Brochów, 30.12.2014 r.

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

w  Brochowie

05-088  Brochów

 

                                                    OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zmianami) określonego w art. 4 pkt 8.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w imieniu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół informuję, że w postępowaniu na „Zakup paliwa do autobusów szkolnych w roku 2015 „  wybrana została oferta  PPUH „WIS” SP.J.  Zaczkowski Władysław, Zaczkowski Stanisław, ul. Wyszogrodzka 141, 96-500 Sochaczew z ceną  jednostkową brutto 4,35 zł za litr.b b

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.  Po przeprowadzonym badaniu została uznana za spełniającą warunki udziału w postepowaniu oraz zgodną z treścią zapytania ofertowego.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty oraz nie zostali wykluczeniu żadni wykonawcy.W imieniu Zamawiającego

Ewa Nalborska – kierownik ZEAS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Brochów 2014_12_18

W związku z zapytaniami oferentów wprowadzono zmiany w zapytaniu ofertowym.

Poniżej zostało zamieszczone poprawione zapytanie ofertowe.

-----------------------------------------------------------


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Zamawiający:     Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brochowie , 05-088 Brochów

zaprasza do złożenia oferty na:

  ZAKUP PALIWA DO AUTOBUSÓW   SZKOLNYCH   W 2015 ROKU

  1.       Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego o parametrach nie gorszych niż norma         PN-EN-590 dla oleju napędowego w ilości około 20 000 dm 3 (litrów). Podana ilość jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany podanej ilości. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie zrealizowania podanych ilości.

 

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie do końca 2015 roku, poprzez tankowanie autobusu po cenach jednostkowych brutto ogłoszona na stronie producenta w dniu tankowania , powiększona o stałą marżę Wykonawcy.

 

Wykonawca zapewnia właściwą jakość paliwa zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami jakościowymi – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2013 poz. 1058 tekst jednolity) oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590.

 

  Przedmiot zamówienia musi być dostępny 24 godziny na dobę, w dni powszednie, niedziele i święta, przez cały rok.

 

Wykonawca powinien posiadać lub dysponować co najmniej jedną stacją paliw w odległości nie większej niż 10 kilometrów od siedziby Zamawiającego (05-088   Brochów).

 

2. Termin realizacji zamówienia:

  01 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

  3. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego:

  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brochowie

05-088 Brochów

Tel. 22 725 70 51

E-mail: gminabr.szkoly@hot.pl

  4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 t.j.).   Do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność kserokopię koncesji o której mowa.

  5. Kryteria wyboru ofert:

  Najniższa cena brutto.

  SPOSÓB WYLICZENIA CENY:

  Cenę należy wyliczyć w następujący sposób:

 Cena oferowana = cena brutto z dnia ….….ogłoszona na stronie internetowej producenta, powiększona o wysokość marży Wykonawcy .

Wysokość marży w groszach jest wielkością stałą, obowiązującą podczas trwania umowy. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę będą zmieniane zgodnie z cenami producenta na dzień zakupu paliwa, powiększone o oferowaną marżę.

Cena oferty winna być wyrażona w PLN.

  Cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z regułami matematycznymi.

  6. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną w jej treści zawarte:

  - Wzór umowy w załączeniu.

  7. Warunki płatności

  Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na konto Wykonawcy, wskazane na wystawionej fakturze bądź rachunku, w terminie 14 dni.

Podstawą wystawienia faktury VAT będzie dokument wydania paliwa z zawartą informacją (załączony do faktury):

- Data tankowania

- Ilość i rodzaj zatankowanego paliwa

- Cena paliwa

- Nr rejestracyjny pojazdu

- Czytelny podpis kierowcy autobusu oraz uprawnionego pracownika stacji paliw potwierdzający w/w informacje.

  8. Sposób przygotowania oferty:

  · Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, zgodnie z załącznikiem.

  9. Miejsce i termin składania ofert:

  Of ertę należy złożyć do dnia 29.12 .2014 do godziny 10.00.

  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrzone.

Oferty można składać w następujący sposób:

- osobiście,   w siedzibie ZEAS   -budynek Urzędu Gminy Brochów, pok. Nr 35

- listownie na adres: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brochowie

05-088 Brochów

LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DO JEDNOSTKI

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania cenowego bez podania przyczyny.

 

Ewa Nalborska – kierownik ZEAS


2014_12_18_zeas_zalaczniki_zapytanie_ofertow.docx


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Zamawiający:     Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brochowie, 05-088 Brochów

zaprasza do złożenia oferty na:

 

ZAKUP PALIWA DO AUTOBUSÓW   SZKOLNYCH   W 2015 ROKU

 

1.             Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego o parametrach nie gorszych niż norma         PN-EN-590 dla oleju napędowego w ilości około 20 000 dm3 (litrów). Podana ilość jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany podanej ilości. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie zrealizowania podanych ilości.

 

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie do końca 2015 roku, poprzez tankowanie autobusu po cenach jednostkowych obowiązujących w dniu tankowania , z uwzględnieniem udzielonych upustów.

 

Wykonawca zapewnia właściwą jakość paliwa zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami jakościowymi – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2013 poz. 1058 tekst jednolity) oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590.

 

  Przedmiot zamówienia musi być dostępny 24 godziny na dobę, w dni powszednie, niedziele i święta, przez cały rok.

 

Wykonawca powinien posiadać lub dysponować co najmniej jedną stacją paliw w odległości nie większej niż 10 kilometrów od siedziby Zamawiającego (05-088   Brochów).

 

2. Termin realizacji zamówienia:

 

01 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

 

3. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego:

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brochowie

05-088 Brochów

Tel. 22 725 70 51

E-mail: gminabr.szkoly@hot.pl

 

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 t.j.).   Do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność kserokopię koncesji o której mowa.

 

5. Kryteria wyboru ofert:

 

Najniższa cena brutto.

 

 

SPOSÓB WYLICZENIA CENY:

 

Cenę należy wyliczyć w następujący sposób:

 

Cena oferowana = cena z dnia … na dystrybutorze Wykonawcy minus stały, obowiązujący w okresie umowy upust, tj. … zł. od każdego litra zakupionego w danym dniu paliwa.                           NALEŻY PODAĆ CENĘ BRUTTO.

 

Cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z regułami matematycznymi.

 

6. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną w jej treści zawarte:

 

- Wzór umowy w załączeniu.

 

7. Warunki płatności

 

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na konto Wykonawcy, wskazane na wystawionej fakturze bądź rachunku, w terminie 14 dni.

Podstawą wystawienia faktury VAT będzie dokument wydania paliwa z zawartą informacją (załączony do faktury):

- Data tankowania

- Ilość i rodzaj zatankowanego paliwa

- Cena paliwa (bez upustu) na dystrybutorze

- Nr rejestracyjny pojazdu

- Czytelny podpis kierowcy autobusu oraz uprawnionego pracownika stacji paliw potwierdzający w/w informacje.

 

8. Sposób przygotowania oferty:

 

· Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, zgodnie z załącznikiem.

 

9. Miejsce i termin składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć do dnia 29.12.2014 do godziny 10.00.

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrzone.

Oferty można składać w następujący sposób:

- osobiście,   w siedzibie ZEAS   -budynek Urzędu Gminy Brochów, pok. Nr 35

- listownie na adres: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brochowie

05-088 Brochów

LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DO JEDNOSTKI

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania cenowego bez podania przyczyny.

 

                                                                                                                      Ewa Nalborska – kierownik ZEAS


2014_12_15_zalaczniki_zapytanie_ofertow_paliwo_2014.docxInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-15 15:43:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-30 10:52:35
  • Liczba odsłon: 761
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630829]

przewiń do góry