WÓJT GMINY BROCHÓW

BP.6733.8.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 9 stycznia 2013r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej  postępowanie  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           

            Zgodnie z art. 9 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647)                                                       

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin

w dniu 9.01.2013r.  została  wydana kończąca postępowanie administracyjne 

Decyzja Nr 6.2013  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: przebudowę linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia nN, stacji transformatorowej oraz budowę linii elektroenergetycznej napowietrznej nN na działkach Nr ewid. 312, 311, 310, 309, 308, 289 położonych w miejscowości Famułki Brochowskie w gminie Brochów.

                                                                                  Wójt Gminy Brochów

                                                                                 mgr inż. Andrzej Fijołek

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Famułki Brochowskie

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 9.01.2013 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brochów  9.01.2013 r.

BP.6733.8.2012

 

DECYZJA Nr 6.2013

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 późn. zm.) oraz art. 50 ust.1, art.51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust 3, art. 54, art. 55 i art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647)  po  rozpatrzeniu  wniosku  z dnia 20.09.2012r. firmy PGE Dystrybucja S.A., Lublin ul. Garbarska 21a  o  ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej:

przebudowę linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia nN, stacji transformatorowej oraz budowę linii elektroenergetycznej napowietrznej nN  w miejscowości Famułki Brochowskie   w gminie Brochów

 

USTALAM

 

następujące warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego:

1.      Rodzaj inwestycji:  przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia nN, stacji transformatorowej oraz budowa linii  elektroenergetycznej napowietrznej nN na działkach Nr ewid. 312, 311, 310, 309, 308, 289 położonych w miejscowości Famułki Brochowskie w gminie Brochów. Długość linii ok. 250m.

2.      WARUNKI ZABUDOWY I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJĄCE  Z  PRZEPISÓW ODRĘBNYCH  w zakresie warunków zawartych w art. 54 pkt 2  ustawy z dnia 27.03.2003r o  planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym:

a) rodzaj zabudowy: obiekt  infrastruktury technicznej

b) funkcja zabudowy: linia elektroenergetyczna, stacja transformatorowa

      c) warunki i wymagania  ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

o   lokalizację inwestycji  ustala się wzdłuż istniejących układów komunikacyjnych, w liniach rozgraniczających drogi gminnej  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr ewid. 289 (docelowa szerokość w liniach rozgraniczających 15m) lub poza liniami rozgraniczającymi dróg z  zachowaniem przepisów odrębnych,

o   dopuszcza się sytuowanie urządzeń infrastruktury w pasach drogowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z ochrony środowiska, uwarunkowań terenowych i rozwiązań technologicznych, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają,

o   linie elektroenergetyczne  na terenach otwartych prowadzić w maksymalnym stopniu po granicach własności i wzdłuż istniejących liniowych systemów infrastruktury  technicznej,

o   dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z funkcją zabudowy,  sytuowanie stacji transformatorowych z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej, gabaryty obiektu wg wymogów technologicznych,

o   dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z funkcją zabudowy,  sytuowanie stacji transformatorowej z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej, gabaryty obiektu wg wymogów technologicznych,

o   stosowanie materiałów posiadających atest jakości, rozwiązania techniczne i materiały wg obowiązujących norm,

 

 

d)     warunki  ochrony środowiska: teren  objęty  jest  formą  ochrony  przyrody:

-     jako Kampinoski  Park Narodowy, dla którego obowiązują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.09.1997r. w sprawie Kampinoskiego Parku Narodowego (Dz.U. Nr 132 poz. 876) – ochrona zieleni przydrożnej i śródpolnej,

-  Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków i SOO siedlisk „Puszcza Kampinoska”

- zakaz ingerencji w zieleń wysoką leśną

e)      ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków: nie dotyczy,

f)       obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

-          zaopatrzenie w energię  elektryczną  od istniejących systemów elektroenergetycznych nN,

-          dla projektowanej inwestycji zachować odległości od wszelkich istniejących sieci i urządzeń podziemnych  i naziemnych wynikające z przepisów szczególnych.

g)   ochrona interesów osób trzecich:  obiekty i roboty budowlane mogą  być realizowane wyłącznie na zasadach przewidzianych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r.  Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),

h)      projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń i sieci elektroenergetycznych zgodnie z art. 51 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997  Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. Nr 89  z 2006r poz.625 z późn. zm.),

i)        linie rozgraniczające  drogi oznaczono na mapie sytuacyjno-wysokościowej  w skali 1:1000   stanowiącej  załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji,

j)        obiekty budowlane odpowiadać muszą przepisom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych  jakim  powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690, z 2003r. Nr 33, poz. 270,  z 2004r. Nr 109, poz. 1156 z 2008r. Nr 201, poz. 1238, z 2009r.  Nr 56 poz. 461, z 2010r. Nr  239 poz. 1597),

d)     projekt budowlany musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25.04.2012r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462).

 

UZASADNIENIE

 

      Firma  PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21a wystąpiła  z wnioskiem o  ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: przebudowę linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia NN, stacji transformatorowej oraz budowę linii  elektroenergetycznej napowietrznej nN  na działkach nr ewid. 312, 311, 310, 309, 308, 289 w miejscowości Famułki Brochowskie.

            Dla przedmiotowego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a warunki zabudowy nie stoją w sprzeczności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

            Powyższa inwestycja w myśl art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651) stanowi cel publiczny w rozumieniu tej ustawy.

      Zgodnie z art. 61 § 4 kpa oraz z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) właściciele nieruchomości oraz zarządcy dróg, na których będzie lokalizowana przedmiotowa inwestycja zostali zawiadomieni o wszczęciu postępowania oraz o przysługującym im prawie do czynnego uczestniczenia w postępowaniu na piśmie, natomiast pozostałe strony o wszczęciu postępowania zawiadomiono w drodze obwieszczenia i w sposób zwyczajowo przyjęty-na stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów. 

      Obwieszczenie z dnia 21.09.2012r i zawiadomienie z dnia 26.09.2012r  przesłano również do Sołtysa wsi Famułki Brochowskie z prośbą o zawiadomienie mieszkańców o wszczęciu postępowania poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

      W terminie 7 dni  przewidzianym w zawiadomieniu do organu nie wpłynęły od stron postępowania żadne wnioski czy tez uwagi.

            Stosownie do art. 53 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647), projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia został przedstawiony do uzgodnienia w trybie art. 106 Kpa., Dyrektorowi Kampinoskiego Parku Narodowego stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647, oraz z Regionalna Dyrekcją Lasów Państwowych stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 7 w/w ustawy.

            Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie Postanowieniem Nr 283/12 z dnia 29.11.2012 r. znak spr. ZW-2142-273/12/7308 przekazał według właściwości wniosek Wójta Gminy Brochów w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia Dyrektorowi Kampinoskiego Parku Narodowego uzasadniając, iż art. 53 ust 4 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) ma zastosowanie w postępowaniu przed dyrektorem parku narodowego dla obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny.

            Postanowieniem z dnia 20.11.2012r. znak: DOso-4082/94/12 Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego uzgodnił pozytywnie lokalizację inwestycji celu publicznego.

Działając na podstawie art. 9 i 10 § 1 kpa oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ w dniu 13.12.2012r. w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Brochów, zawiadomił wszystkie strony postępowania o wydanych postanowieniach oraz o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia administracyjnego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia. W terminie 7 dni przewidzianym w obwieszczeniu do organu od stron postępowania nie wpłynęło żadne oświadczenie.

      Rozpatrując niniejszą  sprawę  stwierdza się,    stosownie do art. 50 ust.1 i  art.51 ust. 1 pkt 2 i w związku z art. 56 ustawy  z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 647)  celem  decyzji  jest  ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o  przepisy w/w ustawy.

      Mając na względzie wymagania ochrony walorów krajobrazowych i kształtowania ładu przestrzennego (art. 54 ust. 1 pkt 2a   ustawy  z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym) i w związku z art. 71 ust.3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska określono wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla inwestycji, które    umieszczono w pkt  2c niniejszej decyzji.

      Odnosząc się do art. 53 ust.3 w/w ustawy dokonano analizy warunków zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych. W  wyniku tej analizy stwierdzono: 

-          przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w obszarze lasów, rolniczej przestrzeni produkcyjnej i drogi gminnej, służy poprawie standardów zasilenia w energię elektryczną istniejącej i projektowanej zabudowy, zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i jest niezbędna dla prawidłowego korzystania z budynków i zapewnienia odpowiednich standardów  zamieszkania,

-          stan faktyczny i prawny terenu:  teren po którym prowadzona jest  inwestycja stanowią działki nr ewid. 312, 311, 310, 309, 308, 289 w miejscowości Famułki Brochowskie będące własnością prywatną, Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych, Gminy Brochów (droga), użytkowane jako lasy, rolnicza przestrzeń produkcyjna i droga gminna,

-          teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych  na cele nierolnicze i nieleśne:  teren zajęty czasowo pod  inwestycję, przebudowa istniejących systemów,

-          decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

 

      W wyniku analizy ustalono, że  wniosek spełnia wymogi do wydania decyzji, żaden  przepis prawa materialnego nie stoi na przeszkodzie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla wnioskowanego przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty   orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

1.      Jeżeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywołuje skutki, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje się odpowiednio (art. 58 ust.2).

2.      Stosownie do art. 28 i art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r.  Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) roboty budowlane na wskazanym terenie można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

3.      Niniejsza decyzja wiąże organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę.

4.      Decyzja niniejsza może być wydana po uzyskaniu następujących uzgodnień stosownie do art: 53 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r.  poz. 647):

-          z Dyrektorem Kampinoskiego Parku Narodowego

(Postanowienie  znak: DOso–4082/94/12 z dnia 20.11.2012 r. – bez uwag),

-           z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych

(Postanowieniem Nr 283/12 z dnia 29.11.2012 r. znak spr. ZW-2142-273/12/7308 wniosek Wójta Gminy Brochów w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia przekazany według właściwości Dyrektorowi Kampinoskiego Parku Narodowego).

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

            Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Integralną część niniejszej decyzji stanowią:

1.     Załącznik Nr 1       załącznik graficzny do decyzji sporządzony na mapie zasadniczej w skali  1:1000,

 

 

 

 

 

Otrzymują :

1.      PGE  DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

              adres do korespondencji:

              PGE  Dystrybucja S.A.

                Oddział w Warszawie

              Rejon Energetyczny Pruszków

              ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Puszków                                                                                         

2.      Strony postępowania według rozdzielnika

      3.   A/a

 

Do wiadomości :

  1. Sołtys wsi  Famułki Brochowskie– łącznie z obwieszczeniem  z dnia 9.01.2013r.

z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni i podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

Projekt decyzji sporządziła: mgr inż. Alicja Pejta-Jaworska

                     Okręgowa Izba Urbanistów

                       z siedzibą w Warszawie  WA-154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-14 14:40:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-14 14:40:34
  • Liczba odsłon: 633
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2626536]

przewiń do góry