WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, dnia 09.08.2013 r.

OŚ.6220.4.2013OBWIESZCZENIE

z dnia 09.08.2013 r. Wójta Gminy Brochów informujące o otrzymanym postanowieniu i otrzymanej opinii sanitarnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZgodnie z art. 8, art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), informuję, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:


Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych

na działce nr ewid. 442 obręb Konary – Łęg, gmina Brochów, powiat sochaczewski.


wszczętego na wniosek Eko Energia III spółka z o.o., Domaniew 60A, 05 – 840 Brwinów, złożony w dniu 28.06.2013 roku przez pełnomocnika inwestora Pana Marka Roberta Wawrzyna,


otrzymano:

 • POSTANOWIENIE znak: WOOŚ-II.4240.1059.2013.JC z dnia 01 sierpnia 2013 r. (data wpływu 05 sierpnia 2013 r.), Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, wyrażające opinię, że ,,dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działce o nr ew. 442 obręb Konary – Łęg, gmina Brochów, powiat sochaczewski, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko”, „zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (…) powinien być zgodny z treścią art. 66 ustawy ooś, (…)”.

Jednocześnie informuję, że ww. postanowienie jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa).


 • OPINIĘ SANITARNĄ znak ZNS.712.2.21.2013.MO z dnia 06.08.2013 r. (data wpływu 08.08.2013 r.), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Uprzejmie informuję, że w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia z dnia 09.08.2013 r. Wójta Gminy Brochów informującego o otrzymanym postanowieniu i otrzymanej opinii sanitarnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, strony postępowania mają prawo zapoznać się z nowym materiałem dowodowym, ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia, w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 830 – 1500 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.


WÓJT

mgr inż. Andrzej Fijołek

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:


Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Otrzymują:

 1. Pełnomocnik wnioskodawcy.

 2. Sołtys sołectwa Konary z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 3. Sołtys sołectwa Plecewice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 4. Sołtys sołectwa Żuków z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 5. Sołtys sołectwa Helenka z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 6. A/a


Wywieszono na:

 1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

 2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sochaczew.

 3. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sochaczew.

 4. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn.

 5. Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

 6. Stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Sochaczew.

 7. Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Sochaczew.

 8. Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn.

Pouczenie


Według art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.

Zgodnie z art. 9 przedmiotowej ustawy, Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Stosownie do art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-08-09 16:09:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-09 16:09:12
 • Liczba odsłon: 829
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2629189]

przewiń do góry