Brochów, 07.07.2010 r.

 

OŚ.7624/4/10

 

 

 

D E C Y Z J A    Nr 442

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz art. 71 ust. 2 pkt 2 , art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm., zwanej dalej ,,ustawą ooś''), a także § 3 ust. 1 pkt 72a  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.05.2010 r. złożonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew, Spółka z o.o., 96 – 500 Sochaczew, ul. Rozlazłowska 7, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: budowie sieci wodociągowej miedzy stacją wodociągową a ujęciem wody w miejscowości Konary, w Obrębie ewid. Konary Łęg. Gmina Brochów i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie

 

orzekam

 

1. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej miedzy stacją wodociągową a ujęciem wody w miejscowości Konary, w Obrębie ewid. Konary Łęg. Gmina Brochów i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

2. Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje zawarte w art. 63 ust 1 ustawy ,,ooś’’.

a)      prawidłowo zabezpieczyć sprzęt i plac budowy oraz jej zaplecze przed możliwością skażenia gleb i wód substancjami ropopochodnymi oraz zapewnić właściwą organizację placu budowy, z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu oraz jego rekultywacji po zakończeniu procesu inwestycyjnego,

b)      roboty ziemne, wykonywanie wykopów  prowadzić tak, aby zminimalizować mechaniczne uszkodzenie pni, koron oraz systemów korzeniowych drzew,

c)      ewentualne usunięcie drzew i krzewów ograniczyć  do niezbędnego minimum i prowadzić poza okresem lęgowym ptaków,

d)      minimalizować uciążliwość akustyczną zdeterminowaną prowadzeniem prac budowlanych, poprzez wykonywanie prac wyłącznie w porze dziennej (tj. 600 – 2200),

e)      zastosować materiały oraz urządzenia o odpowiedniej jakości, zgodnie z normami, posiadające atesty i certyfikaty potwierdzające ich zastosowanie w budownictwie,

f)       prowadzić właściwą gospodarkę odpadami wytworzonymi podczas budowy, w tym minimalizować ich ilość oraz przeprowadzić selektywną zbiórkę w szczelnych pojemnikach, w warunkach zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych,

g)      po zakończeniu prac budowlanych doprowadzić teren przyległy do terenu przedsięwzięcia do stanu maksymalnie zbliżonego do stanu poprzedniego.

3.Charakterystyka przedsięwzięcia i karta  informacyjna przedsięwzięcia stanowią załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

u z a s a  d n i e n i e

 

            Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew, Spółka z o.o., 96 – 500 Sochaczew, ul. Rozlazłowska 7, wystąpił z wnioskiem z dnia 19.05.2010 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: budowie sieci wodociągowej miedzy stacja wodociągową a ujęciem wody w miejscowości Konary, w Obrębie ewid. Konary Łęg. Gmina Brochów.

   Poprzez szczegółową analizę zapisów zawartych w poszczególnych punktach § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr.257, poz.2573 z późn. zm.) raportu mogą wymagać pkt 63 kanały odkryte lub rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, dla których to nie zawsze jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, tym samym potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

   W związku z tym Wójt Gminy Brochów jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zapoznaniu się z charakterystyką przedsięwzięcia mając za podstawę art. 64 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) wystąpił pismem z dnia 2 czerwca 2010 roku do regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego zamierzenia.

    Państwowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w opinii sanitarnej znak: ZNS.712-2-27/10 z dnia 11.06.2010 r. stwierdził brak potrzeby sporządzenia raportu dla w/w inwestycji,  również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w wydanym postanowieniu z dnia 30 czerwca 2010 r. znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-NL-6614-1096/10 (data wpływu: 05.07.2010 r.)  wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

   Po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę wyżej wymienione dokumenty oraz § 3 ust.1 pkt 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, ze zm.) i uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ,,ooś'', Wójt Gminy Brochów wydał 06.07.2010 r. postanowienie w którym to nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:  budowie sieci wodociągowej miedzy stacją wodociągową a ujęciem wody w miejscowości Konary, w Obrębie ewid. Konary Łęg. Gmina Brochów.

   Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 225 mm, między stacją wodociągową a ujęciem wody w miejscowości Konary. Łączna długość sieci wodociągowej wyniesie 330 m. Sieć wodociągowa włączona będzie do istniejącego ujęcia wodociągu z rur żeliwnych średnicy 200 mm na terenie działki nr ew. 110/4. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr ew.: 55, 72, 110/4 obręb Konary Łęg. Powierzchnia terenu zajmowanego pod planowane zadanie wyniesie 74,25 m2.

  Planowana inwestycja nie jest powiązana z innymi przedsięwzięciami, w związku z tym nie wystąpi możliwość kumulowania się jej oddziaływania z innymi. Jeśli chodzi o wykorzystanie zasobów naturalnych to w trakcie realizacji zadania przewiduje się wykorzystanie około 5 m3 oleju napędowego oraz około 1,5 m3  benzyny.   W trakcie realizacji inwestycji wystąpią w analizowanym rejonie okresowe uciążliwości związane z emisją hałasu oraz substancji do powietrza, spowodowane pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały. Będzie to jednak uciążliwość okresowa i ustąpi po zakończeniu prac budowlanych. W przypadku przedmiotowego zamierzenia nie istnieje możliwość wystąpienia poważnej awarii.

   Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania: obszarów wodno – błotnych, obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów wybrzeży oraz górskich i leśnych. Z przedłożonych materiałów nie wynika, aby w rejonie inwestycji występowały obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Planowane zadanie realizowane będzie poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220, ze zm.). Z przedłożonych materiałów nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Z załączonej dokumentacji nie wynika również, aby w miejscu realizacji przedsięwziecia występowały obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących. brak jest także uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

   Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji. Ze względu na zakres i rodzaj planowanej inwestycji nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. Informacje zawarte we wniosku stwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane zadanie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Dane przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazują na wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji inwestycji. Jednak bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego terenu realizacji oraz okresu budowy. Oddziaływanie powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie krótkotrwałe i ustąpi po zakończeniu prac budowlanych.

   Przedmiotowe postępowanie, nie musiało być prowadzone z udziałem społeczeństwa, ograniczone zostało jedynie do udziału stron postępowania. Organ ustalił, że liczba stron postępowania wynosi 4.

   Poprzez zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 2 czerwca 2010 r. organ poinformował strony postępowania o przysługującym im prawie do czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej.

   Należy zaznaczyć, że w trakcie całego postępowania administracyjnego od stron postępowania do organu nie wpłynęły żadne wnioski czy też uwagi.

   Po przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury, uwzględnieniu opinii wyżej wymienionych organów oraz przeprowadzeniu wnikliwej analizy zebranych w przedmiotowej sprawie materiałów stwierdzono, że budowa sieci wodociągowej miedzy stacją wodociągową a ujęciem wody w miejscowości Konary, w Obrębie ewid. Konary Łęg. Gmina Brochów z uwagi na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi.

   Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.  

 

p o u c z e n i e

 

-    Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 13 ustawy ooś. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

-    Wskazany wyżej termin zgodnie z ust. 4 wyżej wymienionej ustawy, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

-    W okresie, o którym mowa w art. 72 ust. 3 i 4 wyżej wymienionej ustawy, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 13, lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.

-    Stosownie do zapisu zawartego w art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199,  poz. 1227 ze zm.) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 - 13.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania decyzji.

 

 

 

                                                                               Wójt Gminy Brochów

                                                                                    Andrzej Fijołek

 

 

 Załączniki:

1.      Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś.

2.      Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś.

 

Otrzymują:

1.      Inwestor – Zakład Wodociągów i Kanalizacji

            – Sochaczew, Spółka z o.o.

            96 – 500 Sochaczew, ul. Rozlazłowska 7.

2.      Skarb Państwa

            ul. Krucza 36/Wspólna 6

            00 -  522 Warszawa

3.      Gmina Miasto Sochaczew

            ul. 1 – go Maja16

            96 – 500 Sochaczew

4.      Polskie Koleje Państwowe S.A.

            ul. Targowa 74

            03 – 734 Warszawa

5.      Sołtys wsi Konary

6.      a/a

7.      Decyzja zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów i tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Brochów.

 

Do wiadomości:

1.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00 – 015 Warszawa.

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 96 – 500 Sochaczew, ul. Traugutta 18.

Podstawę prawną niniejszej  decyzji stanowi art. 71 ust. 2 pkt 2, 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze. zm.) który mówi że, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

   Według art. 75 ust. 1 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć.

   Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy ,,ooś’’ w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 84 ust. 2 charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

   W art. 85 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy czytamy że, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia., natomiast według art. 85 ust 2 pkt 2 uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do decyzji

Nr 442 z dnia 07.07.2010 r.

 

 

 

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

            Przedsięwzięcie polega na budowie sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Konary Łęg, gmina Brochów. Zadanie obejmuję budowę sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 225 mm między stacją wodociągową a ujęciem wody w miejscowości Konary. Łączna długość sieci wodociągowej L = 330,0m.

   Sieć wodociągowa włączona będzie do istniejącego ujęcia wodociągu z rur żeliwnych śr. 200 mm na terenie działki nr 110/4. Teren po którym przebiegać będzie inwestycja stanowi działki nr ewid. :

- 55 (stacja wodociągowa i droga dojazdowa) będącej własnością Skarbu Państwa, a użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Sochaczew, ul. 1- go Maja 16, 96 - 500 Sochaczew.

- 72 (teren Muzealnej kolejki wąskotorowej) – właściciel Skarb Państwa, użytkownik wieczysty Polskie Koleje Państwowe, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

- 110/4 – teren stanowiący obszar o funkcji rolniczej przestrzeni produkcyjnej będącej we władaniu

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie Sp.zo.o.

 

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną:

            Powierzchnia zajmowana przez projektowaną sieć wodociągową w rzucie  74,25 m2. Inwestycja realizowana będzie na terenach kolejowych oraz na działkach będących własnością Zakładu Wodociągów i i Kanalizacji - Sochaczew Sp. zo.o. oraz Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym przez Gminę Miasto

Sochaczew. Ponieważ projektowane obiekty są budowlami podziemnymi teren zajęty pod inwestycję będzie mógł być wykorzystywany tak jak dotychczas. Nie przewiduje się zmiany pokrycia szatą roślinną zajmowanego terenu. Po wykonaniu inwestycji teren zostanie przywrócony do stanu sprzed jej realizacji. Budowa wodociągu wpłynie na poprawę gospodarki wodnej poprzez dostawę wody z wodociągu zbiorczego, a także poprawi jakość życia mieszkańców poprzez dostarczenie wody dobrej jakości.

 

3. Rodzaj technologii ( w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

            Przewiduje się wykonanie sieci jako układu przewodów wykonanych z rur z tworzyw sztucznych (szczelnych) łączonych za pomocą uszczelek gumowych.

   Długość sieci wodociągowej : PE 225 mm L =330,0 m.

   Połączenia w węzłach sieci wodociągowej zaprojektowano z kształtek i armatury żeliwnej, kołnierzowej.

   Na załamaniach i rozgałęzieniach sieci należy wykonać betonowe bloki oporowe.

 

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia:

            Realizacja w jednym wariancie. Innych wariantów nie przewiduje się.

 

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii:

            Do realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wykorzystania wody. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

            - elektryczną – nie dotyczy

            - cieplną - nie dotyczy

             - gazową. – nie dotyczy

   Przewidywana ilość surowców , energii i paliw wykorzystywanych w fazie budowy:

            - olej napędowy zużyty przez maszyny do wykonywania prac – ok. 5 m3

            - benzyna zużyta przez maszyny do wykonywania prac – ok 1,5 m3

   Przy realizacji prac zostaną wbudowane materiały budowlane zgodnie z Projektem .

   Nie przewiduje się wykorzystania żadnych surowców.

 

6. Rozwiązania chroniące środowisko:

            a) Budowa przewodów z rur tworzyw sztucznych łączonych za pomocą uszczelek wargowych zapewniających szczelność.

            b) Budowa wodociągu stanowi ochronę przeciwpożarową.

 

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:

a) Ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych: - nie dotyczy

b) Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: - nie dotyczy

c) Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych: - nie dotyczy

d) Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami: - nie dotyczy

e) Ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów

powodujących uciążliwości (np. odory) - do realizacji zadania przewiduje się wykorzystanie 1

koparki, 1 ubijaka spalinowego, samochodów dostawczych i samowyładowczych w ilości 1.

f) Inne : - nie dotyczy

 

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:

            Ze względu na lokalizację i sposób funkcjonowania przedsięwzięcia nie ma możliwości

transgranicznego oddziaływania na środowisko ani w czasie normalnej eksploatacji, ani w razie

ewentualnej awarii.

 

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

 

            W rejonie inwestycji nie występują obszary wymagające szczególnej ochrony tj. parki narodowe, leśne kompleksy promocyjne, obszary ochrony uzdrowiskowej oraz obszary, na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę Dziedzictwa Światowego”. Obszar nie znajduje się w obrębie jakiegokolwiek z Wieloprzestrzennych Systemów Obszarów Chronionych (WSOCh).

   Obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 ustanowione zostały rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 229, poz. 2313). Podstawą prawną UE jest Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków (ze zmianami).

- w odległości ok. 5 km (w linii prostej) na północ przebiega granica Kampinoskiego Parku Narodowego (PLC 140001)

- w odległości około 11 km (w linii prostej) na północ przebiega Dolina Środkowej Wisły (PLC 140004).

   Biorąc pod uwagę charakter niniejszego przedsięwzięcia (budowa wodociągu), miejsce jego

realizacji, odległość inwestycji od najbliższego obszaru Natura 2000 (ok. 5 km w najbliższym miejscu – do obszaru PLC140001) oraz cele, dla których obszar ten został ustanowiony należy stwierdzić, iż realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała istotnego wpływu na obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

   Przy właściwym doborze sprzętu budowlanego oraz stosowaniu odpowiedniego sprzętu (jak najnowszy, sprawny technicznie, spełniający normy w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń gazowych - sprzęt mechaniczny używany w fazie budowy spełniać będzie m.in. wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska – Dz.U. nr 263, poz. 2202; zm. Dz.U. z 2006 r. nr 32, poz. 223) dla wykonania wykopu niezbędnego dla ułożenia w nim odcinka sieci wodociągowej, wykonywania prac budowlanych przede wszystkim metodą na odkład (celem zapobieżenia uszkadzaniu korzeni drzew, które mogą znaleźć się w zasięgu oddziaływania sprzętu budowlanego), w przypadku wystąpienia ewentualnej „kolizji” z systemem korzeniowym drzew stosowanie metody przewiertu, zaś w przypadku konieczności prowadzenia prac budowlanych w pobliżu drzew za pomocą urządzeń mechanicznych – stosowania opasek metalowych (taśma) dla ochrony pni drzew, nie przewiduje się także negatywnego oddziaływania również na obszary ochronne Kampinoskiego Parku Narodowego .

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-16 13:21:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-16 13:21:15
  • Liczba odsłon: 786
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612522]

przewiń do góry