Brochów, dnia 22 grudnia 2015 r.

 

 O G Ł O S Z E N I E

o zmianie OGŁOSZENIA o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Brochów na lata 2015-2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

   W związku z rozpoczęciem konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Brochów na lata 2015-2022  wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,  Wójt Gminy Brochów, działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515)  oraz art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 poz.1235 ze zm.),  dnia 15 grudnia 2015 r. wydał OGŁOSZENIE o konsultacjach społecznych projektu Strategii  Rozwoju Gminy Brochów na lata 2015 – 2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

   W związku z tym, że zachodzi konieczność zmiany projektu Strategii Rozwoju Gminy Brochów na lata 2015 – 2022, zmienia się OGŁOSZENIE o konsultacjach społecznych projektu Strategii  Rozwoju Gminy Brochów na lata 2015 – 2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie:

·         nowego, przedłużonego terminu do wnoszenia uwag i wniosków do projektu Strategii  Rozwoju Gminy Brochów na lata 2015 – 2022;

·         wprowadzenia zmian do projektu Strategii  Rozwoju Gminy Brochów na lata 2015 – 2022 i załączenia zmienionego  projektu Strategii  Rozwoju Gminy Brochów na lata 2015 – 2022 (tekstu ujednoliconego);

·         załączenie  Prognozy oddziaływania na środowisko.

   W świetle powyższego podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje:

1.       Przystąpiono do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Brochów na lata 2015-2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Strategia Rozwoju jest jednym z dokumentów prowadzenia  polityki rozwoju gminy na lata 2015-2022, a jej opracowanie i realizacja tworzą platformę współpracy, współdziałania wszystkich zainteresowanych w szczególności: samorządu, przedsiębiorców, organizacji społecznych i mieszkańców.

2.       Załącza się ujednolicony (uwzględniający zmiany) projekt Strategii  Rozwoju Gminy Brochów na lata 2015 – 2022.

3.       Załącza się  Prognozę oddziaływania na środowisko.

4.       W ramach prowadzanej strategicznej oceny na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Brochów na lata 2015-2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko informuję się o możliwości zapoznania się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie m.in. projektem dokumentu oraz Prognozą oddziaływania na środowisko, które są wyłożone do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Brochowie, w pokoju nr. 28 w godzinach urzędowania oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.brochow.bip.org.pl, na stronie internetowej Gminy Brochów  www.brochow.pl .

   W ramach przeprowadzanego postępowania z udziałem społeczeństwa można składać uwagi i wnioski w przedmiocie niniejszego postępowania ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu lub w formie pisemnej na   adres Urzędu – 05-088 Brochów 125 lub za pomocą środków komu nikacji elektronicznej na adres gmina@brochow.pl. za pomocą udostępnionego formularza uwag na stronie www.brochow.bip.org.pl, w terminie 21 dni od dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości, tj. do dnia 12 stycznia 2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brochów Piotr Szymański.2015-12-22_brochow_prognoza.pdf

2015-12-22_brochow_strategia_2015-2022.pdf

form_zglaszania_opinii_wnioskow_do_strategii_rozwoju_gminy_brochow_2015-2022.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
OGŁOSZENIE ZOSTAŁO ZMIENIONE
W DNIU 22 GRUDNIA 2015 ROKUBrochów, dnia 15 grudnia 2015r.

 

 

 O G Ł O S Z E N I E

o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Brochów na lata 2015-2022 wraz z

 Prognozą oddziaływania na środowisko

W związku z rozpoczęciem konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Brochów na lata 2015-2022  wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,  Wójt Gminy Brochów, działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515)  oraz art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 poz.1235), podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Przystąpiono do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Brochów na lata 2015-2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Strategia Rozwoju jest jednym z dokumentów prowadzenia  polityki rozwoju gminy na lata 2015-2022, a jej opracowanie i realizacja tworzą platformę współpracy, współdziałania wszystkich zainteresowanych w szczególności: samorządu, przedsiębiorców, organizacji społecznych i mieszkańców.

2.  W ramach prowadzanej strategicznej oceny na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Brochów na lata 2015-2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko informuję się o możliwości zapoznania się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie m.in. projektem dokumentu oraz Prognozą oddziaływania na środowisko, które są wyłożone do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Brochowie, w pokoju nr. 28 w godzinach urzędowania oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.brochow.bip.org.pl , na stronie internetowej Gminy Brochów   www.brochow.pl

W ramach przeprowadzanego postępowania z udziałem społeczeństwa można składać uwagi i wnioski w podmiocie niniejszego postępowania ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu lub w formie pisemnej na   adres Urzędu – 05-088 Brochów 125 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@brochow.pl . za pomocą udostępnionego formularza uwag na stronie www.brochow.bip.org.pl , w terminie 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości, tj. do dnia 5 stycznia 2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brochów Piotr Szymański.


brochow_strategia_rozwoju_gminy_brochow.pdf

form_zglaszania_opinii_wnioskow_do_strategii_rozwoju_gminy_brochow_2015-2022.pdf

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-15 12:02:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-22 15:12:31
  • Liczba odsłon: 861
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630917]

przewiń do góry