Informacja o wynikach naboru na stanowisko:

 

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

 

Wójt Gminy Brochów informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: w wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana została

Pani Anna Winnicka zam. Budy Stare

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Anna Winnicka spełniła wszystkie wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała największą ilość punktów od komisji.

 

 

Wójt Gminy Piotr Szymański

 

 

Brochów dn, 14.09. 2020 r.
***************************************


Lista Kandydatów na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. księgowości budżetowej, którzy zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informujemy, że po dokonaniu oceny formalnej złożonych przez kandydatów dokumentów  do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się:

 

·        Pani Anna Winnicka,

 

                                                                                                   Przewodnicząca Komisji

                                                                                                       -/ Hanna Wawrzyn
************************************


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Brochów

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. księgowości budżetowej

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów

 

II. Określenie stanowiska urzędniczego: podinspektor ds. księgowości budżetowej

  

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

 

1. Wymagania niezbędne : 

1) wykształcenie wyższe I lub II stopnia na kierunku ekonomia lub finanse i rachunkowość,

2) obywatelstwo polskie,

3) posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) posiadania nieposzlakowanej opinii,

6) posiadanie 12-miesięcznego stażu pracy na podobnym stanowisku w jednostce samorządu terytorialnego,

7) znajomość zasad rachunkowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej.

2. Wymagania dodatkowe:

1)       znajomość programu finansowo-księgowego INFO-SYSTEM;

2)       znajomość programu kadrowo-płacowego INFO-SYSTEM;

3)       ukończenie szkoleń i kursów w zakresie księgowości budżetowej;

4)       doświadczenie w pracy biurowej;

5)       posiadanie wiedzy i znajomość przepisów ustaw w zakresie rachunkowości, finansów publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, kodeksu postępowania administracyjnego;

6)       biegła znajomość obsługi komputera w tym pakietu biurowego Open Office;

7)       wysoka komunikatywność, kultura osobista;

8)       umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

1. Sposób zatrudnienia i wymiaru czasu – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 936).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych -  w lipcu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

V.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:

1. Prowadzenie pełnej księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie dochodów
i wydatków budżetu (w tym ZFŚS).

2. Kontrola rachunkowo – formalna dowodów księgowych, kompletowanie bieżących dowodów finansowo – księgowych.

3. Nadawanie klasyfikacji budżetowej dowodom księgowym.

4. Obsługa programu przeznaczonego do sporządzania, rozliczania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentacji do ZUS pracowników Urzędu Gminy.

5. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i w zakresie operacji finansowych.

6. Przygotowywanie rejestrów, ewidencji, zestawień, analiz, raportów oraz zbiorczych danych statystycznych.

7. Kontrola faktur pod kątem możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego.

8. Prowadzenie ewidencji w zakresie inwestycji.

9. Załatwianie innych spraw z zakresu rachunkowości, zleconych przez Wójta, Sekretarza
i Skarbnika Gminy.

10. Prowadzenie pełnej księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie pozyskanych środków finansowych (w tym unijnych).

11. Sporządzanie sprawozdań statystycznych.

 

VI. Wymagane dokumenty: 

1.  List motywacyjny podpisany przez kandydata.

2.  CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisany przez kandydata.

3.  Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4.  Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

5.  Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, praktykę, staż oraz szkolenia i kursy (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem). 

6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. 

7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne. 

8. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata).

9. Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10-05-2019 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

 

VII. Informacje dodatkowe

 

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia przysługującemu osobom niepełnosprawnym, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wskazanie, czy o stanowisko, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - nie

  

W przypadku wyłonienia kandydata na ww. stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem umowy o pracę powinien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10-05-2019 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000). z dnia 10 maja 2018 r”.

 

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów lub doręczone listownie w terminie do dnia 03 września 2020 r. do godz. 11:00   w zaklejonych kopertach z dopiskiem : „Nabór na stanowisko podinspektor ds. księgowości budżetowej” . Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

I. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

 

Kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.

 

II. Wójt Gminy Brochów jest upoważniony do unieważnienia przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze na każdym etapie postępowania.

 

 

 

 

 

                                                                                                                Wójt Gminy

 

                                                                                                              Piotr Szymański

 

 

 

Brochów, 21.08.2020 r.

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-21 14:22:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-14 15:56:05
  • Liczba odsłon: 856
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2626425]

przewiń do góry