Brochów, dn. 09.05.2016 r.

 


 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na w/wym. stanowisko nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej komisja naboru nie zdecydowała się rekomendować kandydata do zatrudnienia.

 

 

 

 

                                                         Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Brochowie

Ilona Kubera


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Brochów, dn. 27.04.2016 r.  

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się:

·          Pan Dariusz Cichy

Kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Komisja w składzie:

·          Wioletta Dobrowolska

·          Krzysztof Dymkowski

·          Ilona Kubera-----------------------------------------------------------------------------------Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie ogłasza nabór na stanowisko: Główny Księgowy

 

I.       Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Brochów 125

05    – 088 Brochów

II.     Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie

Wymiar czasu pracy: ½ etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

III.   Wymagania niezbędne:

1.      spełnienie jednego z niżej wymienionych warunków:

a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

b) ukończenie średniej policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

2.      zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

3.      niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4.      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego;

5.      znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej;

6.   obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

7.       znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

 

IV.  Wymagania dodatkowe:

1.      znajomość obsługi programów komputerowych w tym: Płatnik, finansowo – księgowy;

2.      znajomość podstawowych zagadnień z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego i innych należących do zadań ośrodka;

3.      znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy  o samorządzie gminnym;

4.      doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.

 

V.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2.      prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowo – księgowej Ośrodka;

3.      nadzór i realizacja zadań finansowo księgowych;

4.      sporządzanie sprawozdań finansowych;

5.      sporządzanie list płac, deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS;

6.      opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola jego wykonania;

7.      opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika dotyczących prowadzenia rachunkowości;

8.      współpraca ze skarbnikiem Gminy.

 

VI.  Wymagane dokumenty

1.      życiorys (CV)

2.      list motywacyjny

3.      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4.      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

5.      kserokopie świadectw pracy

6.      oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych

7.      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

8.      oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

9.      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,

10.  kserokopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)

11.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z 2015 r. poz. 2135)

 

VII.   Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W marcu 2016 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

VIII.         Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko –  Główny Księgowy”  osobiście w siedzibie GOPS Brochów pok. nr 1 lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów w terminie do dnia 25.04.2016 roku do godz. 10:00 (decyduje data wpływu do GOPS). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

IX.  Przebieg postępowania w sprawie naboru.

Postępowanie konkursowe, które obejmuje analizę formalną złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzi Komisja ds. naboru powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie upoważniony jest do unieważnienia prowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze na każdym etapie postępowania.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Brochów.

 

  kwestionariusz_osobowy.doc


 

Brochów, dn. 14.04.2016 r.                                        Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                  Pomocy Społecznej w Brochowie

                                                                              Ilona Kubera

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Kubera
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-14 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-09 08:19:07
  • Liczba odsłon: 942
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630756]

przewiń do góry