DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW OD DNIA 01 WRZEŚNIA 2012 ROKU

 

 

Wójt Gminy Brochów informuje, że od dnia 01 września 2012 roku zmieniają się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

Nowelizacja przepisów powoduje, iż pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kształcenia młodocianych musi dodatkowo do wniosku dołączyć dwa dokumenty:

 

  1. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis   (druk do pobrania)
  2. Wszystkich zaświadczeń   (kopie) o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku , w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia (druk do pobrania) o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Ø Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z  2004 r. nr 256 poz. 2572 ze. zm.)

Ø Rozporządzenie MENiS   z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 988 z późn. zm.)

Ø Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 z późn. zm.)

Ø Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r. Nr 60 ,poz. 278 z późn. zm.)

Ø Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311)

 

 

UPRAWNIENI

 

Zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów   kształcenia, jeżeli:

1.       pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona             u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych               i ich wynagradzania,

2.       młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania   określonej pracy i zdał   egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

Uwaga:

 

Ø   Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

 

Ø   Zgodnie § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278,   z 2002 r. Nr 197 poz. 1663, z 2004 r. Nr 224 poz. 2274, z 2005 r. Nr 53 poz. 472, z 30 sierpnia 2012 r.   poz. 980) o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

Dofinansowanie jest składane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKÓW:

 

Do wniosku należy dołączyć kopie:

1.       dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład                    w imieniu pracodawcy do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

2.       umowy o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego,

3.       świadectwa pracy (w przypadku gdy w/w umowa o prace została już rozwiązana),

4.       dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego fakt ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania egzaminu,

5.       wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (art. 37 ust. 1 pk 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu            w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 ze zm.),

6.       formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie                       z wzorem załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311) zawierający informacje dotyczące w szczególności wnioskodawcy                        i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (art. 37 ust. 1 pk 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 ze zm.).

 

Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów spowoduje, iż pomoc de minimis nie może być pracodawcy udzielona.

 

 

Uwaga: Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez pracodawcę za zgodność              z oryginałem.

 

WYSOKOŚĆ

 

Od 1 września 2012 r. pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:


1)    w przypadku nauki zawodu – 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2)    w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254  zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika-ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Zmiany w wysokości dofinansowania obrazuje zamieszczona niżej tabela

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika-ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Zmiany w wysokości dofinansowania obrazuje zamieszczona niżej tabela

Szczegóły obrazuje poniższa tabela

Okres/tryb nauki

Wysokość dofinansowania

 

od 01.09.2012

Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 24 miesiące

4587 zł

(wypłacane na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014 r.)

Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 36 miesięcy

8081 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

254 zł
(za każdy pełny miesiąc)

 

 

Waloryzacja dofinansowania

 

Od dnia 1 stycznia 2013 r. zmienią się zasady waloryzacji dofinansowania – kwoty dofinansowania będą podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

 

 

Uwaga - dofinansowanie to pomoc de minimis

 

Zgodnie z art. 70b ust. 11 u.s.o. dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników to pomoc de minimis udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

Pomoc   de minimis   w rozumieniu j.w. oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie nie przekroczy równowartości 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego). Wartość pomocy jest    wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potraceń z tytułu podatków ani innych opłat. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.

 

 

 

Sprawę prowadzi i informacji udziela:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brochowie

Ewa Nalborska   - tel (22) 725-70-51 w. 19

 

Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 35  

§ 3 KPA zależne jest od otrzymania środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

 

wzor_wniosku_o_dofinansowanie_11_2012.doc

wzor_zawiadomienia_o_zawarciu_umowy_z_pr.mlod._11_2012.doc

formularz_infomacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_11_2012.doc

rozporzadzenie_oraz_instrukcja_wypelnienia_11_2012.pdf

_oswiadczenie_listopad_2012.rtf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-06 09:49:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-14 08:48:35
  • Liczba odsłon: 723
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2629169]

przewiń do góry