BP.6733.2.2011

                           

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 18 maja 2011 r.

Wójta Gminy Brochów  zawiadamiające  o wszczęciu postępowania  w sprawie  częściowej zmiany ostatecznej  decyzji   o    ustaleniu    lokalizacji     inwestycji   celu    publicznego.

 

          Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst Dz.U. z 2000r Nr.98, poz.1071 z późń. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. Nr 80,poz.717 z późń. zm.)

 

                                                     z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 18.05.2011 r. zostało wszczęte na żądanie firmy PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Nr 690/2010  z dnia 27.12.2010 r. znak:

BP.GG.7331/48/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia i przyłącza kablowego w miejscowości Famułki Brochowskie w gminie Brochów

 w sposób następujący:

1.      na stronie 1 decyzji w ust. 1 RODZAJ INWESTYCJI zmienia się dotychczasowy zapis  w brzmieniu:

budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia i przyłącza kablowego na działkach nr ewid. 289, 315, 329  w miejscowości Famułki Brochowskie.

 

na zapis w brzmieniu:

 budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia i przyłącza kablowego na działkach Nr ewid. 289, 314, 315, 329 w miejscowości Famułki Brochowskie.

 

2.      Pozostałe warunki określone w/w decyzją ostateczną pozostają bez zmian.

          

W związku z powyższym  zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów pokój 25 (tel.022. 725-70-03 w.16) i strony w terminie 7 dni  licząc od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty) mogą zapoznać się z aktami, składać ewentualne wnioski, oświadczenia i dokumenty w sprawie.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 18.05.2011

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:

                                                                                                     Wójt Gminy Brochów

                                                                                                           Andrzej Fijołek

                                                                                                                      (-)

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-18 10:47:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-18 10:47:03
  • Liczba odsłon: 726
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623692]

przewiń do góry