Brochów, 13.04.2010 r.

 

OŚ.7624/1/10

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Wójta Gminy Brochów o wszczęciu postępowania w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm)

 

zawiadamiam

 

że na wniosek z dnia 30.03.2010 r., złożony przez UNIWERSBUD S.A., 02 – 002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62b lok 2. w dniu 13.04.2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie: budynku produkcyjnego, trafostacji wnętrzowej, złącza kablowego, ogrodzenia terenu, utwardzenia dróg wewnętrznych, podziemnego zespołu podczyszczania ścieków technologicznych, przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, podziemnego zbiornika na olej opałowy

na terenie działki o numerze ewidencyjnym: 34/1 obręb geodezyjny Malanowo.

 

   Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

   Na podstawie art. 72 ust. 1 pkt   3 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 odpowiednio pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) postanowienie o nałożeniu obowiązku lub nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przędsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje się po zasięgnięciu opinii:

-             Regionalnego Dyrktora Ochrony Środowiska

-             Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów pokój 27 (Tel. (022) 725-70-03 wew. 24) i mogą być udostępnione zainteresowanym w godzinach od 8 30 – 15 30 dnia roboczego.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kopka Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-14 10:16:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-21 12:19:01
  • Liczba odsłon: 760
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623794]

przewiń do góry