Brochów, 28.02.2011 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją zadania w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-093/09 pt.: „MŁODZI ODKRYWCY”
 
w ramach   Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do Edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.       Zamawiający:

Szkoła Podstawowa im. F.Chopina w   Brochowie

Brochów 27

05-088 Brochów

2.        Tryb udzielenia zamówienia .

Wybór najkorzystniejszej oferty według kryterium cenowego. Wybrany zostanie wykonawca oferujący najniższą cenę za 1 km przejazdu.

 

3.Przedmiot zamówienia:

Odwóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Brochowie biorących udział w zajęciach w ramach projektu   „Młodzi Odkrywcy” współfinansowanego przez   Unię Europejską   w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie marzec 2011r- czerwiec 2012. Odwóz odbywać się będzie zgodnie
z harmonogramem miesięcznym zawierającym dni i godziny odjazdów.

Zamówienie obejmuje przejazd 10464 kilometrów. Liczba kilometrów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Pojazd przewożący uczniów musi być ubezpieczony, dostosowany do przewozu osób niepełnoletnich
  i posiadać minimum 40 miejsc.

Wynagrodzenie obliczone będzie jako ilość faktycznie przejechanych kilometrów wynikających z zamówienia oraz ceny brutto za 1 kilometr (wynikającej z oferty Wykonawcy) i płatne na rachunek Wykonawcy w terminie
14 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym   i materialnym faktury VAT .

 

4. Miejsce świadczenia usługi :

Szkoła Podstawowa im.   F.Chopina w Brochowie i obwód szkolny.

5.       Termin realizacji zamówienia : marzec 2011- czerwiec 2012r.  

6.       Sposób przygotowania oferty:

Prosimy o odpowiedź pisemną zawierającą ofertę cenową za 1 kilometr przejechany
i wyrażającą wolę wykonania usługi na określonych warunkach. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „ Oferta na odwóz dzieci -   projekt   „MŁODZI ODKRYWCY”.

7.       Miejsce i termin złożenia oferty:

    - Ofertę złożyć można osobiście w sekretariacie szkoły lub   pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa im. F.Chopina   w Brochowie

Brochów 27;   05-088 Brochów

    - Ofertę złożyć należy do dnia 07.03.2011r. do godz. 10.00

    - Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 07.03.2011 o godz. 1 0:30 w gabinecie dyrektora
     Szkoły Podstawowej im.F.Chopina w Brochowie, adres jak wyżej.

           8 . Kryteria wyboru oferty:

O wyborze oferty będzie decydowała najniższa cena.

             9. Szkoła Podstawowa im.F.Chopina w Brochowie zastrzega sobie prawo:

  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia   ogłoszenia lub zmiany jego warunków, bez podania przyczyny.

 

 

O wyborze oferty cenowej zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali  
się   o udzielenie zamówienia.

Zamawiający z wybranym Wykonawcą zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.  

 

       

           

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-28 23:04:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-01 08:43:41
  • Liczba odsłon: 646
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612158]

przewiń do góry