WÓJT GMINY

BROCHÓW

Brochów, dnia 06.09.2013 r.

OŚ.6220.2.2013
OBWIESZCZENIE

z dnia 06.09.2013 r. Wójta Gminy Brochów informujące, że zostało zakończone postępowanie dowodoweZgodnie art. 8, art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


,,Budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary, gmina Brochów”.


Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Uprzejmie informuję, że w zawiadomieniu z dnia 06.09.2013 r. Wójta Gminy Brochów informującym, że zostało zakończone postępowanie dowodowe, skierowanym do stron postępowania zawarto zapis mówiący, że w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 830 – 1500 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.


Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie zastrzeżeń i uwag co do zebranego materiału dowodowego sprawy potraktowane zostanie jako ich brak.


Zastrzeżenia oraz uwagi składać można ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 – 15 30 lub też pisemnie, kierując korespondencję na adres: Wójt Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów.


Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ), Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.


                                                                                           WÓJT

                                                                                                                                           mgr inż. Andrzej Fijołek

 

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.

2. Sołtys wsi Konary z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3. A/a.


Wywieszono na:

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów..

2. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.


Pouczenie


Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.

 Według art. 9 przedmiotowej ustawy, Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-06 11:58:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-06 11:58:05
  • Liczba odsłon: 820
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623737]

przewiń do góry