WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, dnia 09.08.2013 r.

OŚ.6220.4.2013
OBWIESZCZENIE

z dnia 09.08.2013 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciaZgodnie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam, że dnia 09.08.2013 r., Wójt Gminy Brochów wydał POSTANOWIENIE znak: OŚ.6220.4.2013, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:


Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych

na działce nr ewid. 442 obręb Konary – Łęg, gmina Brochów, powiat sochaczewski.


wszczętego na wniosek Eko Energia III spółka z o.o., Domaniew 60A, 05 – 840 Brwinów, złożony w dniu 28.06.2013 roku przez pełnomocnika inwestora Pana Marka Roberta Wawrzyna.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.


W wyżej wymienionym POSTANOWIENIU zawarto pouczenie o następującej treści: Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.


Strony mogą zapoznawać się wyżej wymienionym postanowieniem oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 830 – 1500 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.
WÓJT

mgr inż. Andrzej Fijołek

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:


Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:Otrzymują:

 1. Pełnomocnik wnioskodawcy.

 2. Sołtys sołectwa Konary z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 3. Sołtys sołectwa Plecewice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 4. Sołtys sołectwa Żuków z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 5. Sołtys sołectwa Helenka z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 6. A/a


Wywieszono na:

 1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

 2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sochaczew.

 3. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sochaczew.

 4. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn.

 5. Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

 6. Stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Sochaczew.

 7. Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Sochaczew.

 8. Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-08-09 16:14:15
 • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-09 16:14:15
 • Liczba odsłon: 827
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2629209]

przewiń do góry