Brochów, 09.03.2010r.

 

  

 

                           Ogłoszenie dotyczące                                       

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

/w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 kwietnia 2004r.

Prawa zamówień publicznych tj. z 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm./

 

 

Związanego z realizacją zadania w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-093/09 pt.: „MŁODZI ODKRYWCY”
 
w ramach   Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do Edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Przygotowania cateringu w postaci ciepłego posiłku

 

W związku z tym, że wyżej wymienione postępowanie zawierało niemożliwe do usunięcia wady, zapytanie ofertowe zostaje unieważnione.

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Brochów, 28.02.2011 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

/w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 kwietnia 2004r.

Prawa zamówień publicznych tj. z 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm./

 

 

W związku z realizacją zadania w ramach projektu nr POKL.09.01.02-14-093/09 pt.: „MŁODZI ODKRYWCY”
 
w ramach   Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do Edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.       Zamawiający:

Szkoła Podstawowa im. F.Chopina w   Brochowie

Brochów 27

05-088 Brochów

2 . Tryb udzielenia zamówienia .

 

Postępowanie podlega pełnym rygorom określonym w zasadzie konkurencyjności w ramach POKL

    ze względu na wartość zamówienia oszacowaną powyżej kwoty 14 000 EURO netto .

3.Przedmiot zamówienia:

Przygotowania cateringu w postaci ciepłego posiłku - 23688 porcji w okresie od 7.03.2011 do 30.06.2012r. W cenie świadczenia usługi Wykonawca winien wliczyć wszystkie koszty związane
z   realizacją zamówienia w tym koszt transportu.

Do oferty należy dołączyć propozycję menu.

 

4. Miejsce świadczenia usługi :

Szkoła Podstawowa im.   F.Chopina w Brochowie

5.       Termin realizacji zamówienia : marzec 2011- czerwiec 2012r.

5.1. Posiłek gorący będzie serwowany w czasie przerwy obiadowej, ok. godz. 14:35.

5.2.   Podana ilość porcji jest szacunkowa, maksymalna ilość może ulec zmniejszeniu.

5.3.   Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywały się w okresach miesięcznych, na
       podstawie rozliczeń wydanych posiłków.

5.4. Wynagrodzenie obliczone będzie jako ilość wydanych porcji wynikających z zamówienia oraz ceny jednostkowej (wynikającej z oferty Wykonawcy) i płatne na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym   i materialnym faktury VAT , przy czym Strony ustalają, że za datę terminowej płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6.       Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „ Oferta na catering –   projekt   „MŁODZI ODKRYWCY”.

7.       Miejsce i termin złożenia oferty:

7.1. Ofertę złożyć można osobiście w siedzibie zamawiającego lub   pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa im. F.Chopina   w Brochowie

Brochów 27;   05-088 Brochów

          Ofertę złożyć należy do dnia 07.03.2011r. do godz. 10.00      

           7.1.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 07.03.2011 o godz. 1 2:00 w gabinecie dyrektora
           Szkoły Podstawowej im.F.Chopina w Brochowie, adres jak wyżej.

            8 . Kryteria wyboru oferty

       ·          przy wyborze obowiazuje kryterium cenowe

               9 . Szkoła Podstawowa im.F.Chopina w Brochowie zastrzega sobie prawo:

·          przeprowadzania dodatkowych rokowań,

·          unieważnienia   ogłoszenia lub zmiany jego warunków, bez podania przyczyny.

 

 

  O wyborze oferty cenowej zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali  
  się   o udzielenie zamówienia.

  Zamawiający z wybranym Wykonawcą zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze oferty.

   

  formularz_ofertowy_28-02-2011.docx

         

 

              Formularz ofertowy

 

 

……………………............                                                                    …………………………………..

miejscowość i data

nazwa i adres Wykonawcy

                                                                                                                             SZKOŁA PODSTAWOWA

                                                                                                                             IM. F.CHOPINA W BROCHOWIE

                                                                                                                             BROCHÓW 27

                                                                                                                             05-088 BROCHÓW

 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe z dnia ............................................. na wyłonienie Wykonawcy CATERINGU – ciepłego posiłku

 

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:

Nazwa przedmiotu zamówienie

Cena jednostkowa netto

Koszt VAT

Cena jednostkowa brutto

Liczba porcji

Łączna cena brutto

(cena jednostkowa

  x liczba porcji)

Ciepły posiłek

 

 

 

23688

 

 

 

 

 

 

 

Cena łączna

 

 

 

(słownie łączna cena brutto: .......................................................................................................)

na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

 

 

                              ...............................................................

(podpis i pieczęć)

Załączniki do propozycji cenowej:

1)   propozycję 5-dniowego zróżnicowanego posiłku


.........................................................
Podpis i pieczątka Wykonawcy

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-28 21:06:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-17 09:44:38
  • Liczba odsłon: 716
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623744]

przewiń do góry