Brochów 2.10.2018r.

O g ł o s z e n i e – II

Wójt Gminy Brochów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Śladów gm. Brochów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr ewid. 493/3, 493/5, obręb Nr 0027 Śladów stanowiące własność Gminy Brochów.

 

Dane o nieruchomościach:

Działka nr ewid. 493/3 miejscowość Śladów

Przetarg dotyczący działki nr ewid. 493/3 odbędzie się dnia 6 listopada 2018r o godz.9.00 (wtorek– sala konferencyjna -parter) Urzędu Gminy Brochów , Brochów 125, 05-088 Brochów

1.   oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:  działka Nr ewid. 493/3 obręb: Nr 0027 ŚLADÓW położona w miejscowości Śladów gmina Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o Nr PL10/00026821/3.

2.   powierzchnia nieruchomości:

1 000 m2

3.   opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Śladów, gmina Brochów, powiat sochaczewski, stanowiąca działkę o Nr ewid. 493/3 o pow. 0,1000 ha. Nieruchomość powstała z podziału pierwotnej działki Nr ewid. 493/1 o pow. 0,42 ha. W wyniku podziału powstały trzy działki budowlane wraz  z wewnętrzną droga dojazdową zapewniająca dostęp wydzielonym działką do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Działka Nr ewid. 493/3 posiada dostęp do drogi głównej poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, tereny rolne i niewielkie tereny leśne. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości wzdłuż  ok. 30,7 m i głębokości ok. 32,5 m. Teren płaski, otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, leśne raz zbudowania siedliskowe i jednorodzinne. W pobliżu rzeka Wisła ok 700 m oraz zachodni kraniec Puszczy Kampinoskiej. Odległość od wsi gminnej Brochów ok. 6,5 km, do mostu na Wiśle w Wyszogrodzie ok. 11 km,  do Sochaczewa ok. 13 km, do Warszawy ok. 60 km.

4.   Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w otoczeniu rolno - leśnym oraz zabudowy mieszkaniowej.  Dla działki 493/3 wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brochów przedmiotowa nieruchomość położna jest na terenach adaptacji, przekształceń, porządkowania istniejącego układu osadniczego o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej. Dobry dojazd do Warszawy, duża ilość terenów leśnych, bliskość Wisły oraz liczne kanały i cieki wodne powodują, iż gmina Brochów staje się atrakcyjnym terenem do nabywania na cele rekreacyjne oraz jako tereny zabudowy mieszkaniowej.

5.   Termin zagospodarowania nieruchomości:

możliwy po przeniesieniu własności.

6.                               forma nabycia:

własność

7.                               informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Uchwała Nr XLII/308/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 7 czerwca 2018 roku.

8.       Z dniem 15 sierpnia 2018r. upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości działki nr ewid. 493/3 na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 121) - brak wniosków.

9.       cena wywoławcza nieruchomości:

23 173,20 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy). Cenę wywoławcza w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. Wartość nieruchomości ustalono zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego. Do ceny wywoławczej został doliczony podatek VAT 23%.

10.    postąpienie : min. 232,00 zł czyli ok 1 %  ceny wywoławczej,

11.    wysokość wadium : 2320,00 zł czyli ok 10 %  ceny wywoławczej.

 

Dane o nieruchomościach:

Działka nr ewid. 493/5 miejscowość Śladów

 

Przetarg dotyczący działki nr ewid. 493/5 odbędzie się dnia 6 listopada 2018r o godz.100o (wtorek– sala konferencyjna -parter) Urzędu Gminy Brochów , Brochów 125, 05-088 Brochów

1.                 oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:  działka Nr ewid. 493/5 obręb: Nr 0027 ŚLADÓW położona w miejscowości Śladów gmina Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o Nr PL10/00026821/3.

2.                 powierzchnia nieruchomości:

1 197 m2

3.                 opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Śladów, gmina Brochów, powiat sochaczewski, stanowiąca działkę o Nr ewid. 493/5 o pow. 0,1197 ha. Nieruchomość powstała z podziału pierwotnej działki Nr ewid. 493/1 o pow. 0,42 ha. W wyniku podziału powstały trzy działki budowlane wraz  z wewnętrzną droga dojazdową zapewniająca dostęp wydzielonym działką do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Działka Nr ewid. 493/5 posiada dostęp do drogi głównej poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, tereny rolne i niewielkie tereny leśne. Działka w kształcie zbliżonym do łamanego prostokąta o szerokości ok. 51 m i głębokości ok. 25 m. Teren płaski, otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, leśne raz zbudowania siedliskowe i jednorodzinne. W pobliżu rzeka Wisła ok 700 m oraz zachodni kraniec Puszczy Kampinoskiej. Odległość od wsi gminnej Brochów ok. 6,5 km, do mostu na Wiśle w Wyszogrodzie ok. 11 km,  do Sochaczewa ok. 13 km, do Warszawy ok. 60 km.

4.                 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w otoczeniu rolno - leśnym oraz zabudowy mieszkaniowej.  Dla działki 493/5 wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brochów przedmiotowa nieruchomość położna jest na terenach adaptacji, przekształceń, porządkowania istniejącego układu osadniczego o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej. Dobry dojazd do Warszawy, duża ilość terenów leśnych, bliskość Wisły oraz liczne kanały i cieki wodne powodują, iż gmina Brochów staje się atrakcyjnym terenem do nabywania na cele rekreacyjne oraz jako tereny zabudowy mieszkaniowej.

5.                 Termin zagospodarowania nieruchomości:

możliwy po przeniesieniu własności.

5.                               forma nabycia:

własność

6.                               informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Uchwała Nr XLII/309/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 7 czerwca 2018 roku.

7.       Z dniem 15 sierpnia 2018r. upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości działki nr ewid. 493/5 na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 121) - brak wniosków.

8.       cena wywoławcza nieruchomości:

25 620,90 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia złoty i dziewięćdziesiąt groszy). Cenę wywoławcza w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. Wartość nieruchomości ustalono zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego. Do ceny wywoławczej został doliczony podatek VAT 23 %.

9.       postąpienie : min. 257,00 zł czyli ok 1 %  ceny wywoławczej,

10.    wysokość wadium : 2570,00 zł czyli ok 10 %  ceny wywoławczej.

 

 

 

 

 

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie Wadium w wysokości ok 10 % ceny wywoławczej  gotówką lub przelewem, w walucie PLN na konto Urzędu Gminy Brochów Warszawski Bank Spółdzielczy Warszawa Oddział Brochów Nr 05 8015 0004 1100 1111 2011 0001 z dopiskiem „Wadium za działkę nr ………”, najpóźniej w dniu  2 listopada 2018r. (włącznie) w taki sposób aby w dniu 2.11.2018 roku kwota wadium znajdowała się na koncie Gminy Brochów.

1.       Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

2.       Wadium zwraca się pozostałym osobą nie później niż przed upływem 3 dni od dnia  odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

3.       Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem upoważniającym do działania na każdym etapie postepowania przetargowego.

4.       W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości  majątku odrębnego.

5.       Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wymagane postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

                Uwaga: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

6.       Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

7.       Właściciel tj. Gmina Brochów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzedawanych nieruchomości. Nieruchomości zbywane są w  istniejącym stanie faktycznym i prawny.

8.       Cena sprzedaży podlega zapłacie jednorazowej nie później w przeddzień zawarcia umowy notarialnej , której termin ustali sprzedawca. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane przez sprzedawcę konto.

9.       Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustalona jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia  rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10.    Opłaty notarialna i sądowa związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę.

11.    Zbycie ww. nieruchomości nastąpi na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 121 z późń. zm.), ustawie o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zgodnie z ww. Uchwałami Rady Gminy Brochów z dnia 7 czerwca 2018 r.

12.    Wójt Gminy Brochów zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie będzie podane do publicznej wiadomości poprzez:

1.       wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brochów od dnia 2.10.2018 r.

2.       w sposób zwyczajowo przyjęty tj. rozesłanie do sołtysa wsi Śladów

3.       umieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Brochów www.brochow.bip.org.pl.

4.       umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów www.brochow.pl .

5.       w tygodniku ECHO POWIATU

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Brochów pokój nr 25 lub pod tel.(0-22) 725-70-03 , 725-70-51 w. 233  pokój 25lub(0-22) 725-71-77  Wójt Gminy Brochów.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-02 12:35:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-02 12:35:29
  • Liczba odsłon: 943
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623854]

przewiń do góry