Brochów, 5.11.2015 r.

 

BP.6733.11.2015

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

w sprawie zawieszenia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                Działając na podstawie art.123 oraz art.98 §  1 i art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z postępowaniem administracyjnym wszczętym na żądanie Pana Marcina Pytkowskiego zam. ul. Kochanowskiego 46, 96-500 Sochaczew, działającego jako pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, zmierzającego do wydania decyzji o  ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia (zasilania podstawowego) na terenie działki o Nr  ewid. 158 obręb: Nr 0019 MISZORY położonej w miejscowości  Miszory i działki Nr ewid.  63  obręb: Nr  0030 WILCZE TUŁOWSKIE położonej w miejscowości Wilcze Tułowskie gmina Brochów,

 

postanawiam

 

zawiesić postępowanie  administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.  „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia (zasilania podstawowego) na terenie działki o Nr  ewid. 158 obręb: Nr 0019 MISZORY położonej w miejscowości  Miszory i działki Nr ewid.  63  obręb: Nr  0030 WILCZE TUŁOWSKIE położonej w miejscowości Wilcze Tułowskie gmina Brochów”.

Uzasadnienie

 

Pan Marcin Pytkowski zam. ul. Kochanowskiego 46, 96-500 Sochaczew, działający jako pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340  Lublin wystąpił w dniu 10.09.2015 r. z wnioskiem o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia (zasilania podstawowego) na terenie działki o Nr  ewid. 158 obręb: Nr 0019 MISZORY położonej w miejscowości  Miszory i działki Nr ewid.  63  obręb: Nr  0030 WILCZE TUŁOWSKIE położonej w miejscowości Wilcze Tułowskie gmina Brochów.

Dla przedmiotowego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a warunki zabudowy nie stoją w sprzeczności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

                Powyższa inwestycja w myśl art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 518) stanowi cel publiczny w rozumieniu tej ustawy.

        Zgodnie z art. 61 § 4 kpa oraz z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 199) właściciele nieruchomości, na których będzie lokalizowana przedmiotowa inwestycja zostali zawiadomieni o wszczęciu postępowania oraz o przysługującym im prawie do czynnego uczestniczenia w postępowaniu na piśmie, natomiast pozostałe strony o wszczęciu postępowania zawiadomiono w drodze obwieszczenia i w sposób zwyczajowo przyjęty tj. przez sołtysa oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów. 

Obwieszczenie i zawiadomienie z dnia 11.09.2015 r. przesłano również do Sołtysów wsi Miszory oraz Wilcze Tułowskie z prośbą o zawiadomienie mieszkańców o wszczęciu postępowania poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

W terminie 7 dni  przewidzianym w zawiadomieniu do organu wpłynęło w dniu 25.09.2015 r. pismo Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego znak: DO-4082/67/15 z dnia 16.09.2015r. informujące, iż dla realizacji prac na obszarze parku narodowego, niezależnie od prowadzonego w gminie postepowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, konieczna jest zgoda Ministra Środowiska. Według informacji jakie posiada KPN inwestor o taka zgodę jeszcze nie wystąpił. Dopiero po  zasięgnięciu opinii dyrektora parku narodowego, Minister Środowiska może wyrazić zgodę na realizację przedsięwzięcia. Określone zostaną wówczas również działania kompensacyjne.

Od pozostałych stron postepowania nie wpłynęły żadne wnioski czy tez uwagi oraz zastrzeżenia odnośnie projektowanej inwestycji.

           

            Stosownie do art. 53 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm) projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia został przedstawiony do uzgodnienia w trybie art. 106 Kpa.,

●       Dyrektorowi Kampinoskiego Parku Narodowego stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r.  poz. 199 z późn. zm) ,

●       Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 8 w/w ustawy,

●       Powiatowemu Zarządowi Dróg w Sochaczewie stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 9 w/w ustawy.

 

                Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie pismem znak PZD.D2.426.79.2015. z dnia 13.10.2015r. w odpowiedzi na wniosek Wójta z dnia 29.04.2015r. znak: BP.6733.10.2015 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia, uzgodnił budowę odcinka kablowej linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia (zasilania podstawowego) na terenie działki o Nr  ewid. 158 obręb: Nr 0019 MISZORY położonej w miejscowości  Miszory i działki Nr ewid.  63  obręb: Nr  0030 WILCZE TUŁOWSKIE położonej w miejscowości Wilcze Tułowskie gmina Brochów w pasie i poza pasem drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice-Famułki Królewskie-Famułki Brochowskie-Plecewice.

Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Postanowieniem z dnia 7.10.2015r. znak: DOso-4082/67/15 nie  uzgodnił warunków przedmiotowej inwestycji celu publicznego, z uwagi na fakt, iż dla realizacji prac na obszarze parku narodowego (dz. Nr ewid. 158 w miejscowości Miszory) – konieczna jest zgoda Ministra Środowiska. Warunkiem przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia jest wystąpienie inwestora do Ministra Środowiska (zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późń. zm.) z wnioskiem o zgodę na odstępstwo od zakazów, które zostaną naruszone podczas realizacji ww inwestycji. Tym samym Kampinoski Park Narodowy uzależnił uzgodnienie projektu decyzji celu publicznego od uzyskania przez inwestora decyzji Ministra Środowiska – zgody na odstępstwo od zakazów, które zostaną naruszone podczas realizacji w/w inwestycji w granicach parku narodowego.

Z tych też względów należało zawiesić postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 103 Kodeks postępowania administracyjnego zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.

               

                Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a. organ administracji może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Wójt uznając, że w niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek strony wnoszącej o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, orzekł jak w sentencji.

                Jeżeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania (wniosek) uważa się za wycofane (art. 98 § 2 k.p.a.). Podjęcie postępowania może nastąpić wyłącznie na wniosek strony, a nie z  urzędu.

                Umorzenie postępowania może nastąpić wcześniej, niż przed upływem 3 lat, o ile wnioskodawca wycofa swoje podanie o wydanie decyzji.

Pouczenie

                Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 7 dni od dnia  doręczenia postanowienia.

 

 

Otrzymują :

1.      Wnioskodawca:

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A, 20-340  Lublin

Adres do korespondencji:

PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Pruszków

ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków

pełnomocnik

Marcin Pytkowski

Biuro Projektów PROZAW

ul. Kochanowskiego 46

96-500 Sochaczew

2.      Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie

3.      P. Szymon Sołtysik

4.      P. Grzegorz i Danuta Domańscy

5.      P. Paweł Opara

6.      P. Józef Kubiak

7.      P. Adam Dąbrowski

8.      Kampinoski Park Narodowy

9.      A/a

 

Do wiadomości :

  1. Sołtys wsi Miszory

z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa na okres 7 dni i podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

  1. Sołtys wsi Wilcze Tułowskie

z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa na okres 7 dni i podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

  1. Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego

05 - 080 Izabelin, ul. Tetmajera 38

               

 

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Miszory

3) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Wilcze Tułowskie

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów dnia:

----------------------------------------------------------------------------------------BP.6733.11.2015

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 21 października 2015 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późń. zm.) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowa odcinka kablowej linii  elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działki o Nr ewid. 158 obręb: Nr 0019 MISZORY położonej w miejscowości Miszory i działki Nr ewid. 63 obręb: Nr 0030 WILCZE TUŁOWSKIE położonej w miejscowości Wilcze Tułowskie gmina Brochów zostały wydane postanowienia:

1.    Postanowienie znak: PZD.D2.426.79.2015 z dnia 13.10.2015 r. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie (uzgadniające budowę odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działki o Nr ewid. 158 obręb: Nr 0019 MISZORY położonej w miejscowości Miszory i działki Nr ewid. 63 obręb: Nr 0030 WILCZE TUŁOWSKIE położonej w miejscowości Wilcze Tułowskie gmina Brochów, w pasie i poza pasem drogi powiatowej Nr 3802 W Tułowice-Famułki Królewskie - Famułki Brochowskie - Plecewice)

2.    Postanowienie znak: DOso-4082/67/15 z dnia 7.10.2015r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego (nie uzgadniające warunków przedmiotowej inwestycji celu publicznego).

           

            Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach (od poniedziałku do piątku w godz.

830 – 1530 natomiast we wtorki  w godz. 900 – 1630 ) strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

            Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

 

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Miszory        

3) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Wilcze Tułowskie       

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 21.10.2015

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:----------------------------------------------------------------------------


BP.6733.11.2015

                

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 11 września 2015 r.

Wójta Gminy Brochów  zawiadamiające  o wszczęciu postępowania w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

            Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) 

z a w i a d a m i a m

że w dniu 10.09.2015 r. zostało wszczęte  na  wniosek firmy PGE  DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie, która udzieliła panu Marcinowi Pytkowskiemu ul. Kochanowskiego 46, 96-500 Sochaczew, postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

 

·         budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia (zasilania podstawowego) na terenie działki o Nr  ewid. 158 obręb: Nr 0019 MISZORY położonej w miejscowości  Miszory i działki Nr ewid.  63  obręb: Nr  0030 WILCZE TUŁOWSKIE położonej w miejscowości Wilcze Tułowskie gmina Brochów

 

            W związku z powyższym  zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów  pokój nr 25 (tel. 022 725-70-03 w.16)  i strony w terminie 7 dni  licząc od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty)  mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne  wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

           

            Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

 

            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Miszory

3) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Wilcze Tułowskie

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:  11.09.2015 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cętkowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-06 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-09 07:42:44
  • Liczba odsłon: 782
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2613107]

przewiń do góry