Brochów, dnia 30.01.2015 r.
    OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania zapytania ofertowego o cenę dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro polegającego na świadczeniu:

 ,,Usług weterynaryjnych na terenie Gminy Brochów w roku 2015.”

    Gmina Brochów reprezentowana przez Wójta Gminy Brochów informuje, że w prowadzonym wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, złożona przez:

PRO EQUI Dorota Zalewska
ul. Niepokalanowska 4
05 – 085 Kampinos.


    W świetle powyższego przedmiotowa firma została wybrana do realizacji niniejszego zadania.                                    WÓJT
                                mgr inż. Piotr Szymański  
---------------------------------------------------------------------------

Zapytanie wraz z załącznikami w wersji do edycji
2015-01-26_zapytanie_ofertowe_uslug_weterynaryjnych_na_terenie_gminy_brochow_w_roku_2015.doc


Brochów, 26.01.2015 r.

O Ś.271.1.2015

 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY:

Gmina Brochów

Brochów 125

05 – 088 Brochów

tel. (022) 725 70 03

fax. (022) 725 70 51

e-mail: gmina@brochow.pl

NIP: 837-169-27-23

Regon: 015891220

reprezentowana przez:

Wójta Gminy Brochów

 

 

 

Zapytanie ofertowe o cen ę dla zamówienia publicznego

o warto ści nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro

 

 

 

            W zwi ązku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty   cenowej wykonania zamówienia publicznego realizowanego w ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt polegającego na świadczeniu:

 

,,Us ług weterynaryjnych na terenie Gminy Brochów w roku 2015.''

 

 

· Zakres zamówienia:

  

L. p.

Nazwa zabiegu

1

Wykonanie badania EKG (us ługa)

2

Wykonanie badania RTG (us ługa)

3

Wykonanie badania USG (us ługa)

4

Hirurgiczne leczenie z łamań

5

Za łożenie opatrunku/gipsu

6

Znieczulenie

7

Przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu

8

Szycie ran

9

Wykonanie badania krwi morfologia (us ługa) + materiały niezbędne do wykonania badania (m.in. strzykawka, probówka, itp.)

10

Wykonanie badania krwi biochemia podst. (us ługa) + materiały niezbędne do wykonania badania (m.in. strzykawka, probówka, itp.)

11

Wykonanie badania moczu (us ługa) + materiały niezbędne do wykonania badania (m.in. probówka, itp.)

12

Odpchlenie kot

13

Odrobaczenie kot

14

Odpchlenie pies ( zale żności od wagi ciała)

 

2 – 10 kg

 

10 – 20 kg

 

20 – 40 kg

 

40 – 60 kg

15

Odrobaczenie pies ( zale żności od wagi ciała)

 

  2 – 10 kg

 

  10 – 20 kg

 

20 – 40 kg

 

40 – 60 kg

16

Szczepienie przeciw chorobom zaka źnym

17

Szczepienie przeciw w ściekliźnie

18

Sterylizacja (us ługa + materiały niezbędne do wykonania zabiegu)

19

  Sterylizacja (us ługa + materiały niezbędne do wykonania zabiegu + 2-dniowy pobyt zwierzęcia w lecznicy na obserwacji)

20

Kastracja (us ługa + materiały niezbędne do wykonania zabiegu)

21

Kastracja (us ługa + materiały niezbędne do wykonania zabiegu + 2-dniowy pobyt zwierzęcia w lecznicy na obserwacji)

22

Eutanazja wraz z utylizacj ą

23

Eutanazja ślepych miotów z utylizacją

24

Pobyt zwierz ęcia w lecznicy (koszt 1 doby)

25

Wyjazd do wypadku (us ługa transportu, diagnostyka, opieka lekarska w trakcie transportu)

26

Stacjonarna obserwacja w kierunku w ścieklizny (koszt usługi – 15 dni)

 

     II. Sposób uzyskania informacji dotycz ących przedmiotu zamówienia:

     Szczegó łowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie      Zamawiającego – Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów.

     Pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami:

· Agnieszka Walisiewicz tel.: (22) 725-70-03 wew. 24

 

     III. Opis sposobu przyjmowania oferty:

     Ofert ę należy:

· sporz ądzić   w   formie   pisemnej,   w języku polskim, na formularzach stanowiących     załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 do niniejszego zapytania     ofertowego.

 

      IV. Miejsce i termin sk ładania oferty:

·          Oferty nale ży składać do dnia 29.01.2015 r. do godz. 9:00

·          Dopuszcza si ę złożenie oferty:

· W formie pisemnej na adres: Urz ąd Gminy Brochów , Brochów 125, 05 – 088 Brochów.

· Za po średnictwem faksu (22) 725-70-51.

         W przypadku, gdy Wykonawca z łoży ofertę korzystając z usług pocztowych za termin złożenia       oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty do sekretariatu.

        W przypadku, gdy Wykonawca z łoży ofertę korzystając z faksu, za termin złożenia oferty      Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

·          Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na tablicy og łoszeń Urzędu Gminy Brochów, opublikowane na stronie internetowej: www.brochow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów oraz skierowane do oferentów za pomocą poczty elektronicznej..

·          Oferta otrzymana przez Zamawiaj ącego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie.

 

     V. Opis wymaga ń stawianych wykonawcy:

     O udzielenie zamówienia mog ą ubiegać się wykonawcy, którzy:

     1. Posiadaj ą prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu             zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

     2. Posiadaj ą   niezbędną   wiedzę, kwalifikacje, sprzęt, doświadczenie i wymagane dokumenty oraz          dysponują   osobami   zdolnymi   do   prawidłowego   wykonania   przedmiotu   zamówienia,   a także         potencjałem technicznym, w tym:

            1) Dysponuj ą zlokalizowanym w odległości do 20 km od siedziby Zamawiającego wzdłuż      dróg   publicznych   punktem   czasowego   pobytu zwierząt zapewniającym odpowiednie           warunki ich utrzymywania,

            2) Dysponowania   odpowiednim   potencja łem   technicznym   oraz osobami   zdolnymi   do           wykonania zamówienia; warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,                  dysponuje   co   najmniej   samochodem   niezbędnym   do   realizacji   zamówienia             przystosowanym    do   przewozu   zwierząt,   który   spełnia   warunki    określone    w   ustawie    o             ochronie   zwierząt .

· Znajduj ą się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.

 

      VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

        Wymagany/po żądany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia       31.12.2015 r.

 

     VII. Opis sposobu obliczenia ceny:

· Cena podana w ofercie powinna obejmowa ć wszystkie koszty i składniki związane z realizacją      przedmiotu zamówienia, w tym między innymi podatek VAT i wszelkie inne przewidziane i      nieprzewidziane koszty związane z realizacją zamówienia.

· Cena oferty nie podlega waloryzacji.

 

     VIII. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

· Kryterium wyboru oferty b ędzie cena ofertowa (100%) za wszystkie usługi objęte niniejszym       zamówieniem, stanowiąca sumę wszystkich cen jednostkowych.

· W przypadku je żeli wykonawca którego oferta została wybrana nie podpisze umowy w terminie       wyznaczonym przez zamawiającego, zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty       najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.

 

     IX. Termin zwi ązania z ofertą

        Termin zwi ązania z ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania      ofert.

     X. P łatność za przedmiot zamówienia.

· Nale żność za wykonaną usługę będzie płacona przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane      przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty przedłożenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

· Zamawiaj ący nie dopuszcza przedpłat.

 

     XI. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawieraj ąca: nazwę (firmę)/nazwisko i imię, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń      Urzędu Gminy Brochów oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.brochow.pl i w      Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów.

 

     XII. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

       Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pisemnie lub     telefonicznie wykonawcy, którego ofert ę wybrano.

XIII. Odwo łanie postępowania o udzielenie zamówienia.

· Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo odwołania postepowania o udzielenie zamówienia bez podania     przyczyny. Odwołanie może nastąpić przed upływem terminu składania ofert.

· Zamawiaj ący zastrzega sobie możliwość odwołania postepowania o udzielenie zamówienia jeżeli     nie wpłynie żadna oferta lub gdy złożone oferty nie będą podlegały ocenie.

· Zamawiaj ący zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli     cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na     sfinansowanie zamówienia.

· Informacj ę o odwołaniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający: zamieści na tablicy     ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, opublikuje na stronie internetowej: www.brochow.pl i w     Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów

 

 

 

Za łączniki:

· Za łącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

· Za łącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE (dotyczące spełnienia warunków …)

· Za łącznik nr 3 -   OŚWIADCZENIE (dotyczące posiadania punktu spełniającego wymogi …)

· Za łącznik nr 4 -   OŚWIADCZENIE (dotyczące niezbędnych narzędzi …)

 

                                                                      

 

 

                                                                                                WÓJT

                                                                                    mgr in ż. Piotr Szymański


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-26 12:43:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-05 12:46:47
  • Liczba odsłon: 873
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2629397]

przewiń do góry