Brochów, dnia 2014.01.30.

 

            

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

 

                                                                          

        Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brochowie stwierdza, że wpłynęła jedna oferta cenowa
        na dostawę materiałów biurowych i środków czystości od firmy
        „AWI” Spółka Cywilna w Sochaczewie, ul. Licealna 35, 96-500 Sochaczew.

 

         Z w/w firmą zostanie podpisana umowa.

 

 

 

   Marzena Dobrzyńska
           dyrektor szkoły

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   Brochów, dn. 21.01.2014

 


Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro

 

                W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości  nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zadania obejmującego :

„Dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Brochowie w 2014 roku”

 

      I.             Zakres zamówienia :

 

1)       Zakres zamówienia obejmuje zakup wraz z transportem materiałów biurowych i środków czystości w roku 2014 do Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie - szczegółowy zakres w załączniku nr 1.

2)       Dostawy materiałów i środków będą realizowane sukcesywnie w 2  terminach   i ilościach wskazanych przez  Zamawiającego w zamówieniach przesłanych  drogą mailową bądź faxem do Szkoły Podstawowej w Brochowie.

3)       Wykonawca dostarczy do Szkoły Podstawowej w Brochowie zamówiony towar w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.

4)       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych materiałów i środków
 w zależności od zapotrzebowania, a zamawiający nie będzie miał z tego tytułu roszczeń.

5)       Wykonawca dostarczy towar wysokiej jakości oraz zapewni bezwzględną terminowość zleceń.

6)       Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem.

7)       Zamawiający po otrzymaniu zamówionych materiałów i środków podpisze z wykonawcą protokoły odbioru asortymentu.

8)       Za materiały i środki dostarczone na potrzeby Szkoły Podstawowej w Brochowie , Wykonawca wystawi faktury VAT  z terminem płatności 14 dni.

9)       Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa.

 

   II.             Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście lub
w siedzibie Zamawiającego – Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina, Brochów 27, 05-088 Brochów lub telefonicznie pod numerem 22 7257059 lub 22 7257283

 

III.                       Sposób przygotowania oferty

1)          Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.

2)           Do oferty proszę dołączyć  wypełniony i  podpisany formularz zamówienia (załącznik nr2) oraz oświadczenie (załącznik nr 1).

3)          W formularzu należy podać kwotę brutto uwzględniając wszystkie koszty- w tym koszty transportu.

 

 

IV.             Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia   28 stycznia 2014 roku do godz. 12.00.

Dopuszcza się złożenie oferty  w następujący sposób :

- osobiście w sekretariacie Zamawiającego,

- listownie na adres : Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina

                                               Brochów 27, 05-088 Brochów

 

W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych  za termin złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę  wpływu oferty do sekretariatu szkoły.

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

   V.             Opis wymagań stawianych wykonawcy

O udzielenia mogą starć się wykonawcy, którzy :

1.          Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2.          Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

3.          Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.

 

VI.             Termin wykonania zamówienia :

 

Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia  –   01.02.2014 r. - 31.12.2014r.

 

VII.             Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej

Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%) – najniższa cena liczona jako suma cen
 z formularza cenowego.

 

VIII.             Termin związania z ofertą

 

Termin związania z ofertą wynosi 14 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

IX.             Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty :

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca : nazwę /firmę/, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie zamieszczona w siedzibie Zamawiającego oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej

 

   X.             Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy :

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pisemnie lub telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

 

 

 

 

                                                                                                             Dyrektor Szkoły Podstawowej

w Brochowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                                                                                                                       Załącznik nr 1

 

………………………………………………..

          / pieczęć Wykonawcy /

 

 

 

Dotyczy oferty cenowej pn. „Dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Szkoły Podstawowej im Fryderyka Chopina w 2014 roku”

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

 

W imieniu …………………………………………………………….

                 ……………………………………………………………..

                 ……………………………………………………………..

                                                     / nazwa i siedziba Wykonawcy /

 

 

Oświadczam, że spełniamy następujące warunki :

1.              Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2.              Mamy  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

3.              Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.

 

 

…………………………………….., dnia……………………..

 

 

                                                                                                               ……………………………………………………….

                                                                                                             / Podpis(y) i imienna pieczątka uprawnionej

                                                                                                                  osób(y) reprezentującej(ych) Wykonawcę /      

                                                                                                                                                      

 

           Z ałącznik nr 2

 

 

Zakres zamówienia materiałów biurowych oraz środków czystości do Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Brochowie  w 2014 roku

 

 

 

Lp.

 

Nazwa produktu

 

Charakterystyka

 

j.m

 

Ilość

 

Cena brutto

 

1.

 

Segregator

      oklejany

Segregator z mechanizmem dwuszczękowym w twardej oprawie. Segregatory powinny posiadać oczka: grzbietowe, rado, szyny oraz na grzbiecie wymienną etykietę.
Segregatory w kolorach:

 

 

 

 

A4/75

Niebieski (jasny)

szt

20

 

Zielony (jasny)

szt

20

 

 

A4/50

Niebieski (jasny)

szt

20

 

Szary

szt

20

 

Fioletowy

szt

20

 

2.

Zeszyty

Zeszyt w twardej oprawie. Ilość kartek 96. Format A4, kratka.

szt

2

 

3.

 

Papier

Papier A4 80g/m 2  (ryza=500arkuszy). Speed, białość 3 gwiazdki.

szt

30

 

Papier kolorowy A4, mix kolorów jasnych- 100 arkuszy.

Szt

 

3

 

 

Papier A3 80g/m 2 (ryza=500szt), Speed.

Szt

1

 

4.

Koperty

 

                             

 

Koperta listowa, biała, format  C6, samoklejąca bez okienka

szt

200

 

Koperta listowa, biała, format C5, samoklejąca bez okienka

szt

200

 

Koperta listowa, biała, format C4, samoklejąca bez okienka

szt

100

 

5.

Koszulki

Koszulki krystaliczne, format A4 (1opak= 100szt)

szt

5

 

6.

Długopisy

Długopis czarny 0,7mm

szt

10

 

Długopis niebieski 0,7mm

Szt

10

 

Długopis czerwony 0,7mm

szt

4

 

7.

Taśma

Taśma klejąca dwustronna 50mm/10m

szt

10

 

Taśma klejąca biurowa przeźroczysta 50mm/20m

szt

10

 

8.

Zszywki biurowe

Zszywki biurowe 24/6 ocynkowane- duże opakowanie (10x1000)

szt

1

 

9.

Klej

Klej w sztyfcie Donau 35g

szt

5

 

10.

Rolka do telefaksu

Rolka do telefaksu 210mm/15m

szt

3

 

11.

Obwoluta

Obwoluta przezroczysta A4

szt

10

 

12.

Pinezki

Pinezki srebrne 1opak=500szt

szt

1

 

13.

Szpilki

Szpilki 26mm, 500gram

szt

1

 

14.

Marker

Marker do tablicy suchościeralnej, czarny 1opak=10szt

szt

1

 

15.

Nożyczki

Nożyczki biurowe 16cm

szt

2

 

16.

Płyty

Płyta CD w pudełku SLIM pakowane po 10szt

szt

2

 

17.

Rolka do kalkulatora

Rolka termiczna do kalkulatora Rozmiar: 57x30, 1opak=10szt

szt

1

 

18.

Kalka maszynowa

Kalka maszynowa, format: A3, czarna, 1opak=100arkuszy

szt

1

 

19.

Skoroszyty

Skoroszyt z europerforacją A4
w kolorach:zielony i czerwony

1 opak=10 szt

 

szt

2

 

20.

Elegancki papier ozdobny

Nazwa: Majestic; Charakter papieru: Opal; gramatura 120g ilość 1op=25 arkuszy

szt

2

 

21

Baterie do zegara

Bateria alkaiczna 1,5V

 (typu Kodak, Aerocell)

szt

15

 

22.

żarówka

Żarówka halogenowa 60W,  gwint E -27

szt

10

 

23.

Pendrive

Pendrive  8GB (typu Kingston)

szt

2

 

 

Środki czystości

 

 

 

 

 

20.

Płyny

Płyn zagęszczony czyszcząco-dezynfekujący Domestos 5l

szt

 

5

 

 

Płyn do czyszczenia Floor 1,5l

szt

20

 

Płyn do naczyń Pur 4,5l

szt

6

 

Płyn do szyb Ajax z rozpylaczem 750ml

szt

 

5

 

 

Płyn do szyb Ajax 5l

szt

4

 

Płyn do wc Tytan 5l (zapach: cytrynowy i leśny)

szt

2

 

Preparat do pielęgnacji stali szlachetnej 3l, Remix stal

szt

1

 

Preparat do mycia w zmywarce, Linia Lozamet nr.1, 12l

szt

1

 

Preparat do nabłyszczania Linia Lozamet, nr.2, 10l

szt

1

 

21.

Mleczko

Mleczko Cif do czyszczenia 2l

szt

10

 

22.

Pianka do mebli

Pianka do mebli (aerozol) Pronto 250ml

szt

4

 

23.

Pasta do podłogi

Emulsja Emu w płynie 5l

szt

10

 

Pasta do podłóg antypoślizgowa Sidolux 5l

szt

2

 

24.

Mydło w płynie

Mydło w płynie antybakteryjne Carex 2x500ml

szt

 

8

 

 

Mydło w płynie antybakteryjne 5l Attis

szt

3

 

25.

Worki na śmieci

Worki na śmieci 120ml gruby

szt

20

 

Worki na śmieci 60l zwykłe

szt

25

 

Worki na śmieci 35l zwykłe

szt

7

 

26.

Rękawiczki

Rękawiczki lateksowe rozmiar S

opak

1

 

Rękawiczki lateksowe M

opak

2

 

Rękawice gumowe M

par

10

 

Proszek do czyszczenia Yplon 1kg cytrynowy

Szt

 

15

 

 

Proszek do rur kanalizacyjnych Kret - żel-2szt i granulki- 1szt

szt

3

 

28.

Papier toaletowy

Papier toaletowy kaczory szary, ekologiczny, 30m 1opak=64szt

Opak

opak

5

2

 

Papier toaletowy velvet 1opak=8rolek, różowy

 

 

 

29.

Ręcznik papierowy

Ręcznik papierowy zefir jumbo biały 63m

Szt

 

3

 

 

Ręcznik papierowy mola 1opak=4rolki

opak

2

 

30.

Serwetki

Serwetki papierowe ząbkowane 17x17 1opak=400szt, fioletowy i pomarańczowy

opak

2

 

31.

Odświeżacz powietrza

Odświeżacz powietrza Brise 300ml spray: japoński ogród- 1szt, mango- 1 szt, lawenda 1 szt.

szt

3

 

Oświeżacz powietrza w żelu, stojący 150g Kolorado- grejpfrut i zielona herbata

szt

2

 

32.

Ścierka

Ścierka do podłogi do mycia dużych powierzchni- kolor

szt

15

 

Ścierki z mikrowłókien do wycierania kurzu Jan Niezbędny 1opak=3 sztuki

Opak

 

 

10

 

 

 

Ścierka do podłogi biała Kuchcik 1opak=1sztuka

opak

3

 

33.

Kreda szkolna

Kreda szkolna, biała, małopyląca, 1opak=50szt

opak

20

 

34.

Gąbka

Gąbka do mycia naczyń Practi super Paclan duża, 1opak= 3 sztuki

Opak

 

 

5

 

 

 

Czyścik do naczyń srebrny

Szt

3

 

Gąbka do tablicy szkolnej (kredowej)

szt

12

 

35.

Kosz na śmieci

Kosze na śmieci plastikowe z pokrywą 50l

szt

4

 

36.

Pojemniki na mydło

Dozownik na mydło, plastikowy, wiszący, pojemność: 0,5l.

szt

2

 

Mydło w płynie z dozownikiem – Luksja

szt

3

 

37.

Szczotki

Szczotki do zamiatania Regina + kij drewniany

Kpl

4

 

38.

Mop

Mop + kij Vileda SuperMocio

Kpl

2

 

39.

Przetykacz do wc

Przetykacz gumowy do wc/ umywalki

szt

2

 

40.

Koszyk do wc

Koszyk do wc Tytan: Leśny- 1 szt, morski- 1szt

Szt

 

2

 

 

Zapas do wc Tytan: morski-2szt, cytrynowy- 2szt

Szt

 

4

 

 

Tabletki barwiące do spłuczki

szt

6

 

41.

Statyczna miotełka do odkurzania

Miotełka do odkurzania – 55cm

szt

2

 

42.

Płyn do usuwania pleśni, grzyba

Płyn do usuwania grzyba

szt

2

 

43

Olejek zapachowy do łazienek i pomieszczeń

Olejek zapachowo – dezynfekujący  o zapachu np.jasminowa rosa, lawenda, kwiatowo – cytrusowy) poj.0,5l

szt

2

 

 

 

                             RAZEM

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Klekowicka Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-21 14:02:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Klekowicka Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-05 13:51:22
  • Liczba odsłon: 821
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2629364]

przewiń do góry