------------------------------------2013----------------------------------


ZARZĄDZENIE NR 36/2013

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 16 grudnia 2013 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brochów na 2013 rok

  zarzadzenie_nr_36_2013.pdfZARZĄDZENIE NR 33/2013

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 14 listopada 2013 roku

 

w sprawie Projektu uchwału budżetowej na 2014 rok

i projekt Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017

 

 

zarzadzenie_33_2013_budzet.pdf

zarzadzenie_33_2013_budzet_zal.pdf

zarzadzenie_33_2013_wpf.pdf
ZARZĄDZENIE NR 30/2013

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 30 października 2013 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brochów na 2013 rok

zarzadzenie_nr_30_2013.pdfZARZĄDZENIE NR 21/2013

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 20 sierpnia 2013 roku

 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

  zarzadzenie_nr_21_2013.pdf

zarzadzenie_nr_21_2013_zal.pdf
ZARZĄDZENIE NR 20/2013

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 30 lipca 2013 roku

 

w sprawie wprowadzeia zmian w budżecie gminy Brochów na 2013 rok

  zarzadzenie_nr_20_2013.pdf
ZARZĄDZENIE NR 11/2013

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 20 maja 2013 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brochów na 2013 rok

  zarzadzenie_nr_11_2013.pdf


------------------------------------2012----------------------------------


ZARZĄDZENIE NR 6/2012

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 30 marca 2012 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budzecoe gminy Brochów na 2012 r.

  zarzadzenie_nr_6-2012_z_30-03-2012.pdf


------------------------------------2011----------------------------------

Zarządzenie nr 21/2011

Wójta Gminy Brochów

z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie:

Projektu Uchwały budżetowej na 2012 rok

i projektu Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015
ZARZĄDZENIE NR 20/2011

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 08 listopada 2011 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brochów w 2011 r.

  zarzadzenie_20-2011_z_08-11-2011.pdf
ZARZADZENIE NR 19/2011

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 11 października 2011 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brochów na 2011 r.

  zarzadzenie_19-2011_z_11-10-2011.pdf
ZARZADZENIE NR 16/2011

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 24 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brochów na 2011 r.

  zarzadzenie_16-2011_z_24-08-2011.pdf
ZARZĄDZENIE NR 15/2011

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 24 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

  zarzadzenie_15-2011_z_24-08-2011.pdf  ------------------------------------2010----------------------------------


Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr     20   /2010

WÓJTA    GMINY     B R O C H Ó W

z dnia 16 sierpnia    2010 roku

 

w sprawie przedłożenia przez Wójta   Gminy Brochów informacji

z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.

 

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie    gminnym /j. t. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.   / i art. 266 ust.1 pkt 1 i 3   ustawy o finansach publicznych   z dnia 27 sierpnia   2009 r. / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. / - Wójt   Gminy zarządza , co następuje:

 

 

                                                            § 1.

Przedłożyć informację    z wykonania budżetu gminy BROCHÓW za I półrocze 2010 r.   w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego   zarządzenia.

                                                             § 2

Przyjmuje   informacje z   wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 r.   :

    1/ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brochowie w brzmieniu   

        załącznika Nr 3 ,3a do zarządzenia.

   

    2/ Gminnej Biblioteki Publicznej w   Brochowie w brzmieniu załącznika Nr 5.   

                                                             § 3.

 

  Przedłożyć informację z wykonania budżetu gminy BROCHÓW za I półrocze 2010 na najbliższej sesji Rady Gminy.            

                                                           § 4.

                                                                                                                        

Informacje   , o których   mowa w § 1,2   przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku celem   zaopiniowania.

 

                                                              § 5.

 

Zarządzenie   wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

zal._nr_1dochody_wyk.i_polr.2010.xls

zal._nr_1a_do_zarz._nr_20.2010przychody.xls

zal._nr_2_do_zarz._nr_20.2010_wykonanie_wydatkow__za_i_polrocze_2010.xls

zal._nr2_a_wydatki_biez._wykon.30.06.2010.xls

zal_nr_2b_wyd.majat.wyk.i_polr._2010.xls

zal_nr_2c_doch._i_wydatki_zadania_zlec._za_i_polrocze_2010.xls

zal._nr_2c_cd.zadania_zlec._wyk._objas.i_polr._2010.doc

zal._nr_2_d_wykonanie_rachunku__dochodow__wlasnych_szkola_podst.w_brochowie.xls

informacja_o_wyk._planu_zadan_inwes._zal.__2e_.i_polr.2010.doc

cd._zal._nr_2e_wyk._wydatt._inwest._2010.xls

zal.cd_2e_inwest._limity_2010-2012_r._gm._brochow.xls

zal._nr_2fdotacje_przedmiotowe_i_podmiotowe__z_budzetu_gm.dla__jedn._przekazane_w_i_polr.2010_r..xls

zal._nr_2g_do_zarz.nr_20.2010_wg_z_dn.16.08.2010__dot._porozum_..xls

zal._nr_2h_do_zarz._20.2010.xls

zal._nr_2i_do___zarz._20.2010.xls

zal._2_j.xls

zal.nr_2_k__strukt._wyk.30.06.2010.xls

zal.3informacja_z_wyk.planu_za_i_polr.2010_zoz.doc

zal._nr_3a_do_zarz._nr_20.2010wykonanie_planu_fiansowego_za__2010_r.goz_brochow.doc

zal._nr_do_zarz._nr_4__informacja_z_wykonania_fina._za_i_polrocze_2010_gzgk.doc

zal._nr_5_inform._bibliot.za_i_polr._2010r.doc

informacja___z_wykonania__budzetu_gm._brochow_za_i_pol.__2010.doc

 ZARZĄDZENIE NR   19/2010   

                          WÓJTA GMINY BROCHÓW

                               z dnia 16 sierpnia    2010 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie   gminy Brochów na 2010r.

 

     Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.   2 pkt. 4    ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 . poz. 1591 z późn. zm./oraz art. 257  

pkt.1   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr

157 z 2009 r. , poz. 1240 z   późn. zm. / Wójt Gminy Brochów zarządza, co następuje:  

      

                                                              § 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2010 Nr XXVI/135/2009   Rady

Gminy Brochów z dnia 21 grudnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 99 109     . Plan dochodów po zmianie wynosi

13 682 760 zł, w tym:

1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 99 109   zł, tj. do kwoty 10 975 104,79 zł.

2)dochody majątkowe wynoszą 2 707 655,21 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010 rok

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 119 109,00 zł i zmniejsza się wydatki o 20 000 zł    . Plan wydatków budżetu Gminy    Brochów   ogółem wynosi   14 942 760,00   zł.

1)    wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 119 109,00   zł i zmniejsza się o kwotę 20 000 zł   ,   tj. do kwoty 9 306 280,00 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą   5 636 480 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia ,zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010 rok.

  Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z                    Załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia , zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały             Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2010 rok.

3 . Wprowadza się   zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu            administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4         do Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej na 2010 r.  

                                                                     

                                                                           § 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje   w roku budżetowym 2010 oraz podlega ogłoszeniu.  

 

 

                                                                                                     

 

 

zal._nr_1_do_zarz.nr19.2010_z_dn.16.08.2010.xls

zal.nr_2_do_zarz._nr_19.2010_z_dn._16.08.2010.xls

zal._nr_3_do_zarz._nr_19.2010_wg_z_dn.16.08.2010.xls

zal._nr_4_do_zarz._nr_19.2010_._zm._budzet._na_2010_r..xls

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-06-13 14:57:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-19 13:29:19
  • Liczba odsłon: 941
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2613058]

przewiń do góry