Brochów, dn. 29.10.2021 r.                                                             

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: podinspektor ds. obsługi świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Edyta Szymańska 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Edyta Szymańska spełniła wszystkie wymagania, które zostały określone w ogłoszeniu o naborze.

 

************************************************************************************************************************

 

Brochów, dn. 28.10.2021  r.    

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko:

podinspektor ds. obsługi świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

Informujemy, że po dokonaniu oceny formalnej złożonych przez kandydatów dokumentów  do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się: 

·          Pani Edyta Szymańska  

Kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej 

Komisja w składzie:

·          Łukasz Kopka

·          Anna Plichta

                       Ilona Kubera

 

***************************************************************************************************************************************

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BROCHOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektor ds. obsługi świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

 

I. Wymagania niezbędne :

 1. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2019 poz. 1282),
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. znajomość przepisów prawnych z zakresu:

• ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (Dz. U. 2021 poz. 877) oraz przepisów wykonawczych,

• ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2019 poz. 2407) oraz przepisów wykonawczych,

• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735),

• ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2019 poz. 1781);

• rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119, str. 1 z późn.zm.),

• ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 poz. 1282)

II. Wymagania dodatkowe:

 1. obsługa programów informatycznych: „Top – Team” – świadczenia wychowawcze, ,,Sygnity” – fundusz alimentacyjny
 2. zdolność do samodzielnej pracy merytorycznej
 3. gotowość do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności
 4. dyspozycyjność, terminowość, dokładność

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. udzielanie informacji dotyczących prawa do świadczenia wychowawczego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu,
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 4. przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 5. przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu,
 6. prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
 7. przygotowanie list wypłat przyznanych świadczeń,
 8. prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 9. przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych,
 10. wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika GOPS

IV. Informacje o warunkach pracy:

 1. zatrudnienie na pełen etat,
 2. praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie,
 3. praca przy komputerze,
 4. obsługa klienta,
 5. wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2014poz. 1786)

 

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 8. oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”
 9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 poz. 1282) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

We wrześniu 2021 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

VII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko –  podinspektor ds. obsługi świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego”  osobiście w siedzibie GOPS Brochów pok. 28 lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów w terminie do dnia 28.10.2021 roku do godz. 10:00 (decyduje data wpływu do GOPS). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Przebieg postępowania w sprawie naboru.

Postępowanie konkursowe, które obejmuje analizę formalną złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzi Komisja ds. naboru powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie upoważniony jest do unieważnienia prowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze na każdym etapie postępowania.

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie.

 

Brochów, dn. 18.10.2021 r.                                                                                     

          Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                                                 Pomocy Społecznej w Brochowie

                                                                                                                                                 Ilona Kubera

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-10-18 15:08:55
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-29 15:32:49
 • Liczba odsłon: 485
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2731069]

przewiń do góry