Załącznik nr  17

do Regulaminu udzielania zamówień

o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 p-kt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zm.).

 

                                                                                                                              Brochów, dnia 30 kwietnia 2009 r.

      pieczęć zamawiającego

Nr sprawy GOPS 0704-P-10/09

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie (telefon/faks 0-22 725-71-82) ogłasza unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego „Re/integracja osób wykluczonych/ zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów”.

Postępowanie prowadzone było w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 p-kt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z  2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie.

Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ została złożona tylko 1 oferta podlegająca odrzuceniu

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Brochów, dnia  23.04. 2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

GOPS 0704-P-10/09                                                                                             

 

                                                          O G Ł OS Z E N I E

 

 

 

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie uprzejmie informuje , że w dniu dzisiejszym wdrożone zostało postępowanie w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkoleń dla uczestników Projektu systemowego „Re/integracja osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów”.

1.       Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2009  roku, do godziny 1100  w siedzibie Zamawiającego w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów -

      pokój nr 6   lub 4 , parter.

2.       Termin  i miejsce otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte komisyjnie w dniu 30 kwietnia 2009  roku, o godzinie 1115  w siedzibie Zamawiającego w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów -

    pokój nr 6, parter

3.       Miejsce i sposób uzyskania informacji dotyczącej zapytania ofertowego: Informacje można uzyskać w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Brochowie.

Do kontaktowania się z Oferentami  upoważniona jest:

1. Sabina Wasiak – Koordynator Projektu     -  pokój nr 6 – w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach  1100 – 1500.

Telefon 0-22 725-71-46 i 0-22 725-71-82 Fax 0-22 725-71-82, e- mail: gops@brochow.pl

2. Wioletta Dobrowolska – Asystent Koordynatora – pokój nr 4 - w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach  830 – 1500.

Telefon 0-22 725-71-46 i 0-22 725-71-82 Fax 0-22 725-71-82, e- mail: w.dobrowolska@brochow.pl

4.       Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i  opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres oferenta, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy GOPS 0704-P-10/09 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń”.

Komisyjne otwarcie ofert  oraz wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień  na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z  2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wprowadzonym Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Brochowie nr 1 z dnia 2 kwietnia 2008 r.

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kopka Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-24 14:24:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Kopka Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-30 15:10:19
  • Liczba odsłon: 879
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623706]

przewiń do góry