BP.6733.8.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 13 grudnia 2012r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst w Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 647) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

·         przebudowie istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia, przebudowie istniejącej stacji transformatorowej oraz budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na terenie działek o Nr ewid. 312, 311, 310, 309, 308, 289 położonych w miejscowości Famułki Brochowskie w gminie Brochów zostały wydane postanowienia:

1.    Postanowienie Nr 283/12 znak: ZW-2142-273/12/7308 z dnia 29.11.2012r. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (przekazanie sprawy według właściwości Dyrektorowi Kampinoskiego Parku Narodowego ).

2.    Postanowienie   znak: DOso-4082/94/12 z dnia 20.11.2012r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego (bez uwag).

           

Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach poniedziałek - piątek w godzinach    900 – 1500 strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

            Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Famułki Brochowskie            

 

Wywieszono dnia: 13.12.2012 r.

Zdjęto dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-12-13 15:34:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-13 15:34:51
  • Liczba odsłon: 647
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623831]

przewiń do góry