BP.6733.19.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 19 lutego 2016 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 23) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z póżn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek P. Zdzisława Łukasika wykonującego pracę dla firmy Roboty Instalacyjno–Budowlane ul. Powstańców Śląskich 102/2 01-466 Warszawa działającego jako pełnomocnik firmy PGE  DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie,

w dniu 19.02.2016r.  została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 42.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

przebudowę linii napowietrznej elektroenergetycznej niskiego napięcia  na terenie działek o Nr  ewid. 315, 309, 128, 129/1, 300/1 położonych w miejscowości Brochów  obręb 0004 BROCHÓW i działki o Nr ewid. 234 w miejscowości Janów obręb: 0012 JANÓW - JANÓWEK gmina Brochów.

 

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Brochów

3) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Janów

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Zdjęto z tablicy ogłoszeń


----------------------------------------------------------------------------------------------

BP.6733.19.2015

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 4 lutego 2016 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 23.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z póżń. zm.) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie linii napowietrznej elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek o Nr ewid. 315, 309, 128, 129/1, 300/1 położonych w miejscowości Brochów obrębu: 0004 Brochów oraz działki Nr ewid. 234 w miejscowości Janów obrębu: 0012 Janów - Janówek w gminie Brochów zostały wydane postanowienia:

1.    Postanowienie znak: DOso-4082/02/16 z dnia 27.01.2016r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego uzgadniające pozytywnie lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia.

           

            Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach (od poniedziałku do piątku w godz.

830 – 1530 natomiast we wtorki  w godz. 900 – 1630 ) strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

            Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.


wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Brochów      

3) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Janów                          

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 4.02.2016 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------


BP.6733.19.2015

                

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 23 grudnia 2015 r.

Wójta Gminy Brochów  zawiadamiające  o wszczęciu postępowania w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

            Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) 

z a w i a d a m i a m

że w dniu 23.12.2015 r. zostało wszczęte z wniosku z dnia 23.12.2015r. P. Zdzisława Łukasika wykonującego pracę dla firmy Roboty Instalacyjno – Budowlane ul. Powstańców Śląskich 102/2 01-466 Warszawa działającego jako pełnomocnik firmy PGE  DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie, postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

  • Przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia na terenie działek Nr ewid. 315, 309, 128, 300/1 w miejscowości Brochów i  działki Nr ewid. 234 obrębu: 0012 Janów-Janówek w miejscowości Janów  gm. Brochów wraz z przyłączami do działek.

               

W związku z powyższym  zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów  pokój nr 25 (tel. 022 725-70-03 w.16)  i strony w terminie 7 dni  licząc od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty)  mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne  wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

               

                Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

 

                Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Brochów

3) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Janów

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:  23.12.2015 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-23 08:44:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-19 15:00:03
  • Liczba odsłon: 729
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612481]

przewiń do góry