Brochów, dnia 02.06.2016 r.

WÓJT GMINY

Brochów

OŚ.6220.10.2016


POSTANOWIENIENa podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353, zwanej dalej ,,ustawą ooś”), w związku z § 3 ust. 1 pkt 57 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71 – tekst jednolity) a także art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.12.2015 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonego przez Gminę Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, w dniu 22.12.2015 r.


stwierdzam brak potrzeby


przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:


Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów.UZASADNIENIE


Gmina Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, złożyła dnia 22.12.2015 r. do Wójta Gminy Brochów, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów.

Do wniosku załączona była karta informacyjna przedsięwzięcia (trzy egzemplarze, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych); wycinek mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, wypisy z rejestru gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 57 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz.71, tekst jednolity), tj. ,,parki rozrywki rozumiane jako obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z rozrywką lub rekreacją, pola golfowe, stadiony i tory wyścigowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. z 2015, poz. 642 i 1893), wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, inne niż wymienione w pkt 55;”.

Dla działek ewidencyjnych na których planowana jest realizacja wyżej wymienionej inwestycji występuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Biorąc powyższe pod uwagę, Organ prowadzący postępowanie – Wójt Gminy Brochów, dnia 23.12.2015 r. ustalił wykaz osób i podmiotów uznanych za strony niniejszego postępowania administracyjnego.

Liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 20, w związku z tym na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskooraz art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wydano obwieszczenie Wójta Gminy Brochów z dnia 23.12.2015 r. znak: OŚ.6220.10.2015 informujące o wszczęciu postępowania.

Jednocześnie mając za podstawę art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko a także rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Organ zwrócił się pismem z dnia 23.12.2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla wyżej wymienionej inwestycji.

Wójt Gminy Brochów zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zwrócił się pismem z dnia 23.12.2015 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego zamierzenia.

Wyżej wymienione dokumenty z dnia 23.12.2015 r. umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów oraz wysłano do Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego (inwestycja ma być realizowana na terenie otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego); Sołtysa sołectwa Janów i Sołtysa sołectwa Brochów, z prośbą o zamieszczenie załączonych dokumentów na tablicach ogłoszeń sołectw i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie, wydał dnia 30.12.2015 r. (data wpływu do organu 31.12.2015 r.) opinię sanitarną znak: ZNS.712.2.54.2015.AM stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, wydał opinię dnia 12 stycznia 2016 r. (data wpływu do organu 15.01.2016 r.), znak: WOOŚ-II.4240.1873.2015.JC mówiącą, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów, gmina Brochów, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W świetle powyższego, Wójt Gminy Brochów wydał 02.02.2016 r. obwieszczenie informujące o otrzymanej opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Organ prowadzący postępowanie, dnia 02.02.2016 r. poprzez obwieszczenie informujące o niezałatwieniu sprawy w terminie, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił strony postępowania i wnioskodawcę, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia, ze względu na trudny i skomplikowany charakter sprawy, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy ooś. Poinformował również, że podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi w terminie do dnia 15.04.2016 r.

Wyżej wymienione dokumenty z dnia 02.02.2016 r. umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów oraz wysłano do Sołtysa sołectwa Janów i Sołtysa sołectwa Brochów, z prośbą o zamieszczenie załączonych dokumentów na tablicach ogłoszeń sołectw i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Gmina Brochów dnia 06.04.2016 r. złożyła do Wójta Gminy Brochów uzupełnioną kartę informacyjną przedsięwzięcia dotyczącą inwestycji: ,,Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów”.

W związku z tym, Organ prowadzący postępowanie mając za podstawę art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko a także rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zwrócił się ponownie dnia 06.04.2016 r. z pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla wyżej wymienionej inwestycji.

Wójt Gminy Brochów zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zwrócił się ponownie dnia 06.04.2016 r. z pismem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego zamierzenia.

Jednocześnie Organ prowadzący postępowanie poprzez obwieszczenie z dnia 06.04.2016 r. zawiadomił strony postępowania o otrzymanej uzupełnionej karcie informacyjnej przedsięwzięcia. W przedmiotowym dokumencie znalazła się również informacja, że Wójt Gminy Brochów ponownie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla niniejszego przedsięwzięcia. Wobec powyższego dalsze postępowanie w sprawie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii.

Wyżej wymienione obwieszczenie oraz pisma skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, zostały umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów oraz wysłane do Sołtysa sołectwa Janów i Sołtysa sołectwa Brochów, z prośbą o zamieszczenie załączonych dokumentów na tablicach ogłoszeń sołectw i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie, wydał dnia 13.04.2016 r. (data wpływu do organu 15.04.2016 r.) opinię sanitarną znak: ZNS.712.2.7.2016.AM stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, wydał opinię dnia 25 kwietnia 2016 r. (data wpływu do organu 29.04.2016 r.), znak: WOOŚ-II.4240.551.2016.JC mówiącą, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów, gmina Brochów, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

O otrzymanej opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz niezałatwieniu sprawy w terminie, Organ prowadzący postępowanie poinformował strony poprzez obwieszczenie Wójta Gminy Brochów z dnia 09.05.2016 r., które umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów oraz wysłano do Sołtysa sołectwa Janów i Sołtysa sołectwa Brochów, z prośbą o zamieszczenie załączonych dokumentów na tablicach ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

W trakcie postępowania jedna z działek ewidencyjnych na której będzie realizowana inwestycja została sprzedana, w świetle powyższego, został zaktualizowany wykaz osób i podmiotów uznanych za strony niniejszego postępowania administracyjnego.

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 57 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71, tekst jednolity), tj. ,,parki rozrywki rozumiane jako obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z rozrywką lub rekreacją, pola golfowe, stadiony i tory wyścigowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. z 2015, poz. 642 i 1893), wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, inne niż wymienione w pkt 55;”

W związku z tym, po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych materiałów, biorąc pod uwagę wyżej wymienione opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Brochów stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Wydając niniejsze postanowienie uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:


a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu w obrębie istniejącego boiska kompleksu 3 boisk, na działkach o nr ew. 118, 119/7 i 119/8 w miejscowości Janów, obręb Janów – Janówek oraz na działkach o nr ew. 310/4, 312/1 i 313 w miejscowości Brochów, obręb Brochów, gmina Brochów.

W sąsiedztwie wyżej wymienionej nieruchomości znajdują się tereny użytkowane rolniczo oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Zakres prac objętych niniejszą inwestycją obejmować będzie:

- demontaż istniejących żelbetonowych słupów oświetleniowych;

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia;

- przestawienie istniejących trybun wraz z ich rozbudową o 300 miejsc;

- budowę boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy naturalnej dla rozgrywek w klasie A, wynoszącą 6 710,0 m2 wraz z pasem bezpieczeństwa;

- budowę boiska treningowego do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej wynoszącą 1 860,0 m2 wraz z pasem bezpieczeństwa;

- budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, siatkówki i kort tenisowy z nawierzchnią z poliuretanu o powierzchni 1 056,0 m2 wraz z pasem bezpieczeństwa;

- budowę dwóch wiat dla zawodników rezerwowych przy boisku do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy naturalnej;

- budowę ogrodzenia systemowego panelowego z siatek zgrzewanych dla całego kompleksu, ogrodzenia z siatek dla boiska treningowego i wielofunkcyjnego oraz piłkochwytów;

- budowę wewnętrznego przyłącza energetycznego i oświetlenia boisk;

- budowę odwodnienia do zbiornika retencyjno-rozsączającego ze skrzynek retencyjno-rozsączających;

- budowę przyłącza wodociągowego i linii nawadniających boisko z trawy naturalnej.

Po wykonaniu boisk z trawy syntetycznej i poliuretanu na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego i żwiru, a także boiska z trawy naturalnej teren będzie uporządkowany i obsiany mieszanką traw. W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew.


b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości kumulowania oddziaływań przedmiotowej inwestycji z innymi w rejonie jej realizacji w stopniu powodującym znaczne negatywne oddziaływanie na środowisko.


c) wykorzystania zasobów naturalnych:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane m. in.: kruszywo, nasiona traw, woda oraz energia elektryczna.

W trakcie eksploatacji inwestycji występowało będzie zużycie wody oraz energii elektrycznej.


d) emisji i występowania innych uciążliwości:

W trakcie budowy wystąpią okresowe uciążliwości związane z emisją hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza, pochodzącą z pracy maszyn budowlanych, a także ruchu pojazdów, przedmiotowe niedogodności ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

Na etapie realizacji będą powstawać odpady budowlane, które będą selektywnie magazynowane w wyznaczonym miejscu i wywożone przez uprawnione podmioty do miejsc unieszkodliwiania. Po zakończeniu prac budowlanych teren zostanie uporządkowany.

Funkcjonowanie boisk sportowych nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko. Wody opadowe gromadzone podczas deszczu na płytach boiska będą odprowadzane przez system drenażu do zbiornika retencyjno-rozsączającego.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny z uwagi na lokalne wykorzystanie przedmiotowego obiektu.


e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, których eksploatacja związana jest z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:


    obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Przedmiotowy kompleks boisk zostanie zlokalizowany poza obszarami wodno-błotnymi. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby inwestycja była realizowana w miejscu występowania obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych.


    obszary wybrzeży:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.


    obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.


    obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby inwestycja była realizowana w miejscu występowania obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.


    obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz. 1651, ze zm.), w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Najbliżej położonymi obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są:

- obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Wisły PLB140004, oddalony o około 6,2 km,

- obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Kampinoska Dolina Wisły PLH140029, oddalony o około 3,3 km,

- obszar Puszcza Kampinoska PLC140001, oddalony o około 3 km.

Po przeprowadzeniu analizy informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, stwierdza się, że przedsięwzięcie objęte wnioskiem nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze.


    obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby inwestycja była realizowana w miejscu występowania obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.


    obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby inwestycja była realizowana w miejscu występowania obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.


    gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Brochów wynosi około 36 os/km2 (wg danych GUS z 2015 r.).


    obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.


    uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.


3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:


    zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.


    transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.


    wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Z uwagi na zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości i złożoności.


    prawdopodobieństwa oddziaływania:

Ze względu na charakter inwestycji eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować emisji hałasu, ani substancji do powietrza. Inwestycja nie będzie również powodować negatywnego wpływu na stan środowiska gruntowo-wodnego.


    czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się występowania negatywnych oddziaływań na środowisko.

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych materiałów oraz uwzględniając powyższe uwarunkowania postanowiono jak w sentencji.


Podstawę prawną niniejszego postanowienia stanowi art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2016 r. poz. 353) mówiący, że postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z godnie z § 3 ust. 1 pkt 57 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz.71-tekst jednolity), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć: parki rozrywki rozumiane jako obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z rozrywką lub rekreacją, pola golfowe, stadiony i tory wyścigowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. z 2015, poz.642,1893), wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, inne niż wymienione w pkt 55.

Według art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia. Zgodnie z art. 123 § 2. wyżej wymienionej ustawy, postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.


POUCZENIE


Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
                                                                                                        WÓJT

                                                                                                        mgr inż. Piotr Szymański


Otrzymują:

    Wnioskodawca.

    Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poprzez umieszczenie na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa Brochów i Janów.

    A/aUmieszczono:

    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

    na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

    na tablicy ogłoszeń sołectwa Brochów.

    na tablicy ogłoszeń sołectwa Janów.Do wiadomości:

    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00 – 015 Warszawa.

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 96 – 500 Sochaczew, ul. Traugutta 18.


Postanowienie sporządziła: mgr inż. Agnieszka Walisiewicz, inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-06-02 13:49:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-02 13:49:15
  • Liczba odsłon: 715
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612469]

przewiń do góry