Brochów, dnia 28 lutego 2008 r.

 

 GOPS  0717 /  14  / 08.          

GMINNY  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ,

05-088 BROCHÓW 125

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

P R A C O W N I K    S O C J A L N Y

1. Wymagania niezbędne:

a/- wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna,

lub - wykształcenie wyższe o specjalności praca socjalna,

b/ znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r.Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ((Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2005 r. nr 77, poz. 672);

2.  Wymagania dodatkowe:

- znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

- umiejętność pracy w Systemie Informatycznym POMOST.

3.   Zakres wykonywanych zadań  na stanowisku :

            a/ przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy od mieszkańców gminy,

b/ przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,

c/ opracowywanie planów pomocy dla osób/rodzin,

d/ praca w SI POMOST.

4 . Wymagane dokumenty:

     a/ życiorys  (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej powinien być opatrzony klauzulą; „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).,

       b/ list motywacyjny,

       c/  dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom, suplement),

       d/ kwestionariusz osobowy,

       e/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

               

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie, lub pocztą na w/w adres z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego”  wyłącznie  do dnia 31.03.2008 roku.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Brochów – www.brochow.bip-org.pl oraz na tablicy ogłoszeń  Ośrodka.  

 

Kwestionariusz osobowy                    

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Michał Jakubowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-28 15:39:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Michał Jakubowski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-28 15:39:47
  • Liczba odsłon: 1036
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630827]

przewiń do góry