WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, dnia 03.12.2013 r.


OŚ.6220.4.2013
OBWIESZCZENIE

z dnia 03.12.2013 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wydaniu decyzji


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), informuję, że została wydana decyzja Nr 455 z dnia 03.12.2013 r., znak OŚ.6220.4.2013, ustalająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewzięcia polegającego na:


Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych

na działce nr ewid. 442 obręb Konary – Łęg, gmina Brochów, powiat sochaczewski.


Postępowanie było prowadzone na wniosek Eko Energia III spółka z o.o., Domaniew 60A, 05 – 840 Brwinów, złożony w dniu 28.06.2013 roku przez pełnomocnika inwestora Pana Marka Roberta Wawrzyna.


Ponadto informuję, że dane o wyżej wymienionej decyzji zostały zamieszczone w publicznie dotępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.


Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, od poniedziałku do piątku, w godz. 8 00 – 15 30, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.


Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w wyżej wymienionej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Według art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.                                                                                       WÓJT

                                                           mgr inż. Andrzej FijołekWywieszono dnia:

Zdjęto dnia:


Otrzymują:

 1. Pełnomocnik wnioskodawcy.

 2. Sołtys sołectwa Konary z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 3. Sołtys sołectwa Plecewice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 4. Sołtys sołectwa Żuków z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 5. Sołtys sołectwa Helenka z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 6. A/a
Wywieszono na:

 1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

 2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sochaczew.

 3. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sochaczew.

 4. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn.
Umieszczono na:

1. Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

2. Stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Sochaczew.

3. Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Sochaczew.

4. Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-03 16:49:57
 • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-03 16:49:57
 • Liczba odsłon: 742
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612494]

przewiń do góry