WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 21.03.2016 r.

OŚ.6220.5.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 21.03.2016 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wydaniu decyzji

 

            Wójt Gminy Brochów zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr199, poz. 1227 z późn. zm.), informuje,  że  w  dniu  21.03.2016 r.  na  wniosek  Pana  Krzysztofa Szatas, Kolonia – Brochów 10, 05 – 088 Brochów, złożony dnia 24.09.2015 r. i uzupełniony w dniu 20.10.2015 r., wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

 

,, Budowie urządzenia wodnego – stawu rekreacyjno – hodowlanego”.

 

   Ponadto informuję, że dane o wyżej wymienionej decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.

 

   Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie można się zapoznać w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów  125,  05 – 088  Brochów,  pokój 27, w poniedziałek 800 – 1600, wtorek 900 – 1700, środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1600, piątek 800 – 1600, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

   Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w wyżej wymienionej decyzji, stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotowej decyzji.

 

   Według art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr199, poz. 1227 z późn. zm.), Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.

 

 

 

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:  

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca.

2.      Pozostałe strony postępowania według wykazu osób i podmiotów uznanych za strony postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie urządzenia wodnego – stawu rekreacyjno – hodowlanego”.

3.       A/a.

 

Wywieszono na:

  1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

 

Umieszczono na:

1.   Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Walisiewicz Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-23 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-24 09:36:44
  • Liczba odsłon: 695
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2629345]

przewiń do góry