Brochów 22.10.2009r.

 

BP.GG.7624/10/07

 

 

 

                       I N F O R M A C J A

 

                          

        Stosownie  do art. 153  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr.199,poz.1227)na podstawie art.32 ust.2 i ust 3 ustawy z dnia 27  kwietnia 2001 roku  Prawo ochrony środowiska  (Tekst jednolity Dz.U.z 2008r. Nr 25,poz.150 z późn.zm

                          p o d a j e      s i ę    d o     p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

                                                     i n f o r m a c j ę

o zamieszczeniu   w Publicznie dostępnym  wykazie danych o  decyzjach  wymagających  udziału społeczeństwa zwanym Wykazem

 

wydanej  przez Wójta Gminy Brochów Decyzji Nr 8/2009 z dnia 21 stycznia 2009r.

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

polegającego na :

rozbudowie i przebudowie  stacji paliw  w Śladowie

na terenie  działek nr 229 i 227/2 obręb Śladów będących  własnością wnioskodawcy –

Pana  Stefana Chojnackiego  zam.Gąsewo 31, 09-470 Bodzanów 

dla FHU „BUDOPOL” Stefan Chojnacki Miszewo Nowe ul.Kalinowa 1, 09-470 Bodzanów 

 

 Wykaz  znajduje  się w Urzędzie Gminy  w Brochowie  pokój nr  25 - budownictwo

 

 

 

 

Wywieszono  dnia 22.01.2009r. na tablicy ogłoszeń:

- w tut. Urzędzie : 

 

- w rejonie lokalizacji inwestycji,

  w Śladowie:

 

-.za pośrednictwem Sołtysa

na tablicy ogłoszeń sołectwa Śladów.

 

- BIB

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kopka Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-22 08:32:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Kopka Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-22 08:32:24
  • Liczba odsłon: 850
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2629249]

przewiń do góry