Brochów, dnia 16.06.2011r.


Nr sprawy ZP 1/11

…………………………………………

…………………………………………ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Gmina Brochów

zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji związanej z rozruchem i eksploatacją rozbudowywanej i modernizowanej gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Janów gm Brochów realizowanej w ramach projektu System gospodarki wodno- ściekowej gm. Brochów etap I

 2. Zakres opracowań

1/ Instrukcja rozruchu oczyszczalni ścieków.

2/ Operat wodno – prawny na odprowadzenie ścieków oczyszczonych do rz. Bzury

3/ Instrukcja eksploatacji oczyszczalni ścieków

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do 15.08.2011r.

Szkolenie kadry do 30.10.2011r.

 1. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: pisemnie, doręczone oferentom lub

e-mailem

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dostep do dokumentacji projektowej zadania : Urząd Gminy Brochów pokój Nr 28 w godz. 8:00 - 15:00 -

 2. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena 100%

 3. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia): uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych lub doświadczenie z zakresu realizacji bądź projektowania obiektów oczyszczalni ścieków, albo wiedza z zakresu realizacji bądź projektowania obiektów oczyszczalni ścieków.


 1. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego):

- Wykonawca zobowiązuje się w razie wystąpienia takiej potrzeby uczestniczyć w

rozruchu rozbudowywanej oczyszczalni bez dodatkowego wynagrodzenia .

- Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć w imieniu Zamawiającego , w Starostwie

Powiatowym w Sochaczewie wniosek wraz z prawidłowo opracowanym operatem wodno

prawnym , udzielać wyjaśnień do treści operatu.

- Wykonawca zobowiązuje się zapoznać z instrukcją eksploatacji pracowników

Zamawiającego, którzy będą obsługiwali oczyszczalnię.

- Wykonawca zapłaci karę umowną : za odstąpienie od umowy z jego winy w wysokości

10 % ustalonego wynagrodzenia, za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy

w wysokości 0,3% ustalonego wynagrodzenia za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca nie będzie żądał zwrotu kosztów dojazdu na teren budowy.

- Wykonawca nie będzie żądał zapłaty za wykonanie prac dodatkowych związanych z

realizacją umowy

 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie dotyczy

 2. Warunki gwarancji: Współpraca z Zamawiającym w okresie gwarancji budowy – 36 miesięcy

 3. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i  opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy ZP 1/11 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ” Wykonanie dokumentacji związanej z rozruchem i eksploatacją rozbudowywanej i modernizowanej gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Janów gm Brochów

 4. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 29.06.2011r. roku, do godziny 10 :00 w Urzędzie Gminy

Brochów pokój nr 28, piętro I

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w dniu 29.06.2011r. o godz 10:30 w Urzędzie Gminy Brochów

pokój Nr 35 sala konferencyjna
…………………………………… .

                                                                                                                                    podpis

 

zapyt.ofert._dokumentacja__oczyszczalni.odt

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-17 22:31:30
 • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-17 22:32:45
 • Liczba odsłon: 642
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612524]

przewiń do góry