BP.6733.17.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 27 stycznia 2016 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 23.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z póżń. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek firmy PCB PLECEWICE S.A. z siedzibą w Plecewicach 50A, 05-088 Brochów, w imieniu której wystąpił P. Witold Missala, ustanowiony Postanowieniem z dnia 27.05.2015 r. Sądu Rejonowego w Płocku, syndykiem masy upadłościowej w/w spółki,

w dniu 27.01.2016r.  została wydana kończąca postępowanie administracyjne

Decyzja Nr 17.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

budowę parkingu dla samochodów osobowych dla obsługi budynku remizy strażackiej  na terenie działki o Nr ewid. 96/2  położonej w miejscowości Plecewice obrębu Plecewice w gminie Brochów.

 

 

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Plecewice

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 27.01.2016 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń


-------------------------------------------------------------------------------------


BP.6733.17.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 14 stycznia 2016 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie parkingu dla samochodów osobowych dla obsługi budynku remizy strażackiej  na terenie działki o Nr ewid. 96/2  położonej w miejscowości Plecewice obrębu Plecewice w gminie Brochów zostało wydane jedno  postanowienie:

1.     Postanowienie znak: PZD.D2.426.6.2016 z dnia 13.01.2016 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Sochaczewie (uzgadniające budowę parkingu dla samochodów osobowych dla obsługi budynku remizy strażackiej na terenie działki o Nr ewid. 96/2  położonej w miejscowości Plecewice obrębu Plecewice w gminie Brochów, w pasie i poza pasem drogi powiatowej Nr 3803W Plecewice-Plecewice (dz. nr ewid. 121) w miejscowości Plecewice, gm. Brochów.

 

            Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach (od poniedziałku do piątku w godz.

8 30 – 15 30 natomiast we wtorki  w godz. 9 00 – 16 30 ) strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

            Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Plecewice                   

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 14.01.2015 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cętkowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-14 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-27 08:35:52
  • Liczba odsłon: 686
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623725]

przewiń do góry