WÓJT GMINY

    Brochów

 

 

 

Brochów, dnia 18.07.2013 r.

OŚ.6220.4.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Brochów z dnia 18.07.2013 r. informujące o zwróceniu się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

 

 

            Na podstawie art. 7, art. 8 i art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267, zwanej dalej ,,K.p.a.’’)

 

zawiadamiam

 

że pismami z dnia 18.07.2013 r. Wójt Gminy Brochów zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawieże oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnegp w Sochaczewie z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych

na działce nr ewid. 442 obręb Konary – Łęg, gmina Brochów, powiat sochaczewski.

  

 

 

 

  

 

                                                                                                          WÓJT

                                                                                              mgr inż. Andrzej Fijołek

                                                                                                         

                                                                                 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

Otrzymują:

1.      Pełnomocnik wnioskodawcy.

2.      Sołtys sołectwa Konary z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3.      Sołtys sołectwa Plecewice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

4.      Sołtys sołectwa Żuków z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

5.      Sołtys sołectwa Helenka z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

6.      A/a

 

Wywieszono na:

1.      Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2.      Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sochaczew.

3.      Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sochaczew.

4.      Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn.

5.      Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

6.      Stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Sochaczew.

7.      Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Sochaczew.

8.      Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn.

 

 

 

 

 

Pouczenie

 

 

 

            Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

   Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.

   Według art. 9 wyżej wymienionej ustawy, organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Agnieszka Walisiewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-18 13:42:49
  • Liczba odsłon: 833
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623739]

przewiń do góry