Brochów, dnia  28.09.2016 r.


ZG/003/2016


OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity) – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na zadanie pn.: ,,Zapytanie ofertowe dostawa Rębaka” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.


W ramach postępowania wpłynęły następujące oferty :

  • STILER Maszyny Dla Przemysłu Artur Dmowski ul.11 Listopada 16/52, 08-110 Siedlce

  • Zakład Mechaniczny ,, PRECYZJA” Sp.zo.o. ul.Dworska 71, 32-860 Czchów


Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy STILER Maszyny Dla Przemysłu Artura Dmowskiego ul.11 Listopada 16/52, 08-110 Siedlce, która wynosi 11 300 zł netto i spełnia wszystkie wymogi zamawiającego.
Kierownik GZGK

Artur Krawczyk********************************************************************************


Brochów, 14.09.2016r.

 

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nazwa zadania:

 

Dostawa rębaka do gałęzi na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie.

 

Postępowanie wyłączone jest ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego

 

Nazwa zamawiającego:                                          Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Adres zamawiającego:                                           Brochów 125

Kod miejscowość:                                                  05-088 Brochów

Telefon:                                                                22 725-70-03               

Adres poczty elektronicznej:                                   a.krawczyk@brochow.pl lub gzgk@brochow.pl

 

II. Przedmiot zamówienia

 

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa fabrycznie nowego rębaka tarczowego do gałęzi

 

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdrabniacz do gałęzi przeznaczony do współpracy z ciągnikiem rolniczym:

Specyfikacja techniczna

Średnica drzewa do [mm]:                                  ≥130 / 250 z odrostami

Napęd:                                                              wałek odbioru mocy (WOM)

Zapotrzebowanie mocy minimalnej [KM]:             ≤75

Średnica wirnika [mm]:                                      550 - 650

Wysokość wyrzutnika [mm]:                               ≥1500

Ilość noży tnących:                                             ≥2 noże + ≥1 przeciw nóż

Sposób podawania                                              dwie rolki zębate o napędzie hydraulicznym

 

3. Założenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

1) sprzęt powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad i usterek, przeznaczony na rynek

polski oraz zgodny z wymaganiami zasadniczymi (CE);

2) maszyna powinna być objęta co najmniej roczną gwarancją;

3) Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od udzielenia zamówienia.

 

 

III. Termin wykonania zamówienia

 

Planowany termin wykonania zamówienia: do 30.09.2016r.

 

IV. Informacje dodatkowe

 

1. Kryterium wyboru oferty – cena (waga kryterium 100%).

 

2. Sposób rozliczania i termin płatności – przelewem w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

 

V. Obliczenie ceny

 

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, jak również

ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili złożenia

oferty oraz wszelkie inne koszty poniesione w celu terminowej i prawidłowej realizacji

przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać w Formularzu ofertowym wykonawcy

stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania.

 

VI. Termin i sposób złożenia oferty

 

Ofertę w postaci Formularza ofertowego wykonawcy – załączniki 1 należy złożyć do dnia

21.09.2016r. , do godziny 13:00 za pośrednictwem usług kurierskich, Poczty Polskiej, osobiście

w sekretariacie Urzędu Gminy w Brochowie,Brochów 125, 05-088 Brochów

lub poczty elektronicznej na adres: a.krawczyk@brochow.pl lub gzgk@brochow.pl

 

Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1 – Formularz ofertowy Wykonawcy.

 

Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację zamówienia jest:

 

Artur Krawczyk tel. 512-156-693


formularz_oferty_rebak.doc


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Artur Krawczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-09-14 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-05 12:11:56
  • Liczba odsłon: 802
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630773]

przewiń do góry