WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, dnia 04.07.2013 r.

OŚ.6220.2.2013
                                OBWIESZCZENIE z dnia 04.07.2013 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o niezałatwieniu sprawy w terminieZgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) dla przedsięwzięcia:


,,Budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary, gmina Brochów”,


uzależnione jest od otrzymania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie z dnia 24.06.2013 r. (data wpływu 27.06.2013 r.) znak WOOŚ-II.4240.853.2013.MWA.1 poinformował, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary, gmina Brochów, załatwienie sprawy w przedmiocie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia nastąpi do dnia 29 lipca 2013 r.

W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi niezwłocznie, po uzyskaniu opinii wyżej wymienionego organu, w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r.


Uprzejmie informuję, że w zawiadomieniu z dnia 04.07.2013 r. Wójta Gminy Brochów informującym o niezałatwieniu sprawy w terminie, skierowanym do stron postępowania zawarto zapis mówiący że, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, strony postępowania mają prawo zapoznać się z nowym materiałem dowodowym oraz ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 830 – 1500 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.                                                                                                       WÓJT

                                                                                      mgr inż. Andrzej Fijołek

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.

2. Sołtys wsi Konary z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia wsposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3. A/a.


Wywieszono na:

1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2. Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-04 17:18:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-04 17:23:34
  • Liczba odsłon: 735
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2629399]

przewiń do góry