INFORMACJA WÓJTA GMINY BROCHÓW O WYNIKACH NABORU

NA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO,

EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH

W URZĘDZIE GMINY BROCHÓW

 

              Wójt Gminy Brochów informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych w Urzędzie Gminy Brochów została wybrana:

 

p. Wioletta Dobrowolska

 

INFORMACJA PRAWNA

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) informacja o wynikach naboru jest upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej i na stronie BIP.

 

                                                                           (-) Andrzej Fijołek

                                                                          Wójt Gminy Brochów

 

Brochów, dnia 27.06.2013r.

 

---------------------------------------------------

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

lista_kandydatow_spelniajacych_wymagania_formalne_-_kierownik_usc_elido.pdf

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Brochów, dnia 6 czerwca 2013r.

WÓJT GMINY BROCHÓW
OGŁASZA NABÓR

kandydatów na stanowisko urzędnicze

kierownika Urzędu Stanu Cywilnego- Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Na podstawie art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.

Nr 223, poz. 1458 r. z późniejszymi zmianami)


Ogłaszam


Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Brochowie,

05-088 Brochów, Brochów 125.


Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych.


Miejsce i czas pracy: Urząd Gminy Brochów- Urząd Stanu Cywilnego,

Wymiar czasu pracy: pełen etat,

Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp)

Początek zatrudnienia: 1 lipiec 2013r


 1. Wymagania niezbędne:

  -obywatelstwo polskie,

  - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

  - niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

  - cieszy się nieposzlakowaną opinią,

  - ukończyła:

   a) studia prawnicze lub administracyjne i uzyskała tytuł magistra lub

   b) podyplomowe studia administracyjne,

  -posiada łącznie co najmniej pięcioletni staż pracy:

   a) na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach jednostek samorządu terytorialnego lub

   b) w służbie cywilnej lub

   c) w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub

                d) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.


 1. Wymagania dodatkowe:

  - znajomość kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych,

  - biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, a zwłaszcza programów Word i Excel), znajomość obsługi programu PB_USC SELWIN,

 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1) prowadzenie spraw z zakresu Prawa o aktach stanu cywilnego, Kodeksu rodzinnego

  i opiekuńczego

  2) Prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z Ewidencją Ludności i Dowodami Osobistymi,

  3)Prowadzenie Rejestru Wyborców.Szczegółowy zakres wykonywanych zadań:


  Prowadzenie spraw z zakresu Prawa o aktach stanu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

  - prowadzenie rejestru urodzeń, małżeństw i zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

  -sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

  - sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

  - przyjmowanie oświadczeń o wystąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń wynikających z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

  - prowadzenie spraw związanych z Ewidencją Ludności i Dowodami Osobistymi

  - wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,

  -prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie KPA,

  - sporządzenie sprawozdań,

  - prowadzenie rejestru wyborców,

  - prowadzenie spraw z zakresu kwalifikacji wojskowej,

  - prowadzenie spraw związanych z przyjmowanie wniosków i wydawanie zezwoleń na organizowanie i przeprowadzenie zbiórek publicznych,

  - prowadzenie spraw z wydawaniem zezwoleń na imprezy publiczne.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. List motywacyjny,

  2. Kserokopie świadectw pracy,

  3. Kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie,

  4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

  5. Kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie( Dz.U.

  z 2006r. Nr 125, poz. 869)

  6.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat przekłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)

  7. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  8. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,

  9. Zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 grudnia 2008r. O pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)

 2. Termin i miejsce składania dokumentów .

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Brochów , 05-088 Brochów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych w terminie do dnia 19 czerwca 2013r do godziny 15 .00

  Zgłoszenie kandydatów po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Otwarcie złożonych aplikacji nastąpi dnia 20 czerwca 2013r o godz. 10.00

  O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie: telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.brochow.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Brochów.


 (-) Andrzej Fijołek

Wójt Gminy Brochów

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-06 11:27:34
 • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-27 12:44:59
 • Liczba odsłon: 1061
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612999]

przewiń do góry