Brochów 15.07.2010r .

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o przystąpieniu   do   sporządzenia     miejscowego   planu

zagospodarowania   przestrzennego

 

Na podstawie      art. 17 pkt 1   Ustawy   z   dnia   27 marca   2003r.   o   planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym   (Dz.U. Nr 80 poz.717z późn. zm.)   z awiadamiam   o podjęciu przez Radę Gminy Brochów Uchwały nr XXIX/159/2010 z dnia 16 czerwca 2010r   o   przystąpieniu   do   sporządzenia     Miejscowego   planu   zagospodarowania   przestrzennego   dla wyznaczonych terenów w miejscowościach Wólka Smolana i Konary.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w planu.

                  Zainteresowani   mogą   składać wnioski   do planu miejscowego i prognozy. Wnioski należy składać na piśmie w   Urzędzie   Gminy w Brochowie,   w   terminie do   dnia 20 sierpnia 2010r.     Wniosek   powinien   zawierać   nazwisko,   imię,   nazwę   i   adres   wnioskodawcy,   przedmiot   wniosku   oraz   oznaczenie   nieruchomości,   której   dotyczy.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-15 12:36:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-15 12:38:58
  • Liczba odsłon: 772
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612491]

przewiń do góry