Gmina Brochów

05-088  Brochów

powiat Sochaczew, woj. mazowieckie

NIP 837–169–27-23

Brochów, dnia  16.09.2016 r.

 

OŚ.271.7.2016

 

 

 

OGŁOSZENIE

o wyborze oferty w trybie zapytania ofertowego na opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: ,,Budowa zbiornika wodnego ,,Łasice”.

 

  Wójt Gminy Brochów działając jako zamawiający w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt 8 ustawy) na opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: ,,Budowa zbiornika wodnego ,,Łasice” zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły 2 oferty, a mianowicie :

  1. IGO Spółka z o.o.

   40 – 053 Katowice

   ul. Barbary 21a

    

   - cena brutto oferty: 29 889,00 zł,

   - termin wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko od dnia podpisania umowy do dnia 02.06.2017 r.,

   - posiadane doświadczenie: wykazano wykonanie 3 raportów o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko.

  Liczba przyznanych punktów:     

              a) wskaźnik ceny A                             - 90,00

              b) wskaźnik terminu B                        -   6,00

              c) wskaźnik doświadczenia C             -   2,00

             Ogółem liczba przyznanych  punktów – 98,00

 

  1. Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska

   ,BIPROWODMEL” S.p. z o.o

            60 – 577 Poznań

            ul. Dąbrowskiego 138

 

            - cena oferty brutto: 49 200,00 zł,

- termin wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko od dnia podpisania umowy do dnia 14.07.2017 r.,

- posiadane doświadczenie: wykazano wykonanie 2 raportów o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko.

 

  Liczba przyznanych punktów:     

              a) wskaźnik ceny A                             - 54,68

              b) wskaźnik terminu B                        -   0,00

              c) wskaźnik doświadczenia C             -   0,00

             Ogółem liczba przyznanych  punktów – 54,68

 

 

  

 Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Nr 1 firmy IGO Spółka z o.o., 40 – 053 Katowice, ul. Barbary 21a, która uzyskała najwyższą ilość 98,00 punktów z ceną brutto 29 889,00,00 zł .

Słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć  złotych.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej  oferty.

 

 

 

 Wójt Gminy Brochów

                                                                                                 mgr inż. Piotr Szymański

 
..........................................................................................................................................................................................

O G Ł O S Z E N I E

 

Gmina Brochów

Brochów 125

05-088   Brochów

tel. (022) 725-70-51, 725-70-03, fax.(022) 725-70-03 wew. 13

 

ogłasza zapytanie ofertowe na :

 

opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn .: ,,Budowa zbiornika wodnego ,,Łasice” wraz z udzielaniem zamawiającemu wszelkich niezbędnych konsultacji w zakresie odnoszącym się do przedmiotu zamówienia, w tym udzielania wyjaśnień, uzupełnień i odpowiedzi na wezwania i pytania organów przeprowadzających postępowanie z wykorzystaniem przedmiotu zamówienia.

 

Termin realizacji zadania do dnia: 14.07.2017 r.

 

Termin składania ofert upływa dnia:   09.09.2016 r., godz. 11:00

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną :

oferta na: „ opracowanie raportu o oddziaływaniu

przedsięwzięcia na środowisko pn.: Budowa zbiornika wodnego „Łasice”.

 

Nie otwierać przed: 09.09.2016 r., godz. 11:15.

 

należy złożyć w pokoju Nr 27 Urzędu Gminy Brochów lub przesłać pocztą. W przypadku korzystania z usług pocztowych za termin złożenia oferty Zamawiaj ą cy uznawać b ę dzie datę i godzinę wpływu oferty do sekretariatu.

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu:            09.09.2016 r., godz. 11:15

w siedzibie Zamawiającego                Sala konferencyjna, pokój nr 15, parter

 

zapytanie ofertowe wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i innymi z załącznikami udostępnione jest na stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl


Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto oferty                                    – 90 %

  2. termin wykonania                                    – 6 %

  3. posiadane doświadczenie                         – 4 %

    

   Termin płatności: do 30 dni

    

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

   Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

   Agnieszka Walisiewicz –   inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa, w godz.   9.00 – 15.00   w dni powszednie.

    

    

    

    

    

                                                                                                      Wójt Gminy Brochów

                                                                                                    mgr inż. Piotr Szymański

    

    

    

    

    

   Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 02.09.2016 r.       2016-09-02_zapytanie_ofetowe_i_zalaczniki.docx         2016-09-02_karta_informacyjna_przedsiewziecia.doc              opinia_i_postanowienie.pdf                  skan__decyzji_2005_i_2007.pdf                       

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-09-02 15:43:50
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-16 13:29:19
 • Liczba odsłon: 800
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630933]

przewiń do góry