WÓJT GMINY

  Brochów

    Brochów, dnia 12.12.2017 r.

OŚ.6220.2.2016

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brochów informujące o otrzymanym piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

 

 

         Zgodnie art. 9, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

,,Budowa zbiornika wodnego ,,Łasice”,

 

wszczętego  na  wniosek  Gminy  Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, złożony dnia 29.04.2016 r., otrzymano pismo od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 r. (data wpływu do organu 05.12.2017 r.) znak: WOOŚ-I.4242.133.2017.AWI.6 informujące, że z uwagi na konieczność szczegółowej analizy dokumentacji przedłożonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego ,,Łasice”, w gminie Brochów, wyznacza nowy termin załatwienia sprawy w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia do dnia 14 grudnia 2017 r.

 

      Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 12.12.2017 r.

 

     Uprzejmie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z nowym materiałem dowodowym, ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski dotyczące  przedmiotowego  przedsięwzięcia,  w  Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05  –  088   Brochów,   pokój  27,  w  poniedziałek  8  00  –  16  00,  wtorek  9  00  –  17  00, środa 8 00 – 16 00, czwartek 8 00 – 16 00, piątek 8 00 – 16 00, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

Pouczenie

 

            Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

   Stosownie do art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

   Według art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

 W art. 49 § 2 wyżej wymienionej ustawy czytamy, że dzień w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

   W myśl art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

WÓJT

 

 

 

                                                                                                z up. WÓJTA

                                                                                    mgr Wioletta Dobrowolska

Sekretarz Gminy

 

 

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca.

2.      Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), poprzez umieszczenie na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz na tablicach ogłoszeń sołectw:  Tułowice, Łasice, Witkowice.

3.      A/a

 

Umieszczono:

1.         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

2.         na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

3.         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn,

4.         na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn,

5.         na tablicy ogłoszeń sołectwa Tułowice,

6.         na tablicy ogłoszeń sołectwa Łasice,

7.         na tablicy ogłoszeń sołectwa Witkowice.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Agnieszka Walisiewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-12 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-12 16:36:00
  • Liczba odsłon: 718
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2626501]

przewiń do góry