WÓJT GMINY BROCHÓW

Brochów 20.11.2012 r.

 

 

O g ł o s z e n i e – I

 

                Wójt Gminy Brochów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  położonej w Gminie Brochów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka:                                                                                                                                

·         Nr ewid. 173/1 położona w miejscowości Wólka Smolana

 

                Przetarg odbędzie się dnia  21 grudnia  2012r o godz. 1000  (piątek– sala konferencyjna                parter)                 Urzędu Gminy Brochów , Brochów 125, 05-088 Brochów

1.       Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży:

Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Gminy Brochów z dnia 29 czerwca 2011r

2.       Forma nabycia: własność.

3.       Termin zagospodarowania nieruchomości : możliwy po przeniesieniu własności.

Z dniem 28 czerwca 2012r upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity:  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)  - brak wniosków.

4.       Wadium określone w pkt. 6.I.c, należy wpłacić w PLN najpóźniej do

17 grudnia  2012r. na konto Urzędu Gminy Brochów WBS Warszawa Oddział Brochów

05 8015 0004 1100 1111 2011 0001.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

5.       Dane o nieruchomości:

 

 

działka nr 173/1

I.   Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 173/1            obręb: Wólka Smolana o powierzchni  3 300 m2 dla której Sąd Rejonowy w       Sochaczewie prowadzi księgę wieczysta KW PL1O/00044231/2

a)      cena 33.960,00 zł (wg. operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego),

     która stanowi również - cenę wywoławczą : 33.960,00 zł

b)      postąpienie :    min. 340,00 zł       czyli 1 %  ceny wywoławczej,

c)       wysokość wadium: 3.396,00 zł   czyli ok. 10 %  ceny wywoławczej,

d)      przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania:

·         Nieruchomość gruntowa w ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jako las - LsVI.  Dojazd do działki drogą nie urządzoną przez las  szerokości zmiennej ok. 50 m od drogi asfaltowej. Działka w większości zalesiona z niewielkimi polanami w środkowej części działki. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny leśne, rolne, nielicznej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. W pobliżu tereny Kampinoskiego Parku Narodowego oraz remiza OSP.

 

 

 

 

 

1.       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 3.396,00 zł   na konto Urzędu Gminy Brochów WBS Warszawa Oddział Brochów 05 8015 0004 1100 1111 2011 0001 do dnia 17 grudnia  2012r.

2.       Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

3.       Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

4.       Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

5.       Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wymagane postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

                Uwaga: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

6.       Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

7.       Cena sprzedaży podlega zapłacie jednorazowej nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

8.       Termin i miejsce zawarcia aktu notarialnego ustala organizator przetargu.

9.       Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

10.   Zawarcie aktu notarialnego kupna-sprzedaży na własność, w terminie 10 dni od daty podpisania protokołu przetargu.

11.   W przypadku gdy nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Brochów może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego, a wpłacone wadium przepada.

               

Ogłoszenie będzie podane do publicznej wiadomości poprze:

1.       wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brochów od dnia 20.11.2012 r.

2.       rozesłanie do sołtysa wsi Wólka Smolana

3.       umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów www.brochow.bip.org.pl

Wójt Gminy Brochów zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod tel.

(0-22) 725-70-03 , 725-70-51 w.16  pokój 25

lub

(0-22) 725-71-77  Wójt Gminy Brochów.

 

 

 


                                                                                 Wójt Gminy Brochów

                                                                                mgr inż. Andrzej Fijołek

                                                                                                  (-)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-20 10:08:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-20 10:08:09
  • Liczba odsłon: 834
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630928]

przewiń do góry