Wójt Gminy Brochów

 

BP.6733.8.2013

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia  15 października 2013 r.

Wójta Gminy Brochów  zawiadamiające  o wszczęciu postępowania  w sprawie  wydania    decyzji   o    ustaleniu    lokalizacji     inwestycji   celu    publicznego.

 

          Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst Dz.U. z 2000r Nr.98, poz.1071 z późń. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 647)

z a w i a d a m i a m

że w dniu  15.10.2013 r.  zostało wszczęte  na  wniosek postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

·         Budowa Stacji Uzdatniania Wody: - budynku technologicznego, zbiornika wyrównawczego wody uzdatnionej , osadnika popłuczyn z drenażem rozsączającym  położona na terenie dz. ewid. o nr/nr 96 i 95/2 położonych w miejscowości Konary  w gminie Brochów.

           

            W związku z powyższym  zawiadamia się strony, że akta sprawy  znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów  pokój 25 (tel. 022 725-70-03 w.16)  i strony w terminie 7 dni  licząc od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty) mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

           

            Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

 

            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Konary

 

                                                                                                   Wójt Gminy Brochów

                                                                                                        Andrzej Fijołek

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Robert Marcinkowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-15 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-15 14:45:51
  • Liczba odsłon: 735
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623873]

przewiń do góry