BP.6733.2.2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 15 czerwca 2011r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej   postępowania   w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst w Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. )

                                                         z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek   PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A w dniu 15. 06. 2011 r.   została   wydana kończąca postępowanie administracyjne   decyzja Nr 243/2011 zmieniająca ostateczną decyzję Nr 690/2010 z dnia 27.12.2010 r. znak: BP.GG.7331/48/2010 o ustaleniu lokalizacji   inwestycji   celu publicznego obejmującej:

budowę linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia i przyłącza kablowego w miejscowości Famułki Brochowskie w gminie Brochów.

             

 

                                                                                                        Wójt Gminy Brochów

                                                                                                             Andrzej Fijołek

                                                                                                                        (-)

 

 

 

 

 

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów dnia 15.06.2011 r.

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa Famułki Brochowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brochów 15.06.2011r.

BP.6733.2.2011

 

 

                                                             DECYZJA Nr   243/2011

zmieniająca ostateczną Decyzję Nr 690/2010 znak BP.GG.7331/48/2010 z dnia 27.12.2010r.  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

              Na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. Nr 98 z 2000r. poz.1071 z późniejszymi zmianami)

zmieniam

za zgodą stron ostateczną decyzję Nr 690/2010 znak BP.GG.7331/48/10 z dnia 27.12.2010 r., wydaną dla PGE   Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „ budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia i przyłącza kablowego w miejscowości Famułki Brochowskie w gminie Brochów ” w sposób następujący:

1.       na stronie 1 decyzji w ust. 1 RODZAJ INWESTYCJI zmienia się dotychczasowy zapis   w brzmieniu:

budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia i przyłącza kablowego na działkach nr ewid. 289, 315, 329   w miejscowości Famułki Brochowskie.

 

na zapis w brzmieniu:

  budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia i przyłącza kablowego na działkach Nr ewid. 289, 314, 315, 329 w miejscowości Famułki Brochowskie.

2.       Pozostałe warunki określone w/w decyzją ostateczną pozostają bez zmian.

           

UZASADNIENIE

            Art.154. § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) wskazuje, że decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. § 2. W przypadkach wymienionych w §1 właściwy organ wydaje decyzję w sprawie   uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji.

            Natomiast art.155 Kpa mówi, że decyzja ostateczna na mocy której   strona nabyła prawo, może być w każdym czasie   za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny   lub słuszny interes strony; przepis   art. 154 §2. stosuje się odpowiednio.

            Organ ustalił co następuje:

            W dniu 18.04.2011 r. PGE   Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie wystąpił z wnioskiem o zmianę w ostatecznej decyzji Nr 690/2010 z dnia 27.12.2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia i przyłącza kablowego w miejscowości Famułki Brochowskie w gminie Brochów .

            W wyniku wszczętego postępowania, zgodnie z art. 61 § 4 Kpa zawiadomieniem z dnia 18.05.2011r organ poinformował, wszystkie strony postępowania o przysługującym im prawie do czynnego uczestnictwa w postępowaniu.

            Organ w zawiadomieniu wezwał również strony do wyrażania zgody (w formie oświadczenia) na zmianę ostatecznej decyzji Nr 690/2010r. z dnia 27.12.2010r. w części   dotyczącej rodzaju inwestycji, a mianowicie numerów działek na których realizowana będzie dana inwestycja, przy czym pouczył strony, że brak oświadczenia w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia traktowane będzie jako wyrażenie zgody na zmianę decyzji w części i po tym terminie zostanie wydana decyzja zgodna z wnioskiem strony – inwestora.

            Listy z zawiadomieniem (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) zostały nadane w Urzędzie Pocztowym w Brochowie dnia 18.05.2011 r. oraz zostały odebrane osobiście. Ze zwrotnego potwierdzenia wynika, że zostały one doręczone w dniach 18.05.-30.05.2011r. W terminie 7 dni przewidzianym w zawiadomieniu jak i żadnym innym do organu nie wpłynęło od stron postępowania żadne oświadczenie.

      W związku z powyższym organ zmienia ostateczną decyzje zgodnie z wolą strony gdyż uznał, że umożliwia ona w sposób kompleksowy i jednolity przystosowanie i zrealizowanie zamierzenia budowlanego. Nieznaczna zmiany koncepcji zasilania działki wynikła z faktu, iż w wyniku omyłki działka Nr ewid. 314 obręb: Famułki Brochowskie przez którą przebiega budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia i przyłącza kablowego nie została ujęta we wcześniejszym wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wniesiona zmiana nie narusza ustaleń przepisów odrębnych tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – nie zmieniają się parametry zabudowy i zagospodarowania terenu .

 

            Decyzja, której dotyczy częściowa zmiana (w wyniku braku odwołania) dnia 02.03.2011 r. stała się ostateczna w trybie postępowania administracyjnego i podlega wykonaniu. Decyzja ostateczna (od której nie służy odwołanie) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stanowi podstawę zlecenia przez wnioskodawcę-inwestora opracowania projektu budowlanego celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, a tym samym realizację budowy na terenie wskazanym w decyzji.

            Na mocy decyzji podmiot z inicjatywy, którego decyzja została wydana wnioskodawca - (inwestor) nabywa bowiem prawa określone w niej oraz w przepisach   ustawy, stanowiących podstawę wydania decyzji.

            W świetle powyższego mając na względzie tezę zawartą w wyroku II SA 4093/2001 Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2002r odnoszącą się do interpretacji trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych oraz ich wzruszeń w trybie art. 155 Kpa organ   postanowił jak w sentencji.

            Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2. Strony postępowania

3. A/a

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-15 15:24:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-15 15:29:51
  • Liczba odsłon: 707
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630918]

przewiń do góry