Brochów, 06.07.2010 r.

 

OŚ.7624/2/10

 

 

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze. zm., zwanej dalej ,,ustawą ooś''), a także § 3 ust. 1 pkt 72a  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 06.05.2010 r. złożonego w imieniu Gminy Brochów przez Wójta tejże Gminy

 

postanawiam

 

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec, Konary Łęg, Malanowo w gminie Brochów wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej Oczyszczalni Ścieków poprzez sieć istniejących kanałów kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej w gminie Brochów.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

            Wójt Gminy Brochów  reprezentujący mieszkańców Gminy Brochów, przy wniosku swoim z dnia 06.05.2010 r. dotyczącym  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec, Konary Łęg, Malanowo w gminie Brochów wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej Oczyszczalni Ścieków poprzez sieć istniejących kanałów kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej w gminie Brochów, przedłożył dokumenty wśród,  których jest karta informacyjna przedsięwzięcia.

   Wynika z niej, iż planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust.1 pkt 72a (kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, ze zm.) jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagana.

   W związku z tym Wójt Gminy Brochów po zapoznaniu się z charakterystyką przedsięwzięcia, zwrócił się pismem z dnia 7 maja 2010 roku do organów określonych w art. 64 ust. 1 odpowiednio pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego zamierzenia.

   Państwowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w opinii sanitarnej znak: ZNS.712-2-21/10 z dnia 19.05.2010 r. stwierdził brak potrzeby sporządzenia raportu dla w/w inwestycji,  również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w wydanym postanowieniu z dnia 14 czerwca 2010 r. znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-AK-6614-908/10 (data wpływu: 23.06.2010 r.)  wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

   Po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę wyżej wymienione dokumenty oraz § 3 ust.1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, ze zm.) i uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ,,ooś'', Wójt Gminy Brochów jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec, Konary Łęg, Malanowo w gminie Brochów wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej Oczyszczalni Ścieków poprzez sieć istniejących kanałów kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej w gminie Brochów.

   Wydając niniejsze postanowienie uwzględnił łącznie następujące uwarunkowania:

   Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o łącznej długości 8000 m. Ponadto w ramach przedsięwzięcia zakłada się budowę:

-        studni popłucznych i odpowietrzająco-płuczących w ilości około 10 sztuk,

-        indywidualnych studzienek – przepompowni dla każdego zabudowania, wyposażonych w zanurzeniową pompę z rozdrabniaczem w ilości około 90 sztuk,

-        przykanalików sanitarnych rur PE średnicy 50 i 40 mm, o łącznej długości 3000 m (w ilości około 90 sztuk).

   Ścieki będą odprowadzane do istniejącej oczyszczalni ścieków w gminie Brochów. Przewidywany czas realizacji przedsięwzięcia będzie wynosił 12 miesięcy. Planowana inwestycja nie jest powiązana z innymi przedsięwzięciami. Brak jest możliwości kumulowania się jej oddziaływania z oddziaływaniami innych przedsięwzięć na tym terenie. W trakcie realizacji zadania będą wykorzystywane podstawowe media: woda i energia elektryczna – w ilości ok. 40 kW w celu zasilania przepompowni. Zamierzenie nie spowoduje trwałego zwiększenia ilości lokalnych zanieczyszczeń w stosunku do poziomu obecnego, choć w trakcie prac budowlanych nie można wykluczyć krótkotrwałego zwiększenia poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza spowodowanych pracą sprzętu. Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii.

   Zadanie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno – błotnych, obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami wybrzeży, górskimi i leśnymi. W rejonie inwestycji nie występują również obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Teren, na którym realizowane będzie planowane przedsięwzięcie położony jest poza wszelkimi formami ochrony przyrody wymienionymi w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009  r., Nr 151, poz. 1220, ze zm.). Najbliższym, względem planowanego zadania, obszarem Natura 2000 jest ,,Puszcza Kampinoska'' PLC 140001, oddalony jest o ok. 1,5 km od inwestycji. Biorąc pod uwagę lokalizację przedmiotowego zamierzenia oraz jego rodzaj, zakres, skalę i wielkość stwierdza się, że nie jest ono przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na cele ochrony, integralność oraz spójność obszarów Natura 2000. Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. W miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz w jego pobliżu, brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W zasięgu oddziaływania zamierzenia i w jego najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących, brak jest również uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

   Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji. Ze względu na lokalizację, charakter i skalę inwestycji nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań transgranicznych. Informacje zawarte we wniosku stwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane zadanie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Dane zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają pewność wystąpienia oddziaływania na etapie realizacji inwestycji. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do terenu oraz okresu budowy. Oddziaływanie powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne.

   Po przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie jak również powyższe uwarunkowania postanowiono jak w sentencji.

   Podstawę prawną niniejszego postanowienia stanowi art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze. zm.) zgodnie z którym postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

  Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie a strona może je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 kpa).

 

                                                                            Wójt Gminy Brochów

                                                                                 Andrzej Fijołek 

  

 Otrzymują:

1.      Inwestor - Gmina Brochów w/m.

2.      Sołtys wsi Wólka Smolana - z prośbą o powiadomienie stron w sposób zwyczajowo przyjęty.

3.      Sołtys wsi Brochocin - z prośbą o powiadomienie stron w sposób zwyczajowo przyjęty.

4.      Sołtys wsi Olszowiec - z prośbą o powiadomienie stron w sposób zwyczajowo przyjęty.

5.      Sołtys wsi Konary Łęg - z prośbą o powiadomienie stron w sposób zwyczajowo przyjęty.

6.      Sołtys wsi Malanowo - z prośbą o powiadomienie stron w sposób zwyczajowo przyjęty.

7.      A/a

8.      Postanowienie zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów i tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Brochów.

 

Do wiadomości:

1.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00 – 015 Warszawa.

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 96 – 500 Sochaczew, ul. Traugutta 18.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-16 13:03:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-16 13:03:00
  • Liczba odsłon: 754
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623837]

przewiń do góry