Brochów 06-04-2012r.

 

 

 

Protokół

 

Z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu „ Programu Współpracy Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2012.”

 

Decyzją z dnia 26 marca 2012r. Wójt Gminy Brochów ogłosił przeprowadzenie w dniach od 26 marca do 30 marca 2012 roku konsultacje projektu programu współpracy Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi. Projekt programu wraz z informacją o konsultacjach zamieszczony został na stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl .

 

W sprawie zmian uwagi zgłosiła jedna organizacja: Stowarzyszenie lokalna Grupa Działania „Nad Bzurą” o treści:

 

1.            Rozdział III, punkt 4:

            Aktualny zapis: Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy jest             prowadzenie przez organizację pozarządowe działalności na rzecz Gminy i jej             mieszkańców.

            Proponowana zmiana zapisu: Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu             współpracy jest prowadzenie przez organizacje pożytku publicznego działalności na             terenie Gminy lub na rzecz jej mieszkańców.

 

2.            Rozdział III, punkt 5, myślnik trzeci (w projekcie skreślony):

Usunięcie z projektu programu współpracy zapisu o treści: „łączna kwota przekazania w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe” nie powoduje, iż zapis ten nie obowiązuje, gdyż wynika z aktu prawa nadrzędnego, czyli z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z zapisem rozdziału IX, wskazującego kwotę środków finansowych planowanych na realizację programu, w trybie art. 19a ustawy wydatkowana może być kwota max. 4000 zł, a pozostała kwota musi zostać rozdysponowana poprzez otwarty konkurs ofert.

 

3.            Rozdział IV, punkt 1:

            Aktualny zapis: Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy jest             prowadzenie przez organizację pozarządowe działalności na rzecz Gminy i jej             mieszkańców.

Proponowana zmiana zapisu: Program współpracy dotyczy organizacji pożytku             publicznego prowadzących swoją działalność na terenie Gminy lub dla jej             mieszkańców.

 

4.            Rozdział IV, punkt 2, litera a):

            Aktualny zapis: realizacja zadań gminy określonych w ustawach oraz wynikających ze         Strategii Rozwoju Gminy Brochów.

 

            Proponowana zmiana zapisu: realizacja zadań gminy określonych w ustawach oraz             wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Brochów do 2015 roku.\

 

5.            Rozdział V, punkt 1:

Aktualny zapis: działań o charakterze proekologicznym: - edukacja ekologiczna poprzez włączanie dzieci i młodzieży do działań o            charakterze proekologicznym (organizacja konkursu zbiórki makulatury i puszek            aluminiowych)

Proponowana zmiana zapisu: :działań o charakterze proekologicznym: - edukacja ekologiczna poprzez włączanie mieszkańców gminy, w tym w             szczególności dzieci i młodzieży do działań o charakterze proekologicznym (np.             organizacja konkursu zbiórki makulatury i puszek aluminiowych, akcji sprzątania            gminy, itp.)

 

6.            Rozdział IX, tytuł rozdziału:

            Aktualny zapis: Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

            Proponowana zmiana przepisu: Wysokość środków planowanych na realizację             programu

 

            Zgodnie z art. 5a ust. 4 ppkt 8) ustawy o działalności pożytku publicznego i o             wolontariacie program współpracy zawiera w szczególności „wysokość środków planowanych na realizację programu”, zapis ten został zmieniony w nowelizacji ustawy w ubiegłym roku.

 

 

Po zapoznaniu się z uwagami, uwzględnione zostały punkty nr. 5 i 6 w „ Programie Współpracy Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2012.”

 

 

Wójt Gminy Brochów

Andrzej Fijołek

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brochów 26.03.2012r.

 

 

       Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Brochów z dnia 23 marca 2012 roku Urząd Gminy w Brochowie zamieszcza projekt zmian w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 rok.

 

Wyżej wymieniony program jest przedmiotem konsultacji społecznej w terminie

 

od 26 marca do 30 marca 2012 roku. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji będzie podinspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Ewentualne uwagi i wnioski do projektu programu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres:

gmina@brochow.pl

 

program_wspolpracy_gminy_brochow_z_organizacjam.pdf

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brochów 27-12-2011r.

 

 

 

Protokół

Z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie „ Programu Współpracy Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2012.”

 

Decyzją z dnia 02 grudnia 2011r. Wójt Gminy Brochów ogłosił przeprowadzenie w dniach od 06 grudnia do 15 grudnia 2011 roku w Urzędzie Gminy Brochów konsultacji projektu programu współpracy Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi. Projekt programu wraz z informacją o konsultacjach zamieszczony został na stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl .

Pomimo upływu określonego terminu nie wpłynęły od uprawnionych podmiotów w formie wskazanej w zaproszeniu do konsultacji żadne uwagi i opinie do projektu programu.

 

 

zobacz protokół

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Brochów z dnia 02 grudnia 2011 roku Urząd Gminy w Brochowie zamieszcza projekt uchwały Rady Gminy w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 rok.

 

Wyżej wymieniony program jest przedmiotem konsultacji społecznej w terminie

 

od 06 grudnia do 15 grudnia 2011 roku. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji będzie podinspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Ewentualne uwagi i wnioski do projektu programu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres:

gmina@brochow.pl

 

 

program_wspolpracy_gminy_brochow_z_organizacjami_pozytku_publicznego.doc

 

 

form_zglasz_opini_2011.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-17 09:05:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-17 09:05:49
  • Liczba odsłon: 747
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612302]

przewiń do góry