12.10.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

12.10.2021 Informacja z otwarcia ofert

*****************************************************************************

Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

Brochów, dnia 30.09.2021 r.

ZP.273.11.2021

Wszyscy oferenci zainteresowani zamówieniem

Gmina Brochów działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  dla inwestycji pn. „Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji” etap I

  informuje, że wpłynęło następujące zapytanie.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie odnośnie obmiaru poz. 31 d.3 - Sadzenie drzew i krzewów liściastych. Czy ta pozycja wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak - jakie krzewy Zamawiający wymaga?

Odpowiedź – Pozycja 31 d.3 – Sadzenie drzew i krzewów liściastych nie wchodzi w zakres zamówienia.

Czy nawierzchnia bezpieczna piaskowa może  zostać wykonana z piasku płukanego frakcji 0-2 mm, grubość warstwy 30 cm, czy Zamawiający ma inne wymagania w tym zakresie?

Odpowiedź - Nawierzchnia bezpieczna piaskowa może być wykonana z piasku płukanego frakcji 0 -2mm grubości 30 cm.

                                                                                                            Wójt Gminy Brochów

                                                                               Piotr Szymański

 

******************************************************

Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

Brochów, dnia 30.09.2021 r.

ZP.273.11.2021

Wszyscy oferenci zainteresowani zamówieniem

Gmina Brochów działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  dla inwestycji pn. „Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji” etap I

  informuje, że wpłynęło następujące zapytanie.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Czy montaż wiaty wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak, do której części- I czy II? W zapytaniu ofertowym brakuje informacji na ten temat.

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że budowa wiaty drewnianej o wymiarach 3,00m x 5,00m, utwardzenie terenu o wymiarach 8,00m x 8,00m oraz zakup kosza do segregacji nieczystości będą objęte oddzielnym postępowaniem jako etap II inwestycji w późniejszym terminie.

                                                                                                            Wójt Gminy Brochów

                                                                               Piotr Szymański

**********************************************************

Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

Brochów, dnia 29.09.2021 r.

ZP.273.11.2021

Wszyscy oferenci zainteresowani zamówieniem

Gmina Brochów działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  dla inwestycji pn. „Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji” etap I

  informuje, że wpłynęło następujące zapytanie.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Proszę o informację co wchodzi w zakres zadania "Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji" etap 1, część II.

Czy zamówienie obejmuje samą dostawę i montaż urządzeń czy również wykonanie robót budowlanych?

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że zamówienie obejmuje dostawę, montaż urządzeń oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączonym obmiarem robót.

                                                                                                        

    Wójt Gminy Brochów

                                                                                                                Piotr Szymański

**************************************

Brochów, dnia 24.09.2021 r.

Brochów 125

05-088 Brochów

 

ZP.273.11.2021

                                                           Wszyscy oferenci zainteresowani zapytaniem ofertowym

dotyczy:  zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia w ramach zadania pod nazwą: „Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji” etap I

 

 Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu zmianie oraz uzupełnieniu uległy następujące załączniki:

 1. Oświadczenie – Załącznik nr 3 (zaktualizowany);
 2. Obmiar – Załącznik nr 4;
 3. Zestaw Gimnastyczny- załącznik nr 6;
 4. Zestaw modułowy- załącznik nr 7;
 5. Prasa nożna - wahadło załącznik nr 8;
 6. Biegacz + koła załącznik nr 9;
 7. Bieżnia + Jeździec- załącznik nr 10;
 8. Twister + Wioślarz- załącznik nr 11;
 9. Stojak rowerowy - załącznik nr 12;
 10. Bramka + Kosz - załącznik nr 13;
 11. Piłkochwyt - załącznik nr 14;
 12. Plan zagospodarowania terenu - załącznik nr 15;
 13. Wyciąg Górny załącznik 16.

 

Zmianie ulega  również termin składania ofert oraz otwarcia ofert (Rozdział VII zapytania ofertowego):                                  

W Rozdziale VII ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem. Umieścić w zabezpieczonej zamkniętej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją: Oferta „Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji” etap I

 Nie otwierać przed dniem 04.10.2021 r. godz. 11.15.

W Rozdziale VII ust. 3 lit c) otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert upływa w dniu 04.10.2021 r. o godz. 11:00

W Rozdziale VII ust. 3 lit e) otrzymuje brzmienie:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.10.2021 r. o godz. 11:15 w lokalu Zamawiającego znajdującego się pod adresem:

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów

Pokój nr 17    

 

                                                                                                          Wójt Gminy Brochów

                                                                                  Piotr Szymański

*****

Brochów, dnia 23.09.2021 r.

ZP.273.11.2021

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 zł.

 

 

Gmina Brochów w celu wyboru wykonawcy zaprasza do złożenia ofert cenowych wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

 

„Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji” etap I

 

Zadanie współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

w ramach

„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”

 

 

Gmina Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów ogłasza zapytanie ofertowe na  budowę otwartej strefy sportu i rekreacji na terenie działki nr ewid. 500/2 położonej w miejscowości Śladów, gm. Brochów.

 

Termin realizacji całości zamówienia do  10.11.2021 r.

Termin płatności  do  30 dni

Uprawniona do kontaktów z oferentami:

Marta Józwik

e-mail: m.jozwik@brochow.pl

tel.: 221 002 597   w godz.: 900 – 1600  pon.-pt.

                                  

 Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji” cz. I

Nie otwierać przed dniem 01.10.2021 r. godz. 11.15”

należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. nr 1

Termin składania ofert upływa 01.10.2021 r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2021 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego

Kryteria oceny ofert:  Cena 100%

                                                                                              Wójt Gminy Brochów

                                                                                              Piotr Szymański

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Błaszczyk Monika
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-09-23 15:51:06
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-12 16:32:40
 • Liczba odsłon: 634
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2731230]

przewiń do góry