Brochów, dnia 03 lipca 2018r.

 Gmina Brochów

05-088 Brochów 125 

 

ZP.GN.273.7.2018

 

  

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

                Gmina Brochów informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro pod nazwą:

„Otwarta Strefa Aktywności w Wólce Smolanej, gmina Brochów”

wybrała do realizacji zadania ofertę, którą złożyła Firma:

 

Argon Klaudiusz Półtorak

ul. Grunwaldzka 121/86

37-700 Przemyśl

 W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

 

1.     Argon Klaudiusz Półtorak

      ul. Grunwaldzka 121/86

37-700 Przemyśl

Cena brutto: 78.643,26 zł

Przyznana ilość punktów: 100

 

2.      P.P.H.U. „TOSIA” Karol Zyśk

         ul. Nurska 33

         07-320 Małkinia Górna

         Cena brutto: 97.170,00 zł

 Przyznana ilość punktów:  80,93 

 

Zamawiający informuje, że umowa na wykonanie przedmiotu Zamówienia zostanie podpisana po uzgodnieniu telefonicznym.

 

Dziękuję za złożenie ofert i zapraszam do dalszej współpracy.                                                                                                WÓJT
                                                                                        Piotr Szymański


-----------------------------------------------------------


Brochów, dnia 25.06.2018r.

Gmina Brochów

05-088 Brochów

 

ZP.GN.273.7.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

na: „Otwartą Strefę Aktywności w Wólce Smolanej, gmina Brochów”

 

Zamawiający – Gmina Brochów przekazuje informacje z otwarcia ofert.

Komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Brochów dokonała otwarcia ofert w dniu 22.06.2018r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego.

Przed otwarciem ofert podana została kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 97.875,00 zł.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

 

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Wartość oferty brutto

Uwagi

1.

Argon Klaudiusz Półtorak

37-700 Przemyśl,

ul. Grunwaldzka 121/86

78.643,26

Brak

2.

P.P.H.U. „TOSIA” Karol Zyśk

07-320 Małkinia Górna,

ul. Nurska 33

97.170,00

Brak

 

Podczas otwarcia ofert nie był obecny żaden z oferentów.

 

WÓJT

       Piotr Szymański


-----------------------------------------------------------------------------------

ZP.GN.273.7 .2018

 

 

 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro.

 

 

Gmina Brochów w celu wyboru wykonawcy zaprasza do złożenia ofert cenowych wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

 

„Otwarta Strefa Aktywności w Wólce Smolanej, gmina Brochów”

 

 

Gmina Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów ogłasza zapytanie ofertowe                             na Otwartą Strefę Aktywności w Wólce Smolanej, gmina Brochów

 

Termin realizacji całości zamówienia:  - 10.08.2018r.

Termin płatności   - do  30 dni 


Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Joanna Tarczyk   e-mail: j.tarczyk@brochow.pl

Marta Józwik   e-mail: m.jozwik@brochow.pl

w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów www.brochow.bip.org.pl – zakładka Zapytania ofertowe

 

 Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Zapytanie ofertowe na Otwartą Strefę Aktywności w Wólce Smolanej, gmina Brochów”

Termin składania ofert upływa 25.06.2018r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2018 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego

Kryteria oceny ofert:  Cena oferty100%

 

 

 

 

 

 

Brochów, dn. 18 czerwca 2018r.

ZP.GN.273.7.2018

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

 

Na podstawie art.4, ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w sprawie udzielenia zamówień do 30 000 euro na usługi dostawy i roboty budowlane zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na Otwartą Strefę Aktywności w Wólce Smolanej, gmina Brochów zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia.

I. Informacje o Zamawiającym:

Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest: budowa Otwartej Strefy Aktywności w Wólce Smolanej, gmina Brochów obejmującej zakup, dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (plenerowej), placu zabawdla dzieci o charakterze sprawnościowym, strefy relaksu, budowę ogrodzenia placu zabaw oraz zagospodarowanie zieleni.

Inwestycja planowana jest na fragmencie działki nr ewid. 166/3 obręb: Wólka Smolana.

W szczególności zakres robót obejmuje wykonanie:

1.      Placu zabaw dla dziecio charakterze sprawnościowym – ogrodzonej strefy zabaw dla dzieci pod opieką osób dorosłych z nawierzchnią piaszczysto – trawiastą zawierającą zbiór sprzętu służącego do zabawy dla dzieci:

1.2 linarium

1.3 równoważnia na sprężynie

1.4 zestaw zabawowy

1.5 karuzelę

1.6 huśtawkę podwójną

1.7 2 bujaki – pojedynczy i ważkę

1.8 huśtawkę ważkę

1.9 tablicę informacyjną – regulamin

2. siłowni zewnętrznej – otwartej strefy rekreacji czynnej dla osób powyżej 14 roku życia z nawierzchnią żwirowo – trawiastą zawierającą zbiór sprzętu rekreacyjnego:

2.1 wioslarz

2.2 krzesło

2.3 orbitrek

2.4 biegacz

2.5 twister + wahadło

2.6 prasę nożną

2.7 tablice informacyjną – regulamin

3. strefy relaksu – zawierającej plenerowe urządzenie do gry w szachy / warcaby a także 4 ławki parkowe z oparciem i kosz na śmieci.

 

 

7.      Niezbędne prace towarzyszące nie wymienione powyżej należy przewidzieć w cenie oferty, która ustala się jako ryczałtową.

8.      Komplet materiałów i urządzeń do wykonania przedmiotowego zadania na koszt Wykonawcy.

9.      Niedoszacowanie wartości robót lub wadliwe określenie ich zakresu nie może stanowić podstawy do domagania się zwiększenia podanej w ofercie ceny ryczałtowej.

10.  Wszystkie urządzenia muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów zgodnie z Polskimi normami oraz warunkami bezpieczeństwa. Do informacji o zakończeniu robót należy załączyć atesty i certifkaty na wykonany przedmiot zamówienia.

 

Wykonawca uwzględni zakup materiałów, robociznę, pracę sprzętu i inne niezbędne czynności związane ze świadczeniem usługi.

Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych.

III. Wymagania zawiązane z wykonaniem zamówienia:

1.      Termin wykonania zamówienia: 10.11.2017r.

2.      Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony bezusterkowy protokół odbioru prac.

3.      Warunki płatności: Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego po dokonanym końcowym odbiorze przedmiotu zamówienia.

IV. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

Joanna Tarczyk                        tel. 22 725 70 03 wew. 231,    e-mail: j.tarczyk@brochow.pl

(w godzinach od 8:00 do 15:00)

V. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadania koncesji, zezwolenia itp.)

1.      Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2.      Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

3.      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie przedmiotu zamówienia.

4.      Wykażą, że wykonali w okresie ostatni 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 usługę obejmującą roboty budowlane o podobnym charakterze o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane należycie np. referencje lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty.

5.      Załączą aktualny odpis właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

VI. Termin związania ofertą:

Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty:

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem. Umieścić w zabezpieczonej zamkniętej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją: Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Otwarta Strefa Aktywności w Wólce Smolanej, gmina Brochów.

Nie otwierać przed dniem 25.06.2018r. godz. 11.30.

2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Miejsce oraz termin składania oferty:

a) Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru.

b) Oferty składane osobiście można złożyć w dni robocze: w godzinach pracy Urzędu Gminy Brochów w sekretariacie pokój nr 36 na adres:

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów

Godziny pracy Urzędu Gminy Brochów

Poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00

Wtorek godz. 9.00 – 17.00

c) Termin składania ofert upływa w dniu 25 czerwca 2018 roku o godz. 11:00

d) W przypadku przesłania oferty pocztą, należy umieścić ofertę w dwóch kopertach. Wskazane jest aby obydwie koperty były opisane nazwą i adresem Wykonawcy i adresowane na Zamawiającego.

e) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25 czerwca 2018 roku o godz. 11:30 w lokalu Zamawiającego znajdującego się pod adresem:

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów

Pok. nr 15 (sala konferencyjna), parter

f) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy pocztą.

g) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej

h) Wykonawcy mogą uczestniczyć w jawnym otwarciu ofert.

i) Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona – umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.brochow.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

j) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.

 

VIII. Kryterium wyboru ofert:

Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%).

 

IX. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego):

1. Wzór umowy załącznik nr 3

 

X. Pozostałe postanowienia i informacje

1. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

2. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, unieważnienia go w całości w każdym czasie bez podania przyczyny.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania.

7. Zmiany treści projektu umowy przed jej podpisaniem, pod warunkiem, że nie będzie to zmiana nie korzystna dla Zamawiającego.

8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ponownego ich badania i oceny.

 

XI. Załączniki:

1.      Formularz oferty

2.      Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat usług

3.      Wzór umowy

4.      Projekt budowlany

5.      Przedmiar

 

zapytanie_ofertowe_osa.docx

przedmiar_osa.xlsx

projekt_umowy_osa_wolka_smolana.docx
projekt_osa_wolka_smolana_-_opis.pdf
projekt_osa_wolka_smolana_rys.nr_01_pzd.pdf
projekt_osa_wolka_smolana_rys._nr_02_szczegol_usyt._urzadzen.pdf
zal_15_projekt_osa_wolka_smolana_karta_katalogowa_wioslarz.pdf
zal_14_projekt_osa_wolka_smolana_karta_katalogowa-wyciskanie_siedzac.pdf
zal_13_prajekt_osa_wolka_smkolana_karta_katalogowa_prasa_nozna.pdf
zal_12_projekt_osa_wolka_smolana_karta_katalogowa_orbitrek.pdf
zal_11_projekt_osa_wolka_smolana_karta_katalogowa_twister__wahadlo.pdf
zal_10_projekt_osa_wolka_smolana_karta_katalogowa_biegacz.pdf
zal_9_projekt_osa_wolka_smolana_karta_katalogowa_obiekty_malej_arch.pdf
zal_8_projekt_osa_wolka_smolana_karta_katalogwa_hustawka_wazka.pdf
zal_7_projekt_osa_wolka_smolana_karta_katalogwa_rownowaznia.pdf
zal_6_projekt_osa_wolka_smolana_karta_katalogwa_karuzela.pdf
zal_5_projekt_osa_wolka_smolana_karta_katalogowa_bujak_wazka.pdf
zal_4_projekt_osa_wolka_smolana_karta_katalogowa_bujak_pojedynczy.pdf
zal_3_projekt_osa_wolka_smolana_karta_katalogowa_linarium.pdf
zal_2_projekt_osa_wolka_smolana_karta_katalogowa_hustawka_podwojna.pdf
zal_1_projekt_osa_wolka_smolana_karta_katalogowa_zestaw_zabawowy.pdf
stwior_osa_wolka_smolana.pdf 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tarczyk Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-25 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-03 13:31:50
  • Liczba odsłon: 855
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2613116]

przewiń do góry