np. ,,szponiaste nieoznaczone”, ,,wróblowate nieoznaczone’’ itp.); ptaki w locie należy przypisać do pułapu wysokości (poniżej zasięgu śmigieł, w zasięgu śmigieł i powyżej zasięgu śmigieł);

f)       wyniki w formie tabel zawierających liczebność ptaków w rozbiciu na poszczególne gatunki oraz poszczególne kontrole w przeliczeniu na: 1 km transektu (ptaki stacjonarne) lub godzinę obserwacji (ptaki lecące);

4)      sugeruje się również badania w protokole MPPL:

a)      celem tych badań jest poznanie składu gatunkowego i zagęszczeń poszczególnych gatunków ptaków wykorzystujących teren w okresie lęgowym w celu porównania zebranych wyników z uzyskanymi podczas badań MPPL w podobnych typach krajobrazu bądź w odniesieniu do konkretnego regionu Polski; opis zastosowań standardu metodycznego programu MPPL (Chylarecki i inni 2006) – instrukcja liczeń terenowych, wyboru powierzchni próbnych oraz formularze liczeń są dostępne na stronie internetowej: http://monitoringptakow.gios.gov.pl/9,monitoring_pospolitych_ptakow_legowych_mppl.html;

b)      powierzchnia próbna (obejmujące teren inwestycji): kwadrat 1 x 1 km, w obrębie której wytyczane są dwa równoległe transekty o długości 1 km każdy, oddalone od siebie o około 500 m;

c)      kontrole: 2 kontrole (w odstępie około miesiąca) w terminach 10 IV-15 V (I kontrola) oraz 16 V – 30 VI (II kontrola), zgodnie z ustalonym standardem metodycznym MPPL; liczone są wszystkie ptaki widziane i słyszane, zgodnie ze standardem metodycznym MPPL;

1.11     należy szczegółowo opisać zastosowaną metodykę włącznie z podaniem dat i godzin obserwacji;

1.12     długość monitoringu powinna wynosić minimum 1 rok, z uwzględnieniem wszystkich okresów     fenologicznych;

1.13      w odniesieniu do monitoringu nietoperzy sugeruje się uwzględnienie opracowania ,,Tymczasowe     wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze” – wersja II z      grudnia 2009 r., rekomendowane przez Państwową Radę Ochrony Przyrody oraz Porozumienie dla            Ochrony Nietoperzy, sporządzonego przez zespół specjalistów z całej Polski, według aktualnego    stanu wiedzy, wytycznych EUROBATS, krajowych uwarunkowań przyrodniczych, klimatycznych,         prawnych, organizacyjnych i sprzętowych; wytyczne znajdują się pod następującym adresem:         http://www.nietoperze.pl/wiatraki-wytyczne-2009-II.pdf;

1.14     informacje o obecności miejsc gniazdowania ptaków strefowych;

1.15      informacje o zagrożeniu ptaków szponiastych które należą do grupy gatunków najbardziej           narażonych na kolizje z turbinami;

1.16     uwzględnienie znacznego zagęszczenia i liczebności bociana czarnego na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, która stanowi ok. 1,5 % populacji krajowej;

1.17      zbadanie zagrożenia dla nietoperzy, uwzględniając między innymi przeloty między żerowiskami a      koloniami rozrodczymi lub żerowania na terenach planowanej lokalizacji wiatraków;

2. oddziaływania na klimat akustyczny – należy wykonać analizę emisji hałasu do środowiska zgodnie z metodyką zalecaną przez Ministra Środowiska, a zatem z wykorzystaniem instrukcji zgodnej z polskimi normami i dostosowanym do nich programem obliczeniowym oraz przedstawić zagadnienia w formie graficznej, prezentującej zasięgi poszczególnych izofon w porze dnia i nocy, wskazującej tereny chronione akustycznie;

3. możliwości występowania konfliktów społecznych związanych z realizacją przedmiotowego         przedsięwzięcia;

4. możliwości ewentualnego kumulowania się przedmiotowej inwestycji z innymi przedsięwzięciami (farmami wiatrowymi) w rejonie jej realizacji.

 

UZASADNIENIE

 

                                   Do Wójta Gminy Brochów w dniu 21 lutego 2011 roku wpłynął wniosek firmy ABDA Arkadiusz Łukawski, Hilarów 11, 05 – 088 Brochów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,BUDOWIE  DWÓCH  ELEKTROWNI  WIATROWYCH VESTAS V47 O MOCY 660 KW KAŻDA, WRAZ Z URZĄDZENIAMI DO PRZESYŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA DZIAŁCE NR 235/4 W MIEJSCOWOŚCI BROCHÓW, GMINA BROCHÓW, POWIAT SOCHACZEWSKI’’. Wniosek został uzupełniony dnia 29.02.2012 roku.

   Organ prowadząc postępowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w pierwszej kolejności ustalił, że planowane przedsięwzięcie ze względu na rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).    Zgodnie z tym przepisem do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5:

a)      lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm),

b)      o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m.

   W dniu 06.03.2012 roku Wójt Gminy Brochów sporządził Zawiadomienie i Obwieszczenie informujące strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz  Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości dopuszczenia do wyżej wymienionego postępowania w charakterze strony.

   Zgodnie z art. 63 ust 1 i art. 64 ust. 1 ustawy ooś postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaje po zasięgnięciu opinii: regionalnego dyrektora ochrony środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

   W związku z tym Wójt Gminy Brochów dnia 06.03.2012 roku zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Postanowieniem znak: WOOŚ-II-4240.327.2012.JC.1 z dnia 26 marca 2012 roku (data wpływu 30 marca 2012 roku) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych VESTAS V47, o mocy 660 kW każda, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, na działce o nr ew. 235/4 w miejscowości Brochów, gmina Brochów, powiat sochaczewski, konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwanego dalej ,,raportem ooś”) powinien być zgodny z art. 66 ustawy ooś, organ wymienił również elementy jakie należy poddać szczegółowej analizie. Zostały one w całości uwzględnione w niniejszym Postanowieniu.

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w piśmie znak ZNS.712.1.5.2012.MO dnia 29.03.2012 r. (data wpływu 04.04.2012 r.) stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z póź, zm.).    Zdaniem PPIS w szczególności w raporcie o oddziaływaniu na środowisko należy przedstawić:

1.      analizę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na zdrowie i życie ludzi uwzględniając również budowę urządzeń do przesyłu energii elektrycznej;

2.      analizę sposobu rzeczywistego przeznaczenia terenów sąsiadujących z planowaną inwestycją ze szczególnym zaznaczeniem zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej;

3.      analizę imisji hałasu w środowisku w odniesieniu do terenów sąsiadujących z planowaną inwestycją. Wykresy izofon dla pory dziennej i nocnej należy nanieść na mapy z zaznaczonymi obszarami chronionymi akustycznie;

4.      charakterystykę urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej wraz z zaznaczeniem ich lokalizacji;

5.      analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia.

   Stwierdził również, że wszystkie zagadnienia graficzne należy przedstawić w skali odpowiadającej przedmiotowej inwestycji oraz sąsiednich terenów ze szczególnym zaznaczeniem terenów chronionych w tym terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.

   Pismo Wójta Gminy Brochów o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia wpłynęło do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie dnia 08.03.2012 roku a opinia została wydana przez ten organ w dniu 29.03.2012 roku. Zgodnie z zapisami art. 78 ust. 4 ustawy ooś, niewydanie przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii, o których mowa w art. 64  ust. 1 pkt 2, art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 90 ust. 2 pkt 2, odpowiednio w terminie, o którym mowa w art. 64 ust. 4, art. 70 ust. 3, art. 77 ust. 6 i art. 90 ust. 6, traktuje się jako brak zastrzeżeń.

    W świetle powyższego przedmiotowa opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nie może być uwzględniona, gdyż została wydana po upływie ustawowego terminu.

   Dnia 12 marca 2012 roku wpłynęło pismo podpisane przez osiemdziesięciu dziewięciu mieszkańców Gminy Brochów, skierowane do Wójta Gminy Brochów i Rady Gminy Brochów wyrażające stanowczy sprzeciw przeciwko realizacji planowanej budowy elektrowni wiatrowych.

   Dnia 12 marca 2012 roku pismo zawierające sprzeciw w stosunku do planowanej budowy dwóch elektrowni wiatrowych VESTA V47 na działce nr 235/4 i wnoszące o oddalenie wniosku firmy ABDA Arkadiusz Łukawski złożyła jedna ze stron postępowania.

 Dokument podpisany przez strony postępowania, wyrażający sprzeciw wobec budowy wyżej wymienionego przedsięwzięcia, wpłynął również do organu dnia 14 marca 2012 roku.

   Działka na której ma być realizowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego. W związku z tym organ prowadzący postępowanie wystąpił dnia 21.03.2012 roku do dyrektora  wyżej wymienionej instytucji o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

   W piśmie z dnia 03.04.2012 roku (data wpływu 11.04.2012 r.) Kampinoski Park Narodowy wyraził negatywne stanowisko co do projektowanego przedsięwziecia. Uwagi zawarte w przedmiotowym dokumencie uwzględniono w niniejszym postanowieniu.

   Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dokumentacji, w tym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, pamiętając, że wyżej wymienione przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  oraz biorąc pod uwagę wyżej wymienione opinie, uwagi i wnioski oraz uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 „ustawy ooś’’ Wójt Gminy Brochów jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

   Wydając niniejsze Postanowienie organ uwzględnił łącznie następujące uwarunkowania:

   Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę 2 sztuk elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infarstukturą. Siłownie wiatrowe i elementy towarzące zostaną zlokalizowane na działce o nr 235/4 w miejscowości Brochów, gmina Brochów, powiat sochaczewski. Powierzchnia wyżej wymienionej nieruchomości wynosi 1,2743 ha.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej farmy wiatrowej zlokalizowane są grunty użytkowane rolniczo. Najbliższe zabudowania typu zagrodowego znajdują się w odległości około 200 m od planowanych turbin wiatrowych.

 

Zakres prac obejmować będzie:

1.      Budowę fundamentów pod elektrownie wiatrowe o powierzchni 144 m3.

2.      Montaż siłowni wiatrowych o następujących parametrach:

- moc nominalna turbin – 660 kW;

- wysokość masztu – 74 m;

- średnica wirnika – 47 m;

-                   liczba łopat – 3.

 

   Etap realizacji przedsięwzięcia wiązać się będzie z przekształceniem powierzchni ziemi i gleby oraz wytwarzaniem odpadów i emisjami hałasu i substancji do powierza związanych z pracami ciężkiego sprzętu i ruchem środków transportu.

 

   Etap eksploatacji elektrowni wiatrowych związany będzie głównie z emisją hałasu oraz powstawaniem wibracji. Funkcjonowanie farmy wiatrowej wiąże się także ze zmianami krajobrazowymi, wynikającymi z usytuowania wysokich budowli energetycznych w sąsiedztwie obszarów użytkowanych rolniczo. Ponadto, budowa elektrowni wiatrowych w przypadku złej lokalizacji, może negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w szczególności na awifaunę i chiropterofaunę.

 

   Do typowych oddziaływań generowanych przez elektrownie wiatrowe należą:

a)      śmiertelność ptaków i nietoperzy w wyniku zderzeń;

b)      wymuszenie zmiany tras wędrówek i przelotów ptaków;

c)      uszczuplenie żerowisk ptaków w wyniku ich odstraszania;

d)      wymuszenie zmiany sposobu wykorzystania przestrzeni przez nietoperze;

e)      bezpośrednie zniszczenie lub uszczuplenie siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków przez samą budowlę;

f)       oddziaływanie łączne z innymi istniejącymi lub planowanymi wiatrakami.

 

   Teren przeznaczony pod realizację inwestycji zlokalizowany jest na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obszar chronionego krajobrazu jest jedną z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.).

 

   Najbliższymi obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są:

ü  obszar mający znaczenie dla Wspólnoty pn. ,,Kampinoska Dolina Wisły” PLH 140029 oddalony o około 4,5 km,

ü  obszar specjalnej ochrony (OSO) pn. ,,Dolina Środkowej Wisły” PLB 140004, oddalony o około 8 km,

ü  obszar ,,Puszcza Kampinoska’’ PLC 140001 powołany na podstawie dwóch dyrektyw unijnych, tzw. Ptasiej i Siedliskowej, oddalony o około 2,5 km.

 

      W rejonie projektowanego przedsięwzięcia dominuje krajobraz rolniczy z pojedynczymi niewielkimi kępami drzew  śródpolnych, występują również lasy oraz dolina rzeki Bzury. Najważniejszymi elementami środowiska przyrodniczego w sąsiedztwie planowanej inwestycji jest dolina rzeki Bzury i Kampinoski Park Narodowy. Teren planowanej inwestycji stanowi mozaikę różnych środowisk (pola uprawne, zadrzewienia, tereny budowlane), które są potencjalnie atrakcyjne dla nietoperzy, ponieważ zapewniają im zarówno wybór różnorodnych kryjówek jak i bazę żerowi skową. Obszar obfituje również w liniowe elementy krajobrazu oraz śródpolne zadrzewienia, stanowiące potencjalne trasy migracji tych ssaków.

 

   Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

 

   W pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne i kulturowe. Najważniejszym z nich, jest oddalona o ok. 1 km, zbudowana w połowie XVI w. gotycka świątynia, przebudowana na renesansową bazylikę łączącą w sobie charakter sakralny i obronny. W kościele tym rodzice Fryderyka Chopina powiedzieli sobie sakramentalne ,,tak” a on sam został ochrzczony. 

 

   Zgodnie z art. 63 ust. 4 ,,ustawy ooś’’ Wójt Gminy Brochów wydając przedmiotowe postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określił jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stosując przepisy art. 68 wyżej wymienionej ustawy.

   Organ określając zakres raportu, kierował się usytuowaniem, charakterem i skalą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i mając za podstawę art. 68 ust. 2 pkt 2 ,,ustawy ooś” wskazał rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy oraz zakres badań.

  Po przeprowadzonej analizie zgromadzonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie

   Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 7 dni licząc od daty jego doręczenia.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Wójt Gminy Brochów

                          mgr inż. Andrzej Fijołek

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             Otrzymują:

1.      Wnioskodawca.

2.      Strony postępowania według wykazu dostępnego w aktach sprawy.

3.      A/a.

 

Do wiadomości:

1.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

                                                           ul. Sienkiewicza 3, 00 – 015 Warszawa.

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

                                                           96 – 500 Sochaczew, ul. Traugutta 18.

 

Wywieszono na:

1) Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2) Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

 

                      Niniejszy dokument wydaje się stosując art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). W artykule 123 § 1 wyżej wymienionej ustawy czytamy, iż w toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienie, zgodnie z § 2 postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

   Podstawę prawną niniejszego postanowienia stanowią: art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1, 65, 66 i 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

   Zgodnie z 63 ust. 1 obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

c) wykorzystywania zasobów naturalnych,

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii,

2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b) obszary wybrzeży,

c) obszary górskie lub leśne,

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h) gęstość zaludnienia,

i) obszary przylegające do jezior,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

3) Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

   Według art. 63 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy w postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, organ określa jednoznacznie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W tym przypadku stosuje się przepisy art. 68.

   Natomiast na podstawie art. 64 ust. 1 postanowienia, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2, wydaje się po zasięgnięciu opinii:

1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

2) organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji,  o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10, 11 i 13 i 15 – 17.

   Zgodnie z art. 65 ust. 1 postanowienie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i 2, wydaje się w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepisy art.35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Według art. 65 ust. 2 na postanowienie, o którym mowa w art. 63 ust. 1, przysługuje zażalenie. Stosownie do art. 65 ust. 3 uzasadnienie postanowień, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2, niezależnie od wymagań wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego, powinny zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy wydawaniu postanowień.

      Zgodnie z art. 68

1. Organ, określając zakres raportu, uwzględnia stan współczesnej wiedzy i metod badań oraz istniejące możliwości techniczne i dostępność danych.

2. Organ, określając zakres raportu, może – kierując się usytuowaniem, charakterem i skalą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

1) odstąpić od wymagań co do zawartości raportu, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4, 13, 15 i 16; nie dotyczy to dróg publicznych oraz linii kolejowych – będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) wskazać:

a) rodzaje wariantów alternatywnych wymagających zbadania,

b) rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy,

c) zakres i metody badań.

   Planowane przedsięwzięcie należy do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie bowiem z § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).    Zgodnie z tym przepisem do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5:

a) lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm),

b) o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WÓJT GMINY

   Brochów

Brochów, 16.04.2012  r.

OŚ.6220.1.2012

 

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

            Na podstawie art. 28 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

 

p o s t a n a w i a m

uznać z urzędu Kampinoski Park Narodowy z siedzibą ul. Tetmajera 38, 05 – 080 Izabelin, za stronę toczącego się postępownia administracyjnego, wszczętego na wniosek  firmy ABDA Arkadiusz Łukawski, Hilarów 11, 05 – 088 Brochów dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

,,BUDOWIE  DWÓCH  ELEKTROWNI  WIATROWYCH VESTAS V47 O MOCY 660 KW KAŻDA, WRAZ Z URZĄDZENIAMI DO PRZESYŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA DZIAŁCE NR 235/4 W MIEJSCOWOŚCI BROCHÓW, GMINA BROCHÓW, POWIAT SOCHACZEWSKI’’

 

UZASADNIENIE

 

Do Wójta Gminy Brochów w dniu 21 lutego 2011 roku wpłynął wniosek firmy ABDA Arkadiusz Łukawski, Hilarów 11, 05 – 088 Brochów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,BUDOWIE  DWÓCH  ELEKTROWNI  WIATROWYCH VESTAS V47 O MOCY 660 KW KAŻDA, WRAZ Z URZĄDZENIAMI DO PRZESYŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA DZIAŁCE NR 235/4 W MIEJSCOWOŚCI BROCHÓW, GMINA BROCHÓW, POWIAT SOCHACZEWSKI’’. Wniosek został uzupełniony dnia 29.02.2012 roku.

  Działka na której ma być realizowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego.

   Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

   Stronami postępowania administracyjnego są zatem wszystkie podmioty posiadające interes prawny w postępowaniu, któego źródłem jest konkretny przepis prawa. W przypadku przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie otuliny parku narodowego interes taki będzie wynikał z faktu wyznaczenia na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) wokół parków narodowych otuliny oraz celu jaki ma ona do realizowania, zgodnie z definicją zawartą w art. 5 pkt. 14 przywołanej ustawy. Celem tym jest zabezpieczenie obszarów chronionych przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.

   Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie

  

POUCZENIE

 

   Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

 

                                                                                                             Wójt Gminy Brochów                                                                                              mgr inż. Andrzej Fijołek                        

           

 Otrzymują:

1.      Wnioskodawca.

2.      Strony postępowania według wykazu stron.

3.      A/a.

 

Do wiadomości:

1.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

            ul. Sienkiewicza 3, 00 – 015 Warszawa.

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

            96 – 500 Sochaczew, ul. Traugutta 18.

 

Wywieszono na:

1) Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2) Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-04-16 17:37:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-17 14:45:13
  • Liczba odsłon: 740
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630784]

przewiń do góry